Belastingen, leges en heffingen

Op deze pagina staat informatie over provinciale belasting (opcenten), heffingen en leges. Ook vindt u hier informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een opgelegde belasting- of legesaanslag.

Belasting/opcenten

Bijna alle bezitters van een motorvoertuig betalen zogenoemde opcenten, een provinciale belasting. Het Rijk int deze belasting tegelijk met de motorrijtuigenbelasting. De opbrengst van de opcenten is vrij besteedbaar. De provincies stellen zelf het tarief van hun opcenten vast. Noord-Holland heeft het laagste tarief van alle provincies.

Rechten/leges

Leges zijn rechten die worden geheven ter zake van het genot van door of vanwege de provincie verstrekte diensten, zoals het afgeven van vergunningen. In de Provinciale Legesverordening en bijbehorende Legestarieventabel staat om welke producten en diensten het gaat en wat de kosten zijn.

Heffingen

Grondwateronttrekkingsheffing

De provincie brengt aan onttrekkers van grondwater grondwateronttrekkingsheffing in rekening. Hoe meer kubieke meters onttrokken grondwater, hoe hoger de heffing.

Nazorgheffing stortplaatsen

De nazorgheffing stortplaatsen wordt opgelegd aan exploitanten van stortplaatsen voor grove afvalstoffen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met uw opgelegde belasting- of legesaanslag? Dien dan binnen 6 weken na dagtekening van uw ontvangen aanslag uw bezwaarschrift in. 
U kunt uw bezwaarschrift per post of digitaal indienen. 

Per post

Vermeld het volgende in uw bezwaarschrift:

  • Naam en adres
  • Datum (dagtekening)
  • Kenmerk van de ontvangen aanslag
  • Uw reden tot bezwaar
  • Uw handtekening

Het per post te verzenden bezwaarschrift kunt u richten aan:

Provincie Noord-Holland
t.a.v. De Inspecteur der provinciale belastingen
Directie Concernzaken, sector Financiën 
Postbus 3007
2001 DA Haarlem 

Digitaal

U kunt uw bezwaarschrift niet per email indienen. Voor een digitaal bezwaarschrift maakt u gebruik van onderstaande formulieren: