Grens bebouwde kom, vaststelling

De provincie stelt grenzen van een bebouwde kom vast, en herziet ze waar nodig. Bijvoorbeeld als de bebouwde kom is verouderd ten opzichte van het bestemmingsplan, of als bouwwerkzaamheden aanleiding geven.

De provincie kan besluiten de grens van de bebouwde kom van een gemeente vast te stellen. De bebouwde kom is aansluitende bebouwing in de vorm van een stad of een dorp. Een verderop gelegen bedrijventerrein kan er ook bij horen.

Voorwaarden

De provincie kan besluiten de grenzen van een bebouwde kom van een gemeente aan te passen, als:

  • de provincie afspraken in de 'wegenlegger' wijzigt (in dat document staat informatie over de openbaarheid en onderhoudsplicht van wegen buiten de bebouwde kom)
  • de bebouwde kom verouderd is, in vergelijking met het bestemmingsplan
  • (binnenkort) bouwwerkzaamheden plaatsvinden
  • wettelijke regelingen moeten worden uitgevoerd, die gevolgen hebben voor de bebouwde kom

Wet- en regelgeving

Contact

De provincie bepaalt de grens van de bebouwde kom van de gemeente. Gemeenten kunnen een verzoek indienen bij de provincie.

Bezwaar & beroep

Tegen het besluit kunt u bezwaar maken bij de provincie. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na verzending of publicatie van het besluit indienen bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Servicepunt Provincie Noord-Holland

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)

Fax: 023 514 30 30