Aanmelden werkzaamheden/evenementen, Verkeerscoördinatiepunt, provinciale wegen

De provincie is eigenaar van diverse wegen. Als u een werk boven, op, in, onder of langs één van deze wegen wilt plaatsen, werkzaamheden wilt verrichten of een evenement wilt organiseren, dan heeft u vergunning ingevolge de Wegenverordening Noord-Holland. 

Ook heeft u toestemming nodig van het Verkeerscoördinatiepunt(VCP), in verband met het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen. 

De hinder/stremming dient zoveel mogelijk buiten de reguliere spitsperiode plaats te vinden. Op sommige provinciale wegen kan hiervan worden afgeweken of gelden strengere regels. 

Voorwaarden

Het VCP toetst uw aanmelding op een aantal aspecten, te weten:

  • Verkeersmaatregelen conform CROW 96 a/b
  • Conflicterende werkzaamheden/evenementen (RegioRegie)
  • Verkeersveiligheid (in samenwerking met weginspecteurs)
  • Doorstroming (werkbare urenlijst, 10 minuten norm)

Indien het VCP akkoord gaat met uw verzoek dan ontvangt u voor de geplande aanvangsdatum de toestemming, voor het plaatsen van de tijdelijke verkeersmaatregelen op de weg. Bij de toestemming ontvangt u tevens de SMS codes voor het actueel aan- en afmelden van de verkeershinder (zie ook Gebruik SMS). 

Afstemming met de omgeving
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor afstemming met de omgeving (zie ook Folder RegioRegie). Daarnaast moet worden voldaan aan de wettelijke aanrijdtijden en is de opdrachtnemer verantwoordelijk om hierover tijdig in contract te treden met de nood- en hulpdiensten. 

Let op!
Het aanvragen van de benodigde vergunning(en) en/of ontheffing(en) gaat niet via het VCP. Hiervoor verwijzen wij u naar de pagina Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen.

 

Aanpak

Het VCP heeft verschillende aanmeldformulieren:

Aanmelding tijdelijke verkeersmaatregelen
Indien u werkzaamheden met kleine (matige) verkeershinder (zoals het versmallen van de rijbaan/fiets-voetpad) wilt uitvoeren maakt u gebruik van dit formulier. Voor deze aanmelding is de behandeltermijn 15 werkdagen. Het VCP hanteert een procedure van 2 werkdagen voor de aanmelding van verkeershinder voor spoedherstel bij defecte verkeersregelinstallaties, waarbij de doorstroming en/of (verkeers-) veiligheid in het geding is. Voor het aanmelden van verkeersmaatregelen op de weg voor spoedkap van zieke iepen is de behandeltermijn 5 werkdagen. Voor beiden maakt u gebruik van dit formulier.

Voorlopige aanmelding tijdelijke verkeersmaatregelen
Indien verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn waarbij een totale rijbaan of minimaal één rijstrook gedurende twee weken of langer moet worden afgesloten wordt dit formulier gebruikt, als vooraankondiging op de definitieve aanmelding (zie 1.), zodat eventuele conflicten in de regio in een vroeg stadium kunnen worden gesignaleerd. De verkeershinder moet minimaal drie maanden voorafgaande aan de wegwerkzaamheden worden ingediend voor een akkoord van RegioRegie (zie Folder RegioRegie). Na akkoord ontvangt u een bevestiging.

Calamiteiten
Voor calamiteiten waarbij de doorstroming en/of de verkeersveiligheid in het geding is of indien het maatschappelijk belang moet worden bediend geldt een behandelingstermijn van maximaal 2 werkdagen. De toestemming is 12, 24 of 48 uur geldig. 

Aanvragen voor vergunningen kunnen via het aanmeldformulier verkeersmaatregelen weg ingediend worden.

Termijn

Afhankelijk van het gekozen aanmeldformulier neemt de provincie binnen de genoemde termijnen een besluit over uw aanmelding, mits deze compleet met alle relevante informatie is ingediend.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)