Kleine Infrastructuur Noord-Holland 2021, vervallen

De indieningsperiode voor deze regeling is per 7 oktober 2021 om 17.00 uur gesloten.

Wijzigingen regeling 2021
Deze subsidieregeling is vernieuwd. De regeling richt zich naast de verkeersveiligheid ook op de fietsbereikbaarheid. Bovendien wordt nu ook gelet op duurzaamheid en biodiversiteit (ontsnippering) in de projecten.

Het doel van deze subsidieregeling is tweeledig:

 • De verkeersveiligheid bevorderen zoals omschreven in het beleidsplan de ‘Opgave Verkeersveiligheid Noord-Holland 2030’
 • Het regionale fietsnetwerk te verbeteren alsmede doorfietsroutes te realiseren zoals omschreven in het beleidsplan ‘Perspectief Fiets’

Doelgroep
Subsidie wordt verstrekt aan beheerders of eigenaren van openbare wegen als bedoeld in de Wegenwet in de Noord-Hollandse regio’s:

 • Zuid-Kennemerland-IJmond
 • West-Friesland
 • Gooi en Vechtstreek
 • Kop van Noord-Holland
 • Alkmaar e.o.

Activiteiten
Subsidie wordt verstrekt voor de realisatie van infrastructurele maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid en/of de fietsbereikbaarheid.

Hierbij dient ook een koppeling te worden gemaakt met de richtlijnen van het CROW, zoals vermeld in de CROW kennisbank.

De provincie geeft subsidie voor:

 • a: het aanleggen of aanpassen van weginfrastructuur met als hoofddoel het verbeteren van de verkeersveiligheid, inclusief, indien noodzakelijk, het laten uitvoeren van een ontwerptoets verkeersveiligheid (maximaal 5.000/toets);
 • b: het aanleggen of aanpassen van fietsinfrastructuur met als hoofddoel het verbeteren van de verkeersveiligheid of het verbeteren van het regionaal fietsnetwerk;
 • c: het aanleggen of aanpassen van fietsinfrastructuur met als hoofddoel het verbeteren van doorfietsroutes.

Berekening subsidie
Activiteit a = maximaal 50% subsidie
Activiteit b = maximaal 70% subsidie
Activiteit c = maximaal 80% subsidie

Indien de activiteiten binnen de aanvraag gedeeltelijk anderszins worden gesubsidieerd, wordt een zodanig subsidiebedrag vastgesteld, dat het totaal van alle subsidies niet meer bedraagt dan 90 % van de subsidiabele projectkosten.

In totaal mogen de subsidiabele kosten maximaal € 3.000.000 per project bedragen.

Subsidie wordt NIET verstrekt voor de kosten van:

 • vervanging, beheer of onderhoud
 • grondverwerving
 • saneringskosten

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 14.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.*

Regionale deelplafonds Totaal

 € 6.999.000
 Kop van Noord-Holland  €    947.000
 Regio Alkmaar e.o.  € 1.614.000
 Zuid-Kennemerland-IJmond  € 2.233.000
 West-Friesland  € 1.140.000
 Gooi en Vechtstreek  € 1.065.000
Algemeen deelplafond €  7.001.000

*Aanvragen om subsidie worden per regionaal deelplafond, behandeld op volgorde van ontvangst. Indien door honorering van de aanvraag het toepasselijke regionale deelplafond geheel of gedeeltelijk wordt overschreden, wordt de aanvraag op volgorde van ontvangst geheel of gedeeltelijk gehonoreerd ten laste van het algemene deelplafond, totdat dit plafond is bereikt.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Informeel voorgesprek
In de voorfase van een project en ter voorbereiding op een subsidieaanvraag bestaat er de mogelijkheid tot een adviserend voorgesprek. Het doel van het voorgesprek is dat een aanvrager na afloop een weloverwogen en complete aanvraag kan opstellen die meer kans maakt op subsidie.

Een voorgesprek kunt u aanvragen via dit digitale formulier. Meer informatie over het voorgesprek staat in de toelichting bij deze regeling.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden (zie de uitvoeringsregeling voor de gehele opsomming):
De provincie geeft o.a. géén subsidie als:

 • een project al is aanbesteed voor 1 augustus 2020
 • een project negatieve gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid
 • binnen het project onvoldoende bijgedragen wordt aan de duurzaamheid;
 • het project gelegen is op een weg met een ontsnipperingsopgave en onvoldoende maatregelen bevat om het Natuurnetwerk Nederland te ontsnipperen;
 • het project onevenredige negatieve gevolgen heeft voor de doorstroming van het openbaar vervoer;

Aanpak

Openstelling
Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag uiterlijk op 7 oktober 2021 vóór 17.00 uur is ontvangen.

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:

 • bijlage 1 subsidieaanvraagformulier
 • bijlage 2 kopie bankafschrift
 • bijlage 3 Excel-format projectkosten met daarbij (SSK)-raming met specificatie kosten
 • bijlage 4 situatieschets + schetsontwerp van project of bestektekeningen
 • bijlage 5 foto’s actuele situatie projectlocatie genomen van uit 4 verschillende windrichtingen
 • bijlage 6 bestuursovereenkomst over het tracé van de doorfietsroute op straatniveau, die is ondertekende door GS en B&W van de gemeenten waarbinnen de doorfietsroute wordt gerealiseerd (geldt alleen bij subsidieaanvraag voor onderdeel c)
 • bijlage 7 wanneer in het ontwerp voor de aanleg of aanpassing van weginfrastructuur in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, wordt afgeweken van de CROW-aanbevelingen, bevat de aanvraag tevens een Ontwerptoets verkeersveiligheid
 • bijlage 8 evt. planning
 • bijlage 9 overig

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd. 
Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

PER POST: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl