Grondwateronttrekking, provinciale heffing

In de meeste gevallen heft de provincie belastinggeld op het onttrekken van grondwater. Als u staat ingeschreven in het register van inrichtingen, bent u verplicht om de belasting te betalen. Hoeveel belasting u moet afdragen, is afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die u onttrekt.

Voor het onttrekken van grondwater kan een heffing worden ingesteld door de provincie in de vorm van een provinciale belasting. U bent belastingplichtig indien u houder bent van een inrichting die is ingeschreven in het register van inrichtingen en die is aangewezen bij de verordening waaruit de belasting voortkomt. Als grondslag voor de heffing geldt de onttrokken hoeveelheid grondwater. Als water wordt geïnfiltreerd, wordt daarmee rekening gehouden bij het opleggen van de heffing. Enkele vormen van onttrekken van grondwater zijn wettelijk vrijgesteld van heffing, zoals het onttrekken van grondwater ten behoeve van landijsbanen, de sanering van het grondwater en het onttrekken ten behoeve van koude- en warmteopslag in de bodem.

De provincie Noord-Holland heeft een heffing ingesteld. Ingaande het belastingjaar 2019 zijn onttrekkingen van minder dan 25.000 m3 per kalenderjaar vrijgesteld.

Voorwaarden

U kunt de heffing opgelegd krijgen als u houder bent van een inrichting die is ingeschreven in het register van inrichtingen en die is aangewezen in de betreffende provinciale verordening.

Wet- en regelgeving

Contact

U moet uw jaaropgave indienen bij de vergunningverlenende instantie. Dat kan het waterschap of de OD NKZG zijn. U krijgt een opgaveformulier toegezonden welk u ingevuld moet retourneren. Op grond van de door u verstrekte opgave wordt de heffing vastgesteld.

 

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl