HIRB: Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland, subsidie

Deze uitvoeringsregeling is bedoeld om projecten te stimuleren die bijdragen aan de waarborging van de kwaliteit van Noord-Hollandse bedrijventerreinen en haventerreinen. Het gaat om het herstructureren van verouderde bedrijventerreinen en haventerreinen in Noord-Holland waardoor de ruimtelijke kwaliteit van deze terreinen wordt vergroot.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de gewijzigde uitvoeringsregeling goed door.

Doel
Het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen en haventerreinen in Noord-Holland.

Doelgroep

 • gemeenten
 • openbare lichamen die zijn ingesteld op grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 • havenbedrijven (privaatrechtelijke rechtspersonen, die een zee- of binnenhaven beheren en exploiteren).

Activiteiten

De provincie geeft subsidie voor:

 • fysieke maatregelen voor de herstructurering van bedrijventerreinen of haventerreinen, die zijn opgenomen op de actuele A-B-C-D-lijst;
 • procesmaatregelen die verband houden met fysieke maatregelen voor de herstructurering van bedrijventerreinen of haventerreinen, die zijn opgenomen op de actuele A-B-C-D-lijst;
 • maatregelen voor de verbetering van de aanzicht van bedrijfspanden of duurzaamheidsmaatregelen voor bedrijfspanden. (Alleen mogelijk in combinatie met een aanvraag voor fysieke maatregelen of als voor fysieke maatregelen in het kader van een eerdere HIRB regeling in de afgelopen 5 jaar al subsidie voor fysieke maatregelen is verstrekt.)

Berekening subsidie

 • 25% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 550.000,- voor fysieke maatregelen.
 • 25% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 100.000,- voor procesmaatregelen.
 • 25% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 100.000,- voor de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of duurzaamheidsmaatregelen voor bedrijfspanden.

Subsidieplafond

Voor deze regeling is in totaal € 2.100.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft géén subsidie als:

 • met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
 • de activiteit niet financieel haalbaar is;
 • de activiteit voor meer dan de helft betrekking heeft op kantoor-, horeca-, detailhandel- of transformatielocaties;
 • de activiteit betrekking heeft op regulier of achterstelling onderhoud;
 • in het kader van deze regeling (of een voorganger hiervan) voor dezelfde activiteit al subsidie is verstrekt; (subsidie t.b.v. verbetering aanzicht bedrijfspanden en duurzaamheidsmaatregelen uitgezonderd)
 • de aanvraag bij de rangschikking minder dan 12 punten heeft behaald;
 • het bedrijventerrein niet is opgenomen op de actuele A-B-C-D-lijst.

Aanpak

Deze regeling is een zogenoemde ‘tender’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen, nadat de termijn is gesloten, allemaal tegelijkertijd en ten opzichte van elkaar worden beoordeeld. De aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. In de uitvoeringsregeling vindt u, naast de inhoudelijke criteria, de rangschikkingscriteria op grond waarvan de projecten worden gescoord.

Indieningstermijn
De regeling staat open vanaf 2 april 2019. Uw (volledige) aanvraag moet uiterlijk op 9 mei 2019 om 17:00 uur door ons zijn ontvangen. Als wij uw aanvraag buiten de openstellingstermijn, dus vóór 2 april of ná 9 mei 2019 17:00 uur ontvangen, moeten wij uw aanvraag helaas buiten behandeling laten.

Denk er om dat we digitale aanvragen elke dag kunnen ontvangen en papieren aanvragen alleen op werkdagen.

Indienen subsidieaanvraag
Bij deze regeling kunt u uw subsidieaanvraag digitaal of op papier indienen. Het staat u vrij hier zelf een keuze in te maken.

Digitaal aanvragen
Voor het indienen van een digitale aanvraag doorloopt u het e-formulier en ondertekent u het formulier met uw eHerkenning (organisatie) account. Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u deze aanvraagt vóórdat u begint met het aanvragen van de subsidie. Houdt hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over eHerkenning op www.eherkenning.nl.

U kunt uw digitale aanvraag hier indienen

Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:
Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

Voordat u de digitale aanvraag verzendt, moet u alle bijlagen bijvoegen (samen maximaal 20 Mb). Het is aan te raden de benodigde bijlagen vooraf gereed te hebben:

 • Formulier Projectinformatie (verplicht)
 • Kopie recent (digitaal) bankafschrift (indien subsidieontvanger op dat rekeningnummer de afgelopen 2 jaar geen subsidie van provincie heeft ontvangen)
 • Machtigingsverklaring (verplicht indien subsidieontvanger wordt vertegenwoordigd door een gemachtigde)
 • Gespecificeerde begroting (verplicht)

Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

Papieren aanvraag
Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken. Bij de papieren aanvraag dient u dezelfde bijlagen mee te sturen als hierboven bij 'digitaal aanvragen' staan vermeld.

Uw complete aanvraag stuurt u op naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies en Inkoop
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl