Innovatieve financiering duurzaamheidsmaatregelen woningen Noord-Holland, subsidie

Bij indienen subsidieaanvraag via eHerkenning: 

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:
bijlage 1 subsidieaanvraagformulier (alleen bij digitaal aanvragen) Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.
bijlage 2 kopie bankafschrift
bijlage 3 machtigingsverklaring
bijlage 4 de-minimisverklaring
bijlage 5 planning en begroting en kasritme
bijlage 6 offertes
bijlage 7 vergunning(en)
bijlage 8 eventueel andere bijlage

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd.
Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

PER POST: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

Doel
Doel is om ontwikkeling en testen van nieuwe financieringsvormen te ondersteunen, waarmee verduurzamingsmaatregelen voor woningen in eigendom van particuliere woning-eigenaren worden gefinancierd. Door de financieringsvorm te testen kan aangetoond worden dat deze in de praktijk werkt.

Doelgroep
Rechtspersoon die aantoonbaar geëquipeerd is om de hieronder beschreven activiteiten uit te voeren

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:
a. het in Noord-Holland in de praktijk testen van een voor Noord-Holland nieuwe, objectgebonden financieringsconstructie voor duurzaamheidsmaatregelen aan woningen ten behoeve van eigenaren-bewoners en verenigingen van eigenaren al dan niet in combinatie met:
b. de ontwikkeling van een financieringsconstructie als bedoeld in onderdeel a.
Het ontwikkelen van een financieringsconstructie zónder dat de constructie getest wordt komt niet voor subsidie in aanmerking. 

Berekening subsidie
50% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 100.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 400.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:
• De activiteit financieel niet haalbaar is;
• De uitvoering van de activiteit voor zover het betreft het testen van de financieringsconstructie is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
• De financieringsconstructie naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet uitvoerbaar is;
• De financieringsconstructie naar het oordeel van Gedeputeerde Staten op minder dan 1000 woningen kan worden toegepast

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
Bedrijven, gemeenten, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:
• Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’)
• Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)
• De-minimisverklaring (verplicht als subsidieontvanger afgelopen 3 belastingjaren de-minimissteun heeft ontvangen. Kan alleen van toepassing zijn voor organisaties)
• Machtigingsverklaring (verplicht als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend)

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Voor een afspraak om uw projectplan te bespreken kunt u contact opnemen met Dhr. P.S. van Herk, senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, telefoonnummer 023-5143691.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl