Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1260.

U meldt de provincie schriftelijk dat de beslissing te laat genomen is. De provincie heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de provincie in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom.

Is er meer dan 1 aanvrager? Dan wordt het verschuldigde bedrag gelijk verdeeld over de aanvragers.

Voorwaarden

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als u veel te laat bent met uw melding.
  • Als u geen belanghebbende bent.
  • Als de aanvraag niet volledig is.
  • Als de aanvraag om een Wob-verzoek gaat (Wet openbaarheid van bestuur).

Aanpak

U kunt ervoor kiezen uw verzoek tot dwangsom digitaal of schriftelijk in te dienen. Om het verzoek digitaal in te dienen doorloopt u het webformulier en ondertekent u het formulier. Wanneer u als particulier het verzoek indient, ondertekent u het webformulier met uw DigiD account. Wanneer u namens een organisatie het verzoek indient, ondertekent u het webformulier met uw eHerkenning account.

Heeft u nog geen account? Vraag deze dan aan voordat u begint met het invullen van het formulier. Meer informatie over DigiD vindt op www.digid.nl; meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl. Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Let op! Dit proces is veranderd.

Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Per post: U kunt het indieningsformulier (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Ook kunt u de subsidieaanvraag afleveren bij de balie, Houtplein 33, Haarlem.

Wanneer u het verzoek digitaal indient, krijgt u een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging. U kunt niet per e-mail indienen; verzoeken ingediend per e-mail worden niet in behandeling genomen.

Meer informatie over dwangsom bij te laat beslissen via Rijksoverheid.

Wet- en regelgeving

Contact

U stuurt het formulier naar de provincie.

Bezwaar & beroep

Vanaf het moment dat de dwangsom gaat lopen kunt u ook rechtstreeks in beroep bij de rechtbank. Het is niet nodig om eerst bezwaar te maken bij de provincie. Verklaart de rechtbank uw beroep gegrond? Dan moet de provincie binnen 2 weken alsnog beslissen.

Uitgelicht

Indieningsadres

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Juridische Zaken

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Juridische Zaken

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143