HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 2023, subsidie

Deze uitvoeringsregeling is gesloten. De regeling wordt niet opnieuw geopend.

Doel
Het verduurzamen van bedrijventerreinen is belangrijk om de CO2 uitstoot te verminderen. De provincie Noord-Holland wil met deze subsidie de verduurzaming op Noord-Hollandse bedrijventerreinen stimuleren.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • een ondernemer of vastgoedeigenaar met een gebouw op een bedrijventerrein OF
  • een samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemers en/of vastgoedeigenaren en maximaal 5 ondernemers of vastgoedeigenaren met een gebouw op een bedrijventerrein.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energie besparing, gebruik en opwek van duurzame energie, zoals genoemd in
Bijlage 1 van de regeling, aan een gebouw(en) op een bedrijventerrein in Noord-Holland.

Berekening subsidie
10% van de noodzakelijke kosten voor zonnepanelen (hybride/zon-PV).
20% van de subsidiabele kosten voor de overige activiteiten zoals genoemd in Bijlage 1.
Deze subsidie bedraagt tezamen maximaal € 60.000,-- voor individuele aanvrager als ondernemer of vastgoedeigenaar en € 200.000,-- tezamen voor ondernemers en/of vastgoedeigenaren in een samenwerkingsverband. 

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 2.050.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft géén subsidie als:

  • De activiteit financieel niet haalbaar is;
  • Met de uitvoering is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.

Het is belangrijk dat u de meegestuurde offertes niet ondertekent. Een geaccordeerde offerte betekent dat uw project is gestart, en dat is een weigeringsgrond.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.
Openstelling
De regeling staat open van 16 maart 2023, 9:00 uur tot en met 15 december 2023, 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

 STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Bij indienen door een intermediair:

  • Indien de aanvrager (namens welke de intermediair de aanvraag indient) ondernemer of vastgoedeigenaar is, dan moet de aanvraag worden ingediend via ketenmachtiging – waarmee de intermediair via eHerkenning inlogt.

  • Als sprake is van een penvoerder, dan moet de intermediair in relatie tot de penvoerder van het project ketenmachtiging hebben geregeld.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.
De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.