Onroerend goed

De provincie Noord-Holland is eigenaar van veel onroerend goed, zoals (vaar)wegen, duinterreinen, dijken, bouwland, volkstuinen, woningen en gebouwen.

Een deel van dit onroerend goed gebruikt de provincie zelf (het provinciehuis, steunpunten voor het wegbeheer). Het andere deel is aangekocht voor verschillende provinciale projecten of programma’s en wordt verhuurd, verpacht of in bruikleen gegeven in afwachting van een definitieve bestemming of verkoop. De provincie verhuurt daarnaast ook ligplaatsen in de provinciale vaarwegen.

 

De provincie koopt regelmatig gronden of gebouwen aan die nodig zijn om plannen uit te voeren, zoals een weg of natuurgebied aanleggen. Gronden en gebouwen die niet (langer) nodig zijn, worden weer verkocht. Samen met de eigenaar probeert de provincie tot overeenstemming te komen over de verkoop van de grond, de zogenoemde minnelijke verwerving. Lukt dit niet, dan kan de provincie grond onteigen en via de rechter.

 

Uitgangspunten bij verkoop, verhuur en verpachting

Uitgangspunt bij verkoop, verhuur of verpachting van vastgoed is 1. marktconformiteit en 2. transparantie. Marktconformiteit betekent dat de provincie prijzen vraagt die gebaseerd zijn op een onafhankelijke taxatie. Een transparante procedure betekent dat de provincie gebouwen of gronden bij voorkeur openbaar aanbiedt, zodat alle geïnteresseerden kunnen meedingen. Zie: Uitgangspunten voor verpachtingen 2017.

 

De belangrijkste voorwaarden en de belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De pachtperiode loopt van 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017.
 • Het criterium dat een bedrijf voor de continuïteit niet afhankelijk mag zijn van de gepachte gronden is nader ingevuld: Bij de toepassing van dit criterium gaat de provincie er van uit dat een gebruiker in principe maximaal 4  jaar op rij grond  mag pachten van de provincie. Met deze verlenging tot maximaal 4 jaar komt de provincie tegemoet aan de wensen van de agrariërs. Daarnaast moet de te pachten oppervlakte in verhouding zijn met de totale bedrijfsomvang in hectares, waarbij maximaal 50% 'extra' grond mag worden gepacht.
 • De wijze waarop gronden worden toegedeeld aan pachters is nader uitgewerkt, waaronder de voorkeur voor gegadigden met een erkend duurzaamheidscertificaat.
 • De voorwaarden voor het grondgebruik voor het realiseren van haar doelen op het terrein van biodiversiteit en duurzame landbouw binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland in 2017 die de provincie opneemt in de pachtcontracten.

Integriteit

De provincie hecht er aan om zaken te doen met betrouwbare partijen. Bij grote transacties of wanneer daartoe aanleiding is, kan de provincie een zogenoemd Bibob-onderzoek laten uitvoeren waarbij de antecedenten van een potentiele contractpartij worden nagetrokken. Als dit een onderzoek in niet-openbare bronnen betreft, wordt u hierover van tevoren geïnformeerd.

Grondbeleid

De provincie koopt, verkoopt, ruilt, beheert en ontwikkelt gronden en vastgoed op basis van het grondbeleid (zie: Vierde Nota grondbeleid). De provincie kan gronden en gebouwen kopen als dat nodig is om bijvoorbeeld natuur te realiseren of een weg aan te leggen. Gronden die niet (langer) nodig zijn, worden verkocht. Zie: Uitvoeringsregels bij het groene grondbeleid.

Te koop

Op dit moment staan de volgende gronden en gebouwen te koop. In het Overzicht onroerend goed (zie onder 'Documenten') te koop vindt u meer informatie en contactpersonen.

Bedrijfsruimte / Woning Florapark 6 te Haarlem

Bedrijfsruimte/ Woning Florapark 6 te Haarlem

 • Woning aan de Aalsmeerderweg 123 te Aalsmeer ( Perceeloppervlakte circa 132m2 en woonoppervlakte circa 84m2) (verkopende makelaar www.brockhoff.nl)
 • bouwkavel Oosteinderweg 171 te Aalsmeer (kavelgrootte circa 705 m2) (verkopende makelaar www.brockhoff.nl)
 • Woning Oosteinderweg 179 te Aalsmeer (kavelgrootte circa 760 m2) (verkopende makelaar www.brockhoff.nl)
 • bedrijfsruimte/ Woning Florapark 6 te Haarlem (kavelgrootte circa 1.370 m2)
 • Middenweg BP 1 1188 WR Amstelveen (kavelgrootte 72.018 m2) (verkopende makelaar www.brockhoff.nl)
 • Middenweg BP 6 1188 WS Amstelveen (kavelgrootte 83.228 m² ) (verkopende makelaar www.brockhoff.nl)
 • 2-onder-1-kap-woning Hippolytushoeverweg 15 te Slootdorp (kavelgrootte 910 m² ) (verkopende makelaar www.scbakker.nl)
 • Beleggings-/ontwikkelingsobject Schoonzicht laan 2,4 en 6 bestaande uit twee woningen (c.a. 100 m2 GBO) (waarvan één verhuurd) een viertal bedrijfsruimtes, 21 garageboxen en een schuilkelder (kavelgrootte ca. 2.838 m2)  (verkopende makelaar www.wagenhof.nl)
 • Woonboerderij aan de Waarddijk 14 te Heerhugowaard. Kadastraal bekend gemeente Heerhugowaard, sectie S nummer 3214 (perceeloppervlakte circa 10.265 m2 en woonoppervlakte 130 m2 en een schuur van 75 m2)  (verkopende makelaar WLTM)
 • Perceel cultuurgrond met fruitopstanden te Heerhugowaard. Kadastraal bekend Heerhugowaard, sectie S, nummer 2927, (perceel oppervlakte 1.02.10 ha) (verkopende makelaar WLTM)
 • Perceel cultuurgrond te Heerhugowaard (kadastraal bekend Heerhugowaard, sectie S, nummer 2928) (perceel oppervlakte circa 0.70.10 ha) (verkopende makelaar WLTM)
 • Perceel cultuurgrond te Heerhugowaard. Kadastraal bekend Heerhugowaard, sectie S, nummer 2930 (perceel oppervlakte circa 0.76.30 ha) (verkopende makelaar WLTM)
 • Perceel volkstuin/ cultuurgrond nabij Limmerweg 2 te Castricum. Kadastraal bekend Castricum, sectie A, nummer 708 (perceel oppervlakte circa 1.240 m2) (verkopende makelaar H3)
 • Perceel volkstuin/ cultuurgrond nabij Schipholweg 1086 te Vijfhuizen. Kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AB, nummer 460 (perceel oppervlakte circa 4.140 m2) (verkopende makelaar H3)

Binnenkort in de verkoop

Binnenkort komen de volgende gronden en gebouwen te koop. In het Overzicht van onroerend goed (zie onder 'Documenten') dat binnenkort in de verkoop komt vindt u meer informatie en contactpersonen.

 • woning met schuren Nieuwlanderweg 28, De Waal te Texel
 • woning met schuren Polderweg 28 te Hippolytushoef
 • woningen 2-onder-1-kap Klieverweg 17 en 19 te Slootdorp

Percelen grond in de Holendrechter- en Bullewijkerpolder opgedeeld in 2 blokken (bekijk de verkooptekening en oppervlaktes):
Blok A West dit betreft grond gelegen ten westen van de Holendrechter- en Bullewijkerpolder, bestaande uit de volgende percelen:

 • Ouder-Amstel, sectie I, nummer 286
 • Ouder-Amstel, sectie I, nummer 207
 • Ouder-Amstel, sectie I, nummer 356 de totale verwachte oppervlakte is circa 14 ha (de exacte oppervlakte volgt later).

Blok B Oost dit betreft grond gelegen ten oosten van de Holendrechter- en Bullewijkerpolder, bestaande uit de volgende percelen:

 • Ouder-Amstel, sectie I, nummer 142
 • Ouder-Amstel, sectie I, nummer 354
 • Ouder-Amstel, sectie I, nummer 165 ged.
 • Ouder-Amstel, sectie I, nummer 352
 • Ouder-Amstel, sectie I, nummer 163 ged.  de totale verwachte oppervlakte is circa 16 ha (de exacte oppervlakte volgt later).

Pacht van agrarische percelen

De provincie bezit een aantal agrarische percelen, die agrariërs kunnen pachten. Over het algemeen zijn dit tijdelijke pachtovereenkomsten, omdat gronden uiteindelijk worden gebruikt in een project of worden verkocht. Jaarlijks beoordeelt de provincie welke gronden voor welke termijn verpacht kunnen worden. In 2014 heeft zij ongeveer 2.000 ha. landbouwgrond overgenomen van het Rijk, grotendeels vanwege de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies. Die gronden worden de komende 10 jaar verkocht. De opbrengst wordt gebruikt om de provinciale natuurdoelen te realiseren. Daarom verwacht de provincie dat het aantal te verpachten gronden zal afnemen. Pachtcontracten lopen tegen het einde van het jaar af. Voorbereidingen voor nieuwe verpachtingen in het daaropvolgende jaar worden in september/oktober getroffen.

Indicatieve kaarten

De provincie beoordeelt jaarlijks welke gronden verpacht kunnen worden voor welke termijn. De 'indicatieve kaarten' (zie rechterkolom) geven een indicatie welke gronden voor 2017 verpacht worden (situatie 2015).

Sommige gebieden hebben beperkingen in het grondgebruik. Deze gelden vooral in het NNN en in de weidevogelkerngebieden. Op de kaart NNN en leefgebieden open grasland (zie onder 'Indicatieve kaarten') zijn deze gebieden weergegeven. De kaarten van het natuurbeheerplan geven meer details.

Duurzaamheidscertificaat

In 2016 geeft de provincie voor het eerst kandidaat-pachters die in het bezit zijn van een certificaat voor duurzaamheid en biodiversiteit voorrang bij de uitgifte van de gronden.
De provincie honoreert de volgende duurzaamheidscertificaten:

 • Vereniging Natuurboeren: certificaat als gediplomeerd natuurbeheerder op basis van cursus en uitgewerkt bedrijfsplan/businessplan voor natuur, incl. monitoring
 • Biologisch (EKO/SKAL): certificaat, als enige wettelijk gecontroleerd
 • Natuurboer uit de buurt: biologisch gecertificeerd, daarnaast alleen interne afspraak dat 25% van de grond als (agrarische) natuur wordt beheerd
 • MPS: naast sierteelt ook voor groenten en fruit, scherpe controle op gewasbescherming en emissies, op productbasis
 • Milieukeur: accent op gewasbescherming en nutriënten, op productbasis voor o.a. aardappel
 • Veldleeuwerik: studiegroepen en duurzaamheidsplan per jaar, sinds 2015 ook certificaat en monitoring voortgang
 • Caring Dairy CONO: duurzaamheidsprogramma van CONO met relatief veel leden in Noord-Holland, workshops en monitoring op duurzaamheid met accent op nutriënten, klimaat en diergezondheid
 • Foqus Planet van Friesland Campina

Kopen, pachten of huren van de provincie?

Stuur een schriftelijk verzoek aan:
Provincie Noord-Holland
Secretariaat Sector Grond
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

U kunt uw verzoek ook per e-mail doen.

Vermeld daarbij de volgende gegevens:

 • uw naam en contactgegevens
 • gaat het om koop, huur, pacht?
 • wat is beoogde gebruiksdoel?
 • doet u verzoek als privépersoon of namens een/uw bedrijf?
 • om welk perceel of gebouw gaat het? Vermeld bij voorkeur het kadastrale nummer (voor een snellere afhandeling) en, indien beschikbaar, een adres
 • een kaart met daarop de desbetreffende locatie en het gewenste (deel)perceel aangegeven/omlijnd

Voor vragen over kopen kunt u contact opnemen, telefoon: (023) 514 41 22 of een e-mail sturen: infogrondzaken@noord-holland.nl.
Voor vragen over pachten kunt u contact opnemen, telefoon: (023) 514 34 34 of een e-mail sturen: verpachtingenPNH@noord-holland.nl.

Verhuur van ligplaatsen

Als u een ligplaats of steiger voor een recreatievaartuig of woonboot wilt realiseren in 1 van de provinciale vaarwegen, moet u een ontheffing aanvragen. Nadat de ontheffing is verleend, wordt een overeenkomst voor de huur van oppervlaktewater opgemaakt. Jaarlijks bent u voor de huur van oppervlaktewater een bedrag verschuldigd. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

De huursom is als volgt opgebouwd:

 • recreatievaartuig: prijs per m2 is € 6,35 (prijspeil 2016), welk bedrag vermeerderd wordt met 21% BTW
 • steiger: prijs per m2 is € 6,35 (prijspeil 2016)

De minimale huursom voor recreatievaartuig en/of steiger bedraagt € 30,- ex BTW. (prijspeil 2016).

Voor ligplaatsen van woonarken gelden 3 categorieën huurprijzen per m2. Deze huur is afhankelijk van de locatie; € 10 per m2 voor buiten stedelijk, € 12,50 per m2 voor overig binnen stedelijk en € 15 per m2 voor Amsterdam en Amstel. De huursom wordt per 1 januari van elk jaar geïndexeerd. De Ringvaart in de Haarlemmermeerpolder is een uitzondering: daar verleent de provincie Noord-Holland de ontheffing, maar sluit het Hoogheemraadschap van Rijnland de huurovereenkomst. Zie: Verdeling huurprijzen ligplaatsen (rechtermarge)

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen op met het Servicepunt Provincie Noord-Holland.