Kleine Infrastructuur Noord-Holland 2020, subsidie

Let op: Subsidieaanvragen voor de regio Kop van Noord-Holland kunnen niet meer worden ingediend omdat het subsidieplafond voor deze regio inmiddels is bereikt.

Wijzigingen regeling 2020
Subsidie wordt verstrekt aan beheerders of eigenaren van openbare wegen als bedoeld in de Wegenwet
Fiets-infrastructuur en de fietsstraat is voor 70% subsidiabel mits het voldoet aan de definitie in artikel 1 onder g
Bus-infrastructuur is voor 50% subsidiabel
Het project hoeft niet gedurende 10 jaar na de vaststelling van de subsidie in stand worden gehouden

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:
bijlage 1 subsidieaanvraagformulier Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.
bijlage 2 kopie bankafschrift
bijlage 3 machtigingsverklaring
bijlage 4 situatieschets + schetsontwerp van project of bestektekeningen
bijlage 5 Excelformat van aangevraagde projectkosten
bijlage 6 planning
bijlage 7 foto’s
bijlage 8 schoolroute
bijlage 9 overig

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd.
Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

PER POST: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem. 

Doel
De inrichting van lokale wegen verkeersveilig maken.

Doelgroep
Subsidie wordt verstrekt aan beheerders of eigenaren van openbare wegen als bedoeld in de Wegenwet.

Activiteiten
De projecten dienen de bevordering van de verkeersveiligheid overwegend als doelstelling te hebben. De CROW richtlijnen dienen daarbij als hulpmiddel voor een veilige inrichting (SPV2030, 2018). Hierbij dient ook een koppeling te worden gemaakt met de richtlijnen van het CROW, zoals vermeld in de CROW kennisbank. (zie link onder kopje: meer informatie)

De provincie geeft subsidie voor de aanleg, plaatsing of uitbreiding van:

 • fiets-infrastructuur
 • fietsstraten
 • bus-infrastructuur
 • voetpad-infrastructuur
 • weg-infrastructuur
 • verkeersvoorzieningen

Als onderdeel van of in samenhang met bovengenoemde activiteiten, geeft de provincie ook subsidie voor:

 • fietsparkeervoorzieningen
 • bushaltevoorzieningen
 • bushalte-infrastructuur
 • verkeersregelinstallaties
 • parkeervoorzieningen
 • bewegwijzering
 • openbare verlichting.

Berekening subsidie
Maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
Voor fiets-infrastructuur en fietsstraten maximaal 70% van de subsidiabele kosten.
In totaal mogen de subsidiabele kosten maximaal € 3.000.000 per project bedragen.

Subsidie wordt verstrekt voor kosten die noodzakelijk zijn voor de aanleg, plaatsing of uitbreiding van de in artikel 3 genoemde voorzieningen of infrastructuur

Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van:
a. vervanging, beheer of onderhoud;
b. grondverwerving;
c. voorbereiding, administratie en toezicht;
d. saneringskosten;
e. aanleg, verbetering of aanpassing van een gelijkvloerse of ongelijkvloerse kruising met een spoorweg.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 8.000.000,-. (het subsidieplafond) beschikbaar.
Dit plafond is opgesplitst in de volgende deelplafonds:

- Subsidieplafond Haarlem-IJmond € 2.536.000,-
- Subsidieplafond Gooi en Vechtstreek € 1.488.000,-
- Subsidieplafond Noord-Holland Noord:
- Kop van Noord-Holland € 970.000,-
- West-Friesland € 1.153.000,-
- Regio Alkmaar € 1.853.000,-

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • een project al is aanbesteed
 • een project uitsluitend dient ter ontsluiting van een woonwijk, bedrijventerrein of openbare voorziening
 • een project uitsluitend dient voor comfort of verfraaiing
 • een project uitsluitend dient voor de aanleg van een noodvoorziening
 • een project wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland, waaraan de subsidieaanvrager een financiële bijdrage dient te leveren
 • een project naar het oordeel van Gedeputeerde Staten een maatregel omvat die negatieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid, doorstroming van het openbaar vervoer of het provinciaal wegennet 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open 1 januari 2020 tot en met 1 oktober 2020 vóór 17.00 uur. 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl