Boscompensatie Noord-Holland 2023, subsidie

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat heeft de provincie Noord-Holland de Uitvoeringsregeling subsidie boscompensatie 2023 vastgesteld. Het doel van de regeling is om meer vitaal bos te verkrijgen ter compensatie van sinds 2017 in Natura 2000-gebieden gekapt bos.

Doel
Inrichting en beheer van bospercelen ter compensatie van in Natura 2000 gebieden gekapte bossen.

Doelgroep
Gemeenten in Noord-Holland

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de voorbereiding van de inrichting, de inrichting van een bos op, en het beheer van percelen van meer dan 1 hectare dat in eigendom is van gemeenten en dat geschikt is voor de inrichting van een bos en dat is gelegen buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 gebieden in Noord-Holland.

Berekening subsidie
100 % van de noodzakelijke kosten van de inrichting tot maximaal € 50.000,--
100 % van de kosten van beheer van het bosperceel tot maximaal € 10.000,--.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.768.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:
- De activiteit niet in overeenstemming is met de Omgevingsverordening Noord-Holland;
- De aanplant plaatsvindt met niet streekeigen plantmateriaal
- De activiteit financieel niet haalbaar is.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 februari 2023, 09.00 uur tot en met 31 augustus 2023, 17.00 uur.
De provincie moet uw aanvraag uiterlijk op 31 augustus 2023, 17.00 uur ontvangen hebben.

Let op
Als uw aanvraag na het bovengenoemde uiterste indieningsmoment niet door ons is ontvangen, wordt deze geweigerd.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is.

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

 STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken na ontvangst van uw aanvraag de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.