Terinzageleggingen

Hier vindt u een overzicht van stukken die momenteel ter inzage liggen. Meer informatie over de termijn en de inspraakprocedure staat op de achterliggende pagina’s.

  • Kennisgeving Ontwerp Natuurbeheerplan 2025

    11 april 2024

    Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van de inspraakverordening van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat van 11 april tot en met 22 mei 2024 het ontwerp Natuurbeheerplan 2025 ter inzage ligt.

  • Besluit Verlenging en wijziging Natura 2000-beheerplan IJsselmeergebied

    13 maart 2024

    Het Natura 2000-beheerplan IJsselmeergebied heeft een looptijd tot 20 maart 2024. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft, met instemming van de bestuurlijke partners, besloten het huidige Natura 2000-beheerplan te verlengen met maximaal zes jaar. Naast deze verlenging zijn ook enkele wijzigingen in het beheerplan doorgevoerd. De wijzigingen hebben te maken met een aantal vrijstellingen van de vergunningplicht voor Natura 2000-activiteiten en enkele correcties. Beroep hiertegen instellen is vanaf nu tot en met dinsdag 23 april 2024 mogelijk.