HIRB+ Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland, subsidie

Let op: De indieningstermijn is op 28 mei 2020 verstreken. U kunt dus geen aanvraag meer indienen.

Doel
De provincie Noord-Holland wil met deze subsidie de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen en haventerreinen in Noord-Holland verbeteren.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • gemeenten
 • privaatrechtelijke rechtspersonen, die een zee- of binnenhaven beheren en exploiteren.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • fysieke maatregelen
 • procesmaatregelen die verband houden met fysieke maatregelen
 • de verstrekking van subsidies (25%) t.b.v. de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of duurzaamheidsmaatregelen voor bedrijfspanden.

Berekening subsidie

 • 25% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 500.000,- voor fysieke maatregelen.
 • 25% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 50.000,- voor procesmaatregelen verband houdende met fysieke maatregelen.
 • 25% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 50.000,- voor de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of duurzaamheidsmatregelen voor bedrijfspanden.
 • de totale subsidie voor fysieke maatregelen in samenhang met subsidie voor de verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of duurzaamheidsmatregelen bedrijfspanden bedraagt maximaal € 500.000,-.

Verrekenbare of compensabele BTW is niet subsidiabel, omdat dit geen kosten betreft.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.500.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
 • de activiteit niet financieel haalbaar is;
 • de activiteit betrekking heeft op kantoor-, horeca-, detailhandel- of transformatielocaties;
 • de activiteit betrekking heeft op regulier of achterstelling onderhoud;
 • in het kader van deze regeling of een eerdere uitvoeringsregeling gericht op herstructurering en intelligent ruimtegebruik voor bedrijven- en haventerreinen voor dezelfde activiteit als bedoeld in artikel 2, eerste tot en met derde lid, al subsidie is verstrekt;
 • de aanvraag bij de rangschikking minder dan 12 punten heeft behaald.

Aanpak

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Openstelling
De provincie moet uw aanvraag uiterlijk op 28 mei 2020 om 17:00 uur ontvangen.

Let op
Als uw aanvraag na het bovengenoemde uiterste indieningsmoment door ons wordt ontvangen, wordt deze geweigerd.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl