Beschermde inheemse dier- en plantensoorten Wet natuurbescherming, ontheffing

In de Flora- en faunawet staat dat het verboden is om beschermde diersoorten te doden. In sommige gevallen wordt hier een ontheffing voor verleend. Bijvoorbeeld als de ontheffing in het belang is van de volksgezondheid en de openbare veiligheid. U kunt een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).

U mag niet zomaar beschermde diersoorten doden, vangen of opzettelijk storen. Ook is het niet toegestaan om eieren te rapen en om bewust nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen. Verder mag u geen beschermde planten plukken..Is dit toch nodig voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, de openbare veiligheid of het onderwijs? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Onder de genoemde verboden in de Flora- en Faunawet wordt ook verstaan: het vernielen van nesten van bepaalde dieren. Het plukken van planten is in de provinciale verordening niet aan de orde. Het Faunabeheerplan is ook op www.noord-holland.nl te raadplegen.

Voorwaarden

U komt alleen in aanmerking voor een ontheffing onder de volgende voorwaarden:

  • Er is geen andere goede oplossing.
  • Het is in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid.
  • Het is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.
  • Het doel is het voorkomen van schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.
  • Het doel is het beschermen van planten- en diersoorten.
  • Het doel is het bevorderen van onderzoek of onderwijs, het uitzetten of opnieuw invoeren van planten- en diersoorten.
  • Als het gaat om bepaalde vogels: het is nodig om het vangen, houden en verstandig gebruiken van deze vogels in kleine hoeveelheden selectief en streng gecontroleerd toe te staan.
  • Door uw activiteiten gaat de hoeveelheid van de planten- of diersoort niet achteruit.

Een ontheffing voor beheer en schadebestrijding kan de provincie verlenen aan een faunabeheereenheid op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan. Hierop zijn enkele uitzonderingen, die in het faunabeheerplan staan.

Termijn

Binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing genomen. De provincie kan deze termijn met 7 weken verlengen.

U vraagt de ontheffing aan bij de OD NHN

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U dient ontheffing aan te vragen bij de OD NHN.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken bij de provincie tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bezoekadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Postadres

Dampten 2

1624 NR Hoorn

Contactinformatie

Telefoon: 088-1021300

postbus@odnhn.nl

https://www.odnhn.nl