Toezicht op ruimtelijke ordening

Samen met andere overheden zorgt de provincie ­voor een passende invulling van de leefomgeving. De taak van de provincie is onder meer om ervoor te zorgen dat mensen op een zo gunstig mogelijke manier kunnen wonen, werken en recreëren.

De provincie houdt daarom toezicht op de wettelijke taak Ruimtelijke Ordening van gemeenten en richt zich specifiek op de aanwezigheid en de actualiteit van bestemmingsplannen en structuurvisies. Dit provinciale toezicht is een wettelijke taak, opgedragen aan Gedeputeerde Staten.

Op grond van de provinciale Informatieverordening verstrekken gemeenten informatie over de uitvoering van de wettelijke taken op dit terrein. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening ontvangt de provincie jaarlijks vóór 15 juli de volgende gegevens:

  1. Informatie over de aanwezigheid en actualiteit van bestemmingsplannen of beheersverordeningen, als bedoeld in artikel 2, 3.1. eerste en tweede lid, en artikel 3.38, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening.
  2. Informatie over de aanwezigheid en actualiteit van een of meer structuurvisies als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening.

Aanleveren informatie

Lever de informatie liefst digitaal aan via dit formulier.

Of schriftelijk via:
Provincie Noord-Holland, Kabinet, sector Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
Postbus 3007
2001 DA Haarlem