Duurzame Zeehavens Noord-Holland 2020, subsidie

Doel
Het doel van deze subsidieregeling is het verduurzamen van onze zeehavens (Amsterdam, IJmuiden, Den Helder). Wij stimuleren activiteiten die een bijdrage leveren aan de reductie van uitstoot van NOx en CO2 en aan het intensiveren van ruimtegebruik door onder andere het verbeteren van de haveninfrastructuur (waarvoor ook haalbaarheidsonderzoeken zijn subsidiabel).

Voor de emissiereductie van binnenscheepvaart is een apart bedrag gereserveerd.

Doelgroep
Ondernemers en overheden.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

Artikel 3.1.a - fysieke maatregelen in de Noord-Hollandse zeehavens die bijdragen aan de vermindering van emissies van NOx en CO2.
Voorbeelden zijn:
- realisatie van een vulpunt voor duurzame energiebronnen ten behoeve van havengerelateerd transport;
- realisatie van een walstroomvoorziening;
- elektrificeren of overschakelen op het gebruik van duurzame energiebronnen voor mobiele werktuigen;
- overschakelen op het gebruik van duurzame energiebronnen voor zeevaartschepen of vrachtverkeer;
- de besparing van de hoeveelheid wegverkeer door verplaatsing naar vervoer over water.

Artikel 3.1.b - fysieke maatregelen in de Noord-Hollandse zeehavens die bijdragen aan de vermindering van emissies door het overschakelen op het gebruik van duurzame energiebronnen voor binnenvaartschepen.

Artikel 3.1.c - fysieke maatregelen in de Noord-Hollandse zeehavens met betrekking tot het intensiveren van ruimtegebruik, waaronder wordt verstaan de vermindering van het beslag van bestaande functies op de milieuruimte, waardoor het gebruik van de geluidsruimte of de externe veiligheidscontour van het bedrijf aantoonbaar kleiner wordt en milieuruimte beschikbaar komt voor nieuwe economische activiteiten.

Artikel 3.1.d - haalbaarheidsonderzoeken naar de maatregelen, bedoeld in onderdeel c, voor zover het haalbaarheidsonderzoek wordt ondersteund door tenminste twee ondernemers en de intentie aanwezig is dat positieve onderzoeksresultaten zullen leiden tot concrete initiatieven.

Berekening subsidie
artikel 3.1, leden a, b en d: 50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 200.000,-
artikel 3.1.c:                      50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 500.000,-

Subsidieplafond
Voor deze regeling is het volgende budget beschikbaar:

- € 3.245.105,- Subsidieplafond artikel 3.1, leden a, c en
- € 1.000.000,- Subsidieplafond verduurzaming binnenscheepvaart (artikel 3.1.b)

De-minimis
Voor activiteiten in het kader van artikel 3.1, leden a, b en d kan alleen subsidie verleend worden onder de De-minimisverordening. Zie de handreiking onder het kopje ‘Meer informatie’.

AGVV 56ter
Voor activiteiten in het kader van artikel 3.1.c kan alleen subsidie verleend worden onder de AGVV, artikel 56ter. Zie de handreiking onder het kopje ‘Meer informatie’.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? De precieze bepalingen staan in de uitvoeringsregeling. Dit is een samenvatting.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:
• De activiteit al gestart is;
• De staatssteunregels overtreden worden;
• U al een aanvraag op grond van deze uitvoeringsregeling heeft ingediend of
• U subsidie verleend heeft gekregen op basis van één van onze andere subsidiemogelijkheden en daarmee de de-minimisruimte wordt overschreden.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van tot en met 23 december 2021, 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.