Coalitievorming 2019

Na de Statenverkiezingen komen vertegenwoordigers van de politieke partijen die gekozen zijn, bij elkaar om te onderhandelen over de vorming van een college van Gedeputeerde Staten; het dagelijks bestuur van de provincie.

Stand van zaken

De fractievoorzitters van GroenLinks en VVD, Zita Pels en Cees Loggen, hebben de politieke partijen uitgenodigd voor een ingelaste Statenvergadering op donderdagavond 18 april om het advies van de informateurs te bespreken. De informateurs zullen aanwezig zijn om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. In de vergadering hopen zij, door middel van een motie, een formateur aan te kunnen wijzen en aandachtspunten voor de formatie aan de formateur mee te kunnen geven.

De informateurs van GroenLinks en VVD, Laura Bromet en Cornelis Mooij, concluderen op 15 april dat verdere formatiegesprekken tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA goede kansen bieden. Deze coalitie kan volgens Bromet en Mooij rekenen op voldoende draagvlak in Provinciale Staten van Noord-Holland, de programmatische verschillen tussen GroenLinks en VVD zouden overbrugbaar kunnen zijn.

De informateurs hebben Provinciale Staten op 10 april 2019 via een brief geïnformeerd dat zij, als vervolgstap in het informatieproces, verdiepende gesprekken gaan voeren met GroenLinks en VVD.

Informateurs Laura Bromet en Cornelis Mooij hebben 4 april 2019 alle fracties verzocht hen een brief te sturen die als leidraad dient voor verkennende gesprekken.

GroenLinks en VVD hebben 3 april 2019 bekend gemaakt dat Laura Bromet (namens GroenLinks) en Cornelis Mooij (namens VVD) als informateurs zijn aangesteld om in gezamenlijkheid te onderzoeken of de inhoudelijke verschillen overbrugbaar zijn. Op die basis zullen de informateurs verkennen met welke partijen een meerderheidscoalitie kan worden gevormd.

De informateur Hans Smits heeft maandag 1 april 2019 zijn informatieronde afgerond en een brief aan de leden van Provinciale Staten gestuurd waarin hij zijn bevindingen van het informatieproces toelicht. Hans Smits heeft, op verzoek van Forum voor Democratie, de mogelijkheden verkend voor een coalitie waaraan Forum voor Democratie deelneemt, en die kan rekenen op een vruchtbare samenwerking in Provinciale Staten. Smits concludeert dat de kans op programmatische overeenstemming tussen Forum voor Democratie en andere partijen waarmee een coalitie kan worden gevormd zeer gering, zo niet onmogelijk is.