Energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2023, subsidie

Aan de rechterkant van deze pagina hebben wij een template ter beschikking gesteld. Dit template kan als handvat dienen om uw aanvraag en verantwoording meer uit te werken.

Het (digitale) aanvraagformulier is aangepast. Het is nu mogelijk om meerdere activiteiten te benoemen en te beschrijven.

 • De uitvoeringsregeling is vanaf 1 februari 2023 opengesteld. 
 • De uitvoeringsregeling is opengesteld voor gemeenten*
 • De maatregelen zijn bedoeld voor particuliere eigenaren-bewoners en/of particulier verhuurders van max. 10 woningen.
 • Het volledige bedrag voor het programma met een looptijd van maximaal 4 jaar dient in één keer te worden aangevraagd. Het programma voor jaar 2 en verder kan minder gedetailleerd ingediend worden, dat kan later ingevuld worden.

*Als een gemeente of ondersteuningsdienst een subsidie wil aanvragen namens de regio, dan kan dat door middel van een machtigingsformulier. Met het machtigingsformulier machtigen de deelnemende samenwerkingspartners één gemeente of ondersteuningsdienst tot het indienen van het subsidieverzoek voor 2 of meerdere gemeenten in een regio. De gemachtigde kan dan de subsidie ontvangen, de rapportages verzorgen en het verzoek om vaststelling indienen namens de samenwerkende gemeenten. De samenwerkende gemeenten ontvangen de voor hen beschikbaar gestelde budgetten dan niet zelf. Het machtigingsformulier staat onder 'Formulieren' aan de rechterkant van deze pagina.

Met deze regeling kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het opstellen en uitvoeren van een samenhangend programma waarmee particuliere eigenaren-bewoners en particuliere verhuurders van max. 10 woningen worden gestimuleerd om verduurzamingsmaatregelen te treffen.

Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren en verantwoorden van een programma voor 3 tot en met 4 kalenderjaren. Het streven is dat in totaal in de provincie Noord-Holland minimaal 50.000 woningeigenaren via de activiteiten die met deze regeling worden opgezet verduurzamingsmaatregelen treffen.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten.
Gezamenlijk indienen van gemeenten kan door een door hen aangewezen gemeente of rechtspersoon de aanvraag te laten indienen. Een door de aanvragers ondertekende machtiging is dan vereist.

Activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren en verantwoorden van een programma voor 3 tot en met 4 kalenderjaren dat bestaat uit:

 1. activiteiten die particuliere eigenaren-bewoners of verhuurders die maximaal 10 woningen verhuren, stimuleren om verduurzamingsmaatregelen aan hun woningen te treffen en;
 2. een energieloket dat voldoet aan de normen conform de Handreiking kwaliteit energieloketten (BZK, 2021) ten behoeve van de advisering en begeleiding van eigenaren-bewoners en verhuurders bij het treffen van verduurzamingsmaatregelen aan hun woning.

Subsidie wordt verstrekt voor:

 1. kosten voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten;
 2. kosten van externe inhuur of een ambtenaar die coördinerende werkzaamheden verricht, die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten aannemelijk worden gemaakt op basis van een urenregistratie.

Subsidie wordt niet verstrekt voor:

 1. de investeringskosten van concrete duurzaamheidsmaatregelen;
 2. apparaatskosten van gemeenten, inclusief reguliere personeelskosten van ambtenaren;
 3. kosten die zijn gemaakt voor 1 januari 2023.

Berekening subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 9.000.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.
Dit plafond is opgesplitst in deelplafonds per gemeente die vermeld staan in de bijlage bij de uitvoeringsregeling.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:
De activiteit financieel niet haalbaar is.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 februari 2023 09.00 uur tot en met 1 juli 2023 17.00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Bent u gemachtigd en wilt u namens verschillende gemeenten digitaal of per post een aanvraag voor subsidie indienen? Dan kunt u gebruik maken van het machtigingsformulier in de rechterkolom.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.