Activiteiten uitvoeren binnen waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied, ontheffing

Wilt u activiteiten uitvoeren binnen een waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied? Dit mag alleen als u hiervoor een ontheffing van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft of daarvoor vooraf een melding heeft gedaan. Sommige activiteiten zijn altijd verboden, ook zonder melding of ontheffing. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kan u daar meer informatie over geven.

Een waterwingebied is een gebied waaruit een waterleidingbedrijf grondwater haalt voor drinkwater. De grondwaterbeschermingsgebieden zijn de gebieden direct om de waterwingebieden heen. U herkent deze gebieden aan de blauwe bordjes langs de weg met 'waterwingebied' of ‘grondwaterbeschermingsgebied’ erop. Deze gebieden moeten schoon blijven voor een goede bescherming van ons drinkwater. Daarom gelden er regels voor activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden.

Sommige activiteiten in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden zijn verboden. Bijvoorbeeld:

 • stoffen in de bodem brengen die de bodem kunnen vervuilen
 • installaties bouwen die de bodem kunnen vervuilen
 • ondergrondse bodemenergiesystemen aanleggen

Hiervoor kunt u een ontheffing aanvragen of vooraf een melding doen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kan bepalen of alleen een melding voldoende is of dat u een ontheffing moet aanvragen. Voor sommige activiteiten geldt een absoluut verbod. In de ontheffing staan regels waar u zich aan moet houden. Zonder ontheffing of melding mag u geen activiteiten uitvoeren.

Voorwaarden

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied beoordeelt elke ontheffingsaanvraag afzonderlijk. Het kan zijn dat er voorschriften worden gesteld om het gebied te beschermen tegen verontreiniging.

Aanpak

Overleg eerst met belanghebbenden. Dit is bijvoorbeeld het waterleidingsbedrijf dat het water uit het gebied haalt. Overleg vooraf ook met provincie én waterschap. Dit vergroot de kans dat de provincie u een vergunning geeft.

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningscheck.
 • U ziet of u een vergunning moet aanvragen of dat u een melding voldoende is. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Termijn

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied beslist binnen 6 maanden na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag van een ontheffing.

Meer informatie

Contact

U doet de melding of vraagt de ontheffing voor het uitvoeren van activiteiten binnen een waterwin- of grondwaterwingebied aan bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Bezwaar & beroep

Bij een melding is bezwaar en beroep niet mogelijk.

Bij een standaardprocedure maakt u bezwaar bij de provincie. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Heeft u niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Kosten

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.