Kleinschalige activiteiten Circulaire Economie Noord-Holland, subsidie

Aanvragen kunnen per post worden ingediend, of worden afgeleverd bij de balie van de provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem).

Het beleid voor circulaire economie is vastgelegd in de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025.

De provincie Noord-Holland sluit aan bij de ambitie van de Rijksoverheid (Rijksbrede Programma ‘Nederland Circulair in 2050’, 2016): Noord-Holland is 100% circulair in 2050 en streeft naar een reductie van 50% in het gebruik van primaire grondstoffen in 2030. In een circulaire economie wordt het gebruik van primaire grondstoffen tot een minimum beperkt, wordt afval grondstof en worden grondstoffen zo lang mogelijk in het economisch systeem behouden.

De Actieagenda 2021-2025 is als bijlage opgenomen. De Actieagenda beschrijft de instrumenten waarop de provincie met haar circulair beleid inzet.

Met de Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020 beogen wij kleinschalige activiteiten te subsidiëren die bijdragen aan de bewustwording en gedragsverandering van inwoners uit Noord-Holland, zodat kansen voor een circulaire economie en het bewustzijn van de noodzaak om tot een circulaire economie te komen worden vergroot.

Doel
De Provincie Noord-Holland wil financiële ondersteuning bieden aan kleinschalige activiteiten ter bevordering van de circulaire economie.

Doelgroep
Stichtingen en verenigingen die bevordering circulaire economie in Noord-Holland als doelstelling of als werkterrein hebben.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de bewustwording en gedragsverandering van inwoners uit Noord-Holland, zodat kansen voor een circulaire economie en het bewustzijn van de noodzaak om tot een circulaire economie te komen worden vergroot.

Berekening subsidie
80% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 5.000,--

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 25.000,-- beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • De subsidie minder bedraagt dan € 1.500,--;
  • De activiteit financieel niet is voorzien van een sluitende begroting en financieringsplan;
  • De activiteit volledig is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen;
  • Op grond van deze uitvoeringsregeling reeds een subsidie voor dezelfde activiteiten is verleend.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat jaarlijks open tot 30 oktober 17:00 uur.

Indienen subsidieaanvraag
Het aanvraagformulier staat hiernaast in de rechterkolom.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

  • Uittreksel Kamer van Koophandel
  • Kopie recent bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen twee jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)
  • De-minimisverklaring (Indien van toepassing)
  • Machtigingsverklaring (Verplicht als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend)

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143