HIRB+ Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2020, tender 2023, subsidie

Op dit moment wordt er aan de opvolger van deze subsidieregeling gewerkt. Deze zal waarschijnlijk 'Toekomstbestendige Bedrijventerreinen' heten. Houd deze pagina in de gaten, hierop plaatsen we in het voorjaar meer informatie.

Doel
De provincie Noord-Holland wil met deze subsidie de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen en haventerreinen in Noord-Holland verbeteren.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • gemeenten
 • privaatrechtelijke rechtspersonen, die een zee- of binnenhaven beheren en exploiteren. 

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • fysieke maatregelen
 • procesmaatregelen die verband houden met de fysieke maatregelen
 • de verstrekking van subsidies (25%) t.b.v. de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden en duurzaamheidsmaatregelen voor bedrijfspanden.

Berekening subsidie

 • 25% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 500.000,- voor fysieke maatregelen.
 • 25% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 50.000,- voor procesmaatregelen verband houdende met fysieke maatregelen.
 • 25% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 50.000,- voor de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of duurzaamheidsmaatregelen voor bedrijfspanden.
 • de totale subsidie voor fysieke maatregelen in samenhang met subsidie voor de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of duurzaamheidsmaatregelen bedrijfspanden bedraagt maximaal € 500.000,-.

Verrekenbare of compensabele BTW is niet subsidiabel, omdat dit geen kosten betreft.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.500.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling zorgvuldig door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
 • de activiteit niet financieel haalbaar is;
 • de activiteit betrekking heeft op kantoor-, horeca-, detailhandel- of transformatielocaties;
 • de activiteit betrekking heeft op regulier of achterstelling onderhoud;
 • in het kader van deze regeling of een eerdere uitvoeringsregeling gericht op herstructurering en intelligent ruimtegebruik voor bedrijven- en haventerreinen voor dezelfde activiteit als bedoeld in artikel 2, eerste tot en met derde lid, al subsidie is verstrekt;
 • de aanvraag bij de rangschikking minder dan 12 punten heeft behaald.

Aanpak

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Openstelling
De provincie moet uw aanvraag uiterlijk op 15 mei 2023 om 17:00 uur ontvangen.

Let op!
Als uw aanvraag na het bovengenoemde uiterste indieningsmoment door ons wordt ontvangen, wordt deze geweigerd.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
 • Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN:
U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.
De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.