Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2018, subsidie

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:
bijlage 1   Subsidieaanvraagformulier (verplicht bij digitaal indienen)
bijlage 2   kopie bankafschrift (verplicht als u langer dan 2 jaar geleden subsidie van de provincie Noord-Holland heeft ontvangen)
bijlage 3   Statuten van uw organisatie (verplicht)
bijlage 4   machtigingsverklaring (indien van toepassing)
bijlage 5   planning en begroting (als de daarvoor gegeven ruimte in het formulier onvoldoende is, is vooral bij digitaal indienen van belang) 
bijlage 6   curriculum vitae (indien van toepassing, bij inhuur van derden)
bijlage 7   deminimisverklaring (indien van toepassing)
bijlage 8   offertes
bijlage 9   overig (indien van toepassing, zelf te benoemen)

STAP 2: Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount. 
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:

  • E-Herkenning
  • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
  • Beveiligingsniveau: EH2+

Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Let op! De procedure is veranderd. Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Per post:

U kunt het formulier 'Subsidie aanvragen per post' (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie, Houtplein 33, Haarlem

Doel
Burgers via burgercollectieven te stimuleren te investeren in duurzaamheidsmaatregelen.

Doelgroep
Verenigingen, coöperaties en stichtingen die tot statutair doel hebben om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren.

Activiteiten
De activiteiten dienen te leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers in de provincie Noord-Holland. Hierbij kan worden gedacht aan kosten voor:

  • zaalhuur ten behoeve van een informatiebijeenkomst over aanstaande en lopende projecten;
  • inhuur van deskundigen voor advies en realisatie van duurzaamheidsinitiatieven;
  • inzet van apparatuur die noodzakelijk is voor de uitvoering van projecten;
  • kosten voor training van vrijwilligers die een rol spelen bij de uitvoering van projecten bedoeld om de kwaliteit van de uitvoering te verhogen.

Berekening subsidie
100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2019 totaal € 485.897,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet uitvoerbaar is;
  • op grond van deze uitvoeringsregeling in het lopende kalenderjaar reeds twee aanvragen van de aanvrager zijn ingewilligd door Gedeputeerde Staten;
  • reeds subsidie is verstrekt aan de aanvrager voor dezelfde activiteiten.

Aanpak

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat voor 2020 open tot en met 29 oktober 2020 17.00 uur.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl