Cofinanciering Europese programma’s EFRO en Just Transition Fund-IJmond Noord-Holland

Doel
De provincie Noord-Holland wil de innovatieve kracht in de provincie versterken. We stimuleren met deze regeling het gebruik van Europese subsidies en we investeren in duurzaamheid.

Wij verlenen cofinanciering aan projecten die subsidie ontvangen op grond van onderstaande Europese programma’s:

 • Kansen voor West 3
 • Interreg Northsea region
 • Interreg North-West Europe
 • Just Transition Fund-IJmond

Graag bespreken wij uw project van tevoren met u. Neem hiervoor contact op met ons Adviespunt Europese Subsidies:
europesesubsidies@noord-holland.nl

Interreg: tessel.van.de.ven@noord-holland.nl
Kansen voor West 3: tessa.de.boer1@noord-holland.nl
JTF-IJmond: soldaati@noord-holland.nl

Doelgroep
De provincie verleent cofinanciering aan aanvragers die een subsidie hebben ontvangen van één van de volgende Europese programma’s:

 • Kansen voor West 3
 • Interreg Northsea region
 • Interreg North-West Europe
 • Just Transition Fund-IJmond

Heeft u nog geen beschikking of subsidiecontract van het Europese programma ontvangen? Dan kunt u uw aanvraag voor cofinanciering al wel indienen. U stuurt ons de beschikking / het contract dan later toe.

Activiteiten
De activiteiten moeten mede uitvoering geven aan actueel provinciaal beleid op het gebied van één of meerdere van onderstaande thema’s:

 • Woningbouw;
 • Stikstof;
 • Energietransitie;
 • Mobiliteit;
 • Circulaire economie;
 • Arbeidsmarkt en onderwijs.

Berekening cofinanciering
15 % van de binnen genoemde Europese programma's erkende subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000,-

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 2.623.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor cofinanciering? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén cofinanciering als:

 1. de activiteit financieel niet haalbaar is;
 2. er geen projectsubsidie in het kader van de in artikel 1 genoemde Europese programma’s wordt verkregen;
 3. de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
 4. de aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings -en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01);
 5. tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
 6. de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet met een substantiële bovenregionale impact bijdraagt aan één van de volgende opgaven uit het vigerende beleid van de Provincie Noord-Holland:

1. woningbouw;
2.stikstof;
3. energietransitie;
4. mobiliteit;
5. circulaire economie; of
6. arbeidsmarkt en onderwijs.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 3 oktober 2023 vanaf 9:00 uur tot en met 22 december 2026 voor 17:00 uur

Let op
Als uw aanvraag vóor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze geweigerd.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

 STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Ketenmachtiging verplicht voor intermediairs
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Dan is gebruik van ketenmachtiging verplicht. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 26 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie