Gedraging van provincie, klacht

Vindt u dat er niet serieus naar u geluisterd is door de provincie? Of dat u verkeerd bent geïnformeerd? U kunt een klacht indienen bij de provincie.

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de provincie. Meestal gaat het om gedrag van een bestuurder of ambtenaar. Een reden kan zijn dat u vindt dat u aan het lijntje wordt gehouden. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.

Meldingen die betrekking hebben op storing van verkeerslichten kunt u melden via 0800-0200600 of servicepunt@noord-holland.nl en milieu-overlast van bedrijven kunt u indienen via Milieuklachten.

Voorwaarden

Een schriftelijke klacht moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De klacht is maximaal 1 jaar oud.
  • Het gaat niet om een kleine aanklacht. 
  • Er is geen andere manier om uw aanklacht naar voren te brengen. Bijvoorbeeld via een klachtenprocedure (bij een klachtencommissie), via bezwaar en beroep of via een andere gerechtelijke procedure.

Zo kunt u geen klacht indienen als uw aanvraag voor het bouwen van een schuur of het houden van een evenement is afgewezen. Daarvoor bestaat de bezwaar- en beroepsprocedure.

De provincie is niet verplicht de klacht te behandelen. Bijvoorbeeld als de aanklacht te klein is.

Aanpak

U dient de klacht in bij de provincie. In uw klacht staat:

  • uw naam en adres
  • de omschrijving van de gedraging of klacht
  • tegen wie de klacht wordt ingediend
  • de reden van uw bezwaar

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U kunt zowel mondeling als schriftelijk uw klacht indienen bij de provincie.

U kunt klachten over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens de klager of een ander heeft gedragen, zowel mondeling, schriftelijk of per mail indienen bij de provincie Noord-Holland.

Bezwaar & beroep

U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing. Ook kunt u geen beroep aantekenen. U kunt wel een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman behandelt klachten over verschillende overheidsinstanties, waaronder de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland: Centraal Meldpunt Klachten

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem