Inpassingsplan windenergie

U kunt bij Provinciale Staten een verzoek indienen voor aanleg of uitbreiding van een installatie voor windenergie. De provincie heeft de bevoegdheid een terrein aan te wijzen en zo nodig een inpassingsplan daarvoor te maken.

U wilt of uw bedrijf wil een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit van tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet de provincie beoordelen of hiervoor een inpassingsplan nodig is. Daarvoor dient u bij de provincie een verzoek in om een inpassingsplan vast te stellen.

De rijksoverheid heeft als doelstelling om versneld windmolenparken te realiseren. De provincie kan hierbij een coördinatiefunctie vervullen. Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark.

Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit kleiner dan 5 megawatt? Hiervoor stelt de gemeente het bestemmingsplan vast.

Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit groter dan 100 megawatt? Hiervoor stellen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Infrastructuur & Waterstaat een inpassingsplan vast.

Wilt u een installatie voor windenergie op zee aanleggen of uitbreiden? Dan moet u hiervoor bij de minister van Economische Zaken en Klimaat een verzoek indienen.

Bent u van plan om U wilt of uw bedrijf wil een installatie voor windenergie op land aan te leggen of uit te breiden? U moet bij de gemeente hiervoor een verzoek indienen. Werkt de gemeente niet mee? Dan kan de provincie een inpassingsplan windenergie maken voor het project aanleggen met een capaciteit van tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet de provincie beoordelen of hiervoor een inpassingsplan nodig is. Daarvoor dient u bij de provincie een verzoek in voor een inpassingsplan.

Voorwaarden

U kunt alleen een verzoek voor een inpassingsplan indienen als de capaciteit voor de installatie tussen de 5 en 100 megawatt zal liggen.

De provincie kan besluiten om het verzoek voor het inpassingsplan af te wijzen. Bijvoorbeeld omdat het windenergieplan niet past in het beleid van de provincie of de gemeente. De provincie moet dan een andere locatie aanwijzen waar het initiatief voor windenergie gerealiseerd kan worden. Ook kan de provincie besluiten niet mee te werken aan het initiatief. Dat moet via een verzoek aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. De redenen zijn onder andere:

  • De provincie verwacht niet dat door toepassing van het inpassingsplan de besluitvorming veel sneller gaat of dat er andere “aanmerkelijke voordelen” zijn te behalen. De omvang, aard en ligging van de geplande productie-installatie geven ook geen reden om dit te verwachten.
  • De provincie kan op een andere manier voldoen aan haar bijdrage aan de rijksdoelstelling voor de opwekking op land van duurzame elektriciteit door windenergie.

Termijn

De provincie beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek of zij medewerking aan het verzoek wil verlenen of niet.

Wet- en regelgeving

Contact

U meldt uw plannen voor een installatie voor windenergie bij de betrokken gemeente en vraagt om planologische medewerking.
Indien de gemeente medewerking weigert en uw aanvraag past binnen het ruimtelijk beleid van de provincie, richt u een verzoek tot Provinciale Staten. U doet een verzoek om toepassing van de Provinciale Coördinatieregeling en vraagt om een inpassingsplan. 

Provinciale Staten delegeren de beoordeling van uw verzoek aan Gedeputeerde Staten. Er vindt overleg plaats met de initiatiefnemer en de gemeente. Provinciale Staten beoordelen uw verzoek op de vraag of het voldoet aan het provinciaal ruimtelijk beleid en nemen een besluit.

Bezwaar & beroep

Tegen een weigering kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij de provincie.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het maken van het inpassingsplan en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken.

Uitgelicht

Indieningsadres

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid

Bezoekadres

Houtplein  33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0031 23 5143 143

Fax: 023 514 30 30

post@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid

Bezoekadres

Houtplein  33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0031 23 5143 143

Fax: 023 514 30 30

post@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl