Kleine Infrastructuur Noord-Holland, subsidie

Deze subsidieregeling staat open voor aanvragen tot 19 september 2024 om 17.00 uur. 


Informeel voorgesprek

Ter voorbereiding op een subsidieaanvraag bestaat er de mogelijkheid tot een adviserend voorgesprek. Het doel van het voorgesprek is dat een aanvrager na afloop een weloverwogen en complete aanvraag kan opstellen die meer kans maakt op subsidie.

Een voorgesprek kunt u aanvragen via dit digitale formulier. Meer informatie over het voorgesprek staat in de toelichting bij deze regeling.

Het doel van deze subsidieregeling is tweeledig:

 • De verkeersveiligheid bevorderen zoals omschreven in het beleidsplan de ‘Opgave Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030’
 • Het aanleggen en verbeteren van  doorfietsroutes zoals omschreven in het beleidsplan ‘Actieagenda actieve mobiliteit 2022-2027’

Doelgroep
Subsidie wordt verstrekt aan beheerders of eigenaren van openbare wegen als bedoeld in de Wegenwet in de onderstaande vijf Noord-Hollandse regio’s:

 • Zuid-Kennemerland en IJmond
 • Westfriesland
 • Gooi en Vechtstreek
 • Kop van Noord-Holland
 • Regio Alkmaar

Zie ook de kaartviewer voor de afbakening van de regio’s.

Activiteiten
Subsidie wordt verstrekt voor de realisatie van infrastructurele maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid en/of de regionale fietsbereikbaarheid.

Hierbij dient ook een koppeling te worden gemaakt met de ontwerpstandaarden van het CROW, zoals vermeld in de CROW kennisbank.

De provincie geeft subsidie voor:

 • het aanleggen of aanpassen van wegen of voetpaden met als hoofddoel het verbeteren van de verkeersveiligheid;
 • het aanleggen of aanpassen van fietspaden of fietsstraten met als hoofddoel het verbeteren van de verkeersveiligheid;
 • het aanleggen of aanpassen van fietspaden of fietsstraten op een doorfietsroute met als hoofddoel het verbeteren van het regionaal fietsnetwerk;
 • het in combinatie met activiteiten a, b of c laten uitvoeren van een Ontwerptoets verkeersveiligheid voor het aanleggen of aanpassen van wegen, voetpaden of fietsstraten.

Voor de definities van de gebruikte begrippen verwijzen wij u naar artikel 1 van de uitvoeringsregeling.

Berekening subsidie
Activiteit a = maximaal 55% subsidie
Activiteit b = maximaal 75% subsidie
Activiteit c = maximaal 90% subsidie
Activiteit d = 55% subsidie met een maximaal subsidiebedrag van € 5.000,-.

Indien de activiteiten binnen de aanvraag gedeeltelijk anderszins worden gesubsidieerd, wordt een zodanig subsidiebedrag vastgesteld, dat het totaal van alle subsidies niet meer bedraagt dan 90% van de subsidiabele projectkosten.

In totaal mogen de subsidiabele kosten maximaal € 3.500.000 per project bedragen.

Subsidie wordt NIET verstrekt voor de kosten van:

 • saneringskosten
 • kosten voor beheer of onderhoud
 • engineeringskosten
 • overige bijkomende kosten, niet zijnde Kabels en Leidingen
 • vastgoedkosten
 • risicoreservering

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2024 in totaal € 12.200.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.*

Regionale

deelplafonds Totaal 

 

€ 4.100.000

Regio Alkmaar

 €    913.000

Zuid-Kennemerland en IJmond

 € 1.306.000

Kop van Noord-Holland

 €    557.000 

Westfriesland

 €    653.000

Gooi en Vechtstreek

 €    671.000

Doorfietsroutenetwerk

 € 4.000.000

Algemeen deelplafond

 € 4.100.000

*Aanvragen om subsidie worden per regionaal deelplafond, behandeld op volgorde van ontvangst. Indien door honorering van de aanvraag het toepasselijke regionale deelplafond geheel of gedeeltelijk wordt overschreden, wordt de aanvraag op volgorde van ontvangst geheel of gedeeltelijk gehonoreerd ten laste van het algemene deelplafond, totdat dit plafond is bereikt.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Informeel voorgesprek
Ter voorbereiding op een subsidieaanvraag bestaat er de mogelijkheid tot een adviserend voorgesprek. Het doel van het voorgesprek is dat een aanvrager na afloop een weloverwogen en complete aanvraag kan opstellen die meer kans maakt op subsidie.

Een voorgesprek kunt u aanvragen via dit digitale formulier. Meer informatie over het voorgesprek staat in de Handleiding bij deze regeling (zie onder ‘Meer informatie’).

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden (zie de uitvoeringsregeling voor de gehele opsomming):
De provincie geeft o.a. géén subsidie als:

 • een project al is aanbesteed voor 1 augustus 2023
 • het project een andere hoofddoelstelling dient dan een in artikel 3, eerste lid, beschreven hoofddoelstellingen;
 • het project uitsluitend bedoeld is voor de aanleg van een noodvoorziening;
 • het project hoofdzakelijk dient ter ontsluiting van een nieuwe woonwijk, nieuw bedrijventerrein of nieuwe openbare voorziening;
 • het project wordt uitgevoerd door of namens de provincie en de subsidieaanvrager daaraan een financiële bijdrage dient te leveren;
 • het project een maatregel bevat:
  1. op fietspaden, waarbij wordt afgeweken van de CROW-aanbevelingen;
  2. op wegen, voetpaden of fietsstraten, waarbij wordt afgeweken van de CROW-aanbevelingen en er geen ontwerptoets verkeersveiligheid is overlegd;
  3. op een doorfietsroute of regionale fietsroute, waarbij wordt afgeweken van
  4. de breedtes uit de Actieagenda actieve mobiliteit 2022-2027;
 • een project onvoldoende of negatieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid of het regionaal fietsnetwerk
 • binnen het project onvoldoende bijgedragen wordt aan de duurzaamheid;
 • het project gelegen is op een weg met een ontsnipperingsopgave en onvoldoende maatregelen bevat om het Natuurnetwerk Nederland te ontsnipperen;
 • het project onevenredige negatieve gevolgen heeft voor de doorstroming van het openbaar vervoer;
 • het project reeds subsidie heeft ontvangen op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2022 of 2023;

Aanpak

Openstelling
Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag vanaf 20 februari 2024 om 9:00 uur tot uiterlijk op 19 september 2024 vóór 17:00 uur is ontvangen.

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:

 • bijlage 1: het subsidieaanvraagformulier
 • bijlage 2: kopie bankafschrift (verplicht als uw organisatie langer dan 2 jaar geleden voor het laatst subsidie van de provincie Noord-Holland heeft ontvangen. Naam-, adres en woonplaats moeten zichtbaar zijn bij het rekeningnummer. Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan 3 maanden.)
 • bijlage 3: begrotingsformat kleine infrastructuur 2022
 • bijlage 4: ontwerp van nieuwe situatie met een aantal relevante dwarsprofielen.
 • bijlage 5: ontwerptoets verkeersveiligheid (alleen van toepassing wanneer in het ontwerp voor de aanleg of aanpassing van in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, b of c bedoelde activiteiten wordt afgeweken van de CROW-aanbevelingen; in dat geval bevat de aanvraag tevens een ontwerptoets verkeersveiligheid.)
 • bijlage 6: planning
 • bijlage 7: eerdere subsidieverleningen (alleen van toepassing indien er voor dit project al andere subsidies zijn verleend) 
 • bijlage 8: overige documenten (indien van toepassing)

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
 • Beveiligingsniveau: EH2+

Ketenmachtiging verplicht voor intermediairs 
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Dan is het gebruik van ketenmachtiging verplicht. 
Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.


PER POST:

U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.


De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland
tel: 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.