Bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland, vervallen

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt, dit betekent dat er geen gelden meer beschikbaar zijn voor subsidieaanvragen.

Deze regeling is vervallen met ingang van 1 januari 2021.

Doel
Het ondersteunen van culturele evenementen in Noord-Holland met een regionale uitstraling.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan een rechtspersoon die volgens de doelstelling van zijn statuten werkzaam is op het gebied van cultuur.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het organiseren van evenementen in Noord-Holland met een bovenlokale uitstraling op het gebied van cultuur zoals muziek, dans, toneel, beeldende kunst, media, mode, film, design, architectuur, erfgoed, vormgeving, bibliotheken, letteren, taal, literatuur, monumenten, archeologie, musea en immaterieel erfgoed of cross-overs tussen deze disciplines. Deze wordt verstrekt voor de direct aan de organisatie en uitvoering van een evenement verbonden kosten, die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijk zijn voor het realiseren van de gesubsidieerde activiteit. Verbonden kosten moeten gericht zijn op een of meer van de hierna genoemde kostenposten:

a) Organisatiekosten;
b) Beveiliging en veiligheid;
c) Marketing en communicatie;
d) Programmering.

Berekening subsidie
Maximaal 50% van de eerder genoemde kosten tot maximaal € 15.000.-

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 200.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Lees goed de weigeringsgronden door alvorens een aanvraag voor subsidie in te dienen. Indien een evenementsvergunning noodzakelijk is voor uw evenement, kunnen wij helaas geen subsidie verlenen als u nog niet in bezit bent van deze evenementsvergunning op het moment dat u subsidie aanvraagt. Een bewijs dat u een evenementsvergunning heeft aangevraagd voldoet helaas niet aan deze eis.

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • Het evenement niet financieel haalbaar is.
 • Het evenement geen bovenlokale uitstraling heeft.
 • De voor de activiteit benodigde evenementenvergunning niet is verleend.
 • Het evenement plaatsvindt na 31 december 2020.
 • Het evenement geen publieksbereik zal hebben van tenminste 500 personen (bezoekers, vrijwilligers en deelnemers tezamen).
 • Er geen financiële bijdrage wordt ontvangen van tenminste één gemeente voor het betreffende evenement.
 • Het evenement een besloten karakter heeft.
 • Het evenement wordt georganiseerd met een winstoogmerk.
 • Er reeds een subsidie voor dit evenement is verleend door Provincie Noord-Holland.
 • Het evenement binnen tien weken na ontvangst van de aanvraag zal plaatsvinden.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en daardoor het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

Wordt u gevraagd om aanvullende informatie in te dienen? De ontvangstdatum van uw aanvullende informatie geldt dan als de nieuwe ontvangstdatum van uw aanvraag.

Openstelling
Uw aanvraag moet uiterlijk op 1 november 2019 door de provincie zijn ontvangen.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
Bedrijven, gemeenten, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

 • Formulier Projectinformatie (zie format onder ‘Formulieren’)
 • Uitgebreide beschrijving evenement
 • Begroting
 • Kopie recent (digitaal) bankafschrift (als u in de afgelopen twee jaar op het rekeningnummer geen subsidie van de provincie Noord-Holland heeft ontvangen)
 • Statuten rechtspersoon
 • Bewijs bijdrage gemeente
 • De-minimisverklaring (voor voorbeeld de-minimisverklaring zie Algemene subsidieformulieren, onder 'Bijlagen bij subsidieaanvraag')
 • Afschrift(en) benodigde evenementenvergunning en/of ontheffing (indien noodzakelijk voor het organiseren van het evenement)
 • Machtigingsverklaring (indien subsidieaanvrager wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde / intermediair)

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Neem contact op met het Servicepunt om te controleren of wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Termijn

U ontvangt binnen 10 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht