Kleine Infrastructuur Noord-Holland 2020, subsidie

Let op: Subsidieaanvragen voor de regio Kop van Noord-Holland en regio Alkmaar kunnen niet meer worden ingediend omdat het subsidieplafond voor deze regio inmiddels is bereikt.

De regeling is gewijzigd voor wat betreft artikel 10 lid 2 en lid 4. Zie de link naar de nieuwe regeling.

Doel
De inrichting van lokale wegen verkeersveilig maken.

Doelgroep
Subsidie wordt verstrekt aan beheerders of eigenaren van openbare wegen als bedoeld in de Wegenwet.

Activiteiten
De projecten dienen de bevordering van de verkeersveiligheid overwegend als doelstelling te hebben. De CROW richtlijnen dienen daarbij als hulpmiddel voor een veilige inrichting (SPV2030, 2018). Hierbij dient ook een koppeling te worden gemaakt met de richtlijnen van het CROW, zoals vermeld in de CROW kennisbank. (zie link onder kopje: meer informatie)

De provincie geeft subsidie voor de aanleg, plaatsing of uitbreiding van:

 • fiets-infrastructuur
 • fietsstraten
 • bus-infrastructuur
 • voetpad-infrastructuur
 • weg-infrastructuur
 • verkeersvoorzieningen

Als onderdeel van of in samenhang met bovengenoemde activiteiten, geeft de provincie ook subsidie voor:

 • fietsparkeervoorzieningen
 • bushaltevoorzieningen
 • bushalte-infrastructuur
 • verkeersregelinstallaties
 • parkeervoorzieningen
 • bewegwijzering
 • openbare verlichting.

Berekening subsidie
Maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
Voor fiets-infrastructuur en fietsstraten maximaal 70% van de subsidiabele kosten.
In totaal mogen de subsidiabele kosten maximaal € 3.000.000 per project bedragen.

Subsidie wordt verstrekt voor kosten die noodzakelijk zijn voor de aanleg, plaatsing of uitbreiding van de in artikel 3 genoemde voorzieningen of infrastructuur

Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van:
a. vervanging, beheer of onderhoud;
b. grondverwerving;
c. voorbereiding, administratie en toezicht;
d. saneringskosten;
e. aanleg, verbetering of aanpassing van een gelijkvloerse of ongelijkvloerse kruising met een spoorweg.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 8.000.000,-. (het subsidieplafond) beschikbaar.
Dit plafond is opgesplitst in de volgende deelplafonds:

- Subsidieplafond Haarlem-IJmond € 2.536.000,-
- Subsidieplafond Gooi en Vechtstreek € 1.488.000,-
- Subsidieplafond Noord-Holland Noord:
- Kop van Noord-Holland € 970.000,-
- West-Friesland € 1.153.000,-
- Regio Alkmaar € 1.853.000,-

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • een project al is aanbesteed
 • een project uitsluitend dient ter ontsluiting van een woonwijk, bedrijventerrein of openbare voorziening
 • een project uitsluitend dient voor comfort of verfraaiing
 • een project uitsluitend dient voor de aanleg van een noodvoorziening
 • een project wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland, waaraan de subsidieaanvrager een financiële bijdrage dient te leveren
 • een project naar het oordeel van Gedeputeerde Staten een maatregel omvat die negatieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid, doorstroming van het openbaar vervoer of het provinciaal wegennet 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open 1 januari 2020 tot en met 1 oktober 2020 vóór 17.00 uur. 

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt. 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl