HIRB+ Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland, subsidie

Deze uitvoeringsregeling zal naar verwachting opengaan op 1 juli. Hij zal op 19 augustus aanstaande sluiten. De uitvoeringsregeling blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Doel
De provincie Noord-Holland wil met deze subsidie de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen en haventerreinen in Noord-Holland verbeteren.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • gemeenten
 • privaatrechtelijke rechtspersonen, die een zee- of binnenhaven beheren en exploiteren.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • fysieke maatregelen
 • procesmaatregelen die verband houden met fysieke maatregelen
 • de verstrekking van subsidies (25%) t.b.v. de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of duurzaamheidsmaatregelen voor bedrijfspanden.

Berekening subsidie

 • 25% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 500.000,- voor fysieke maatregelen.
 • 25% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 50.000,- voor procesmaatregelen verband houdende met fysieke maatregelen.
 • 25% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 50.000,- voor de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of duurzaamheidsmatregelen voor bedrijfspanden.
 • de totale subsidie voor fysieke maatregelen in samenhang met subsidie voor de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of duurzaamheidsmatregelen bedrijfspanden bedraagt maximaal € 500.000,-.

Verrekenbare of compensabele BTW is niet subsidiabel, omdat dit geen kosten betreft.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.500.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
 • de activiteit niet financieel haalbaar is;
 • de activiteit betrekking heeft op kantoor-, horeca-, detailhandel- of transformatielocaties;
 • de activiteit betrekking heeft op regulier of achterstelling onderhoud;
 • in het kader van deze regeling of een eerdere uitvoeringsregeling gericht op herstructurering en intelligent ruimtegebruik voor bedrijven- en haventerreinen voor dezelfde activiteit als bedoeld in artikel 2, eerste tot en met derde lid, al subsidie is verstrekt;
 • de aanvraag bij de rangschikking minder dan 12 punten heeft behaald.

Aanpak

De openstelling wordt binnenkort bekend gemaakt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl