Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2021, subsidie

De indieningstermijn voor 2021 is gesloten. Nieuwe aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Beging 2022 gaat de regeling weer open en kunt u een nieuwe aanvraag indienen.

 

Heeft u uw rapportage van een project waarover u eerder subsidie heeft ontvangen nog niet ingestuurd, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Vergeet daarbij niet het kenmerknummer van de subsidiebeschikking te vermelden.

 

Doel
Burgers via burgercollectieven te stimuleren te investeren in duurzaamheidsmaatregelen.

Doelgroep
Verenigingen, coöperaties en stichtingen die tot statutair doel hebben om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren.

Activiteiten
De activiteiten dienen te leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers in de provincie Noord-Holland. Hierbij kan worden gedacht aan kosten voor:

  • zaalhuur ten behoeve van een informatiebijeenkomst over aanstaande en lopende projecten;
  • inhuur van deskundigen voor advies en realisatie van duurzaamheidsinitiatieven;
  • inzet van een werknemer van het burgercollectief die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het duurzaamheidsinitiatief.
  • inzet van apparatuur die noodzakelijk is voor de uitvoering van projecten;
  • kosten voor training van vrijwilligers die een rol spelen bij de uitvoering van projecten bedoeld om de kwaliteit van de uitvoering te verhogen.

Berekening subsidie
100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2021 totaal € 500.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet uitvoerbaar is;
  • op grond van deze uitvoeringsregeling in het lopende kalenderjaar reeds twee aanvragen van de aanvrager zijn ingewilligd door Gedeputeerde Staten;
  • reeds subsidie is verstrekt aan de aanvrager voor dezelfde activiteiten.

Aanpak

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

 

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl