Ligplaatsontheffing, provinciale vaarwegen

De provincie is eigenaar van ongeveer 246 kilometer vaarweg en heeft de meeste daarvan in eigen beheer. Het innemen van een ligplaats met een vaartuig, woonboot, ponton of het aanbrengen van een steiger/aanleggelegenheid of (tijdelijke) loswal op de provinciale vaarwegen is verboden, tenzij een ontheffing is verleend. Aanvragen tot het verlenen van ontheffing van het algemeen ligplaatsverbod worden sinds 1 januari 2019 niet alleen getoetst aan nautische en waterbeheertechnische criteria, maar ook aan andere provinciale belangen, zoals de beleidsdoelen voor weidevogelgebieden, stiltegebieden, ecologische zones en cultuurhistorische aspecten.

Voor aanvraag / opzegging / wijziging met betrekking tot een reeds verleende ontheffing aangaande de ligplaats voor uw vaartuig of ponton verwijzen wij u naar de pagina aanvraag / opzegging / wijziging met betrekking tot verleende ontheffingen provinciale vaarwegen.

Voorwaarden

  • U wilt ligplaats innemen met een vaartuig, woonboot, ponton en/of een steiger/aanleggelegenheid of (tijdelijke) loswal op een provinciale vaarweg.

  • Uw steiger/aanleggelegenheid is niet langer dan 6.00 meter en/of breder dan 1.20 meter.

  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.

De provincie bekijkt per aanvraag of zij ontheffing verleent. Deze wordt ter beoordeling aangeboden aan de adviseur. Aan een verleende ontheffing worden voorwaarden verbonden, gericht op een vlotte en veilige doorvaart van het scheepvaartverkeer, in balans met de overige gebruiksfuncties van de vaarwegen.

Vaak is, behalve ontheffing van de provincie, ook toestemming, vergunning of ontheffing nodig van de betreffende gemeente en/of het waterschap. U dient hiervoor zelf contact met hen op te nemen.

Inzicht in ligplaatsen
De provincie Noord-Holland heeft in een digitale viewer inzichtelijk gemaakt waar ligplaatsen wel en niet zijn toegestaan. Hierbij is een nulmeting verricht naar de feitelijk aanwezige ligplaatsen. Op de ligplaatsen die op dat moment waren ingenomen is een ligplaatsvak vastgesteld, mits het aan de eisen van een vlotte en veilige scheepvaart en overige provinciale belangen voldoet. Zo is in 1 oogopslag inzichtelijk welke ligplaatsvakken zijn ingenomen door vaartuigen, woonboten, pontons, steigers en aanleggelegenheden met een ontheffing.

Aanpak

Aanvragen voor ontheffing kunnen digitaal worden ingediend. Hiervoor doorloopt u het webformulier en ondertekent u het met uw DigiD (particulier) of uw eHerkenning-account (zakelijk).

Heeft u nog geen account? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Meer informatie over DigiD vindt op www.digid.nl; meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl. Uw eHerkenning-account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:
Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Ondertekenen vergunningen, ontheffingen en meldingen
Niveau: EH2+ 

Wanneer u een aanvraag digitaal indient, krijgt u een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging. Eventueel kunt u uw aanvraag uitprinten, handmatig ondertekenen en per post indienen. 

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Meer informatie

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw wijziging. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om ontheffing zijn legeskosten verschuldigd.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)