Ligplaatsontheffing, provinciale vaarwegen

De provincie is eigenaar van diverse vaarwegen en heeft de meeste daarvan in eigen beheer. Op alle provinciale vaarwegen geldt een ligplaatsverbod, tenzij een ontheffing is verleend. Voor alle recreatievaartuigen (met en zonder motor), woonboten, steigers of andere aanleggelegenheden in provinciale wateren moet een ontheffing worden aangevraagd. Ook als u al een ontheffing vanuit de gemeente of het waterschap heeft.

Een aanvraag voor een ontheffing wordt niet alleen gecontroleerd op basis van criteria voor een veilige en vlotte doorvaart van de scheepvaart, maar sinds 1 januari 2019 ook op criteria voor andere provinciale belangen, zoals weidevogelgebieden, stiltegebieden, ecologische zones en cultuurhistorische aspecten.

Bij goedkeuring ontvangt de aanvrager een ontheffing van het algemeen ligplaatsenverbod en wordt er een overeenkomst voor de huur van het oppervlaktewater opgemaakt. Naast een ontheffing en huurovereenkomst, ontvangt de aanvrager ook een (verplicht) vignet met ingebouwde chip. Een vignet is een plaatje (iets groter dan een bankpas) dat na online activatie op een zo duidelijk mogelijk zichtbare plek op het vaartuig of object wordt geplakt.

Wat betekent dit voor u?
Bekijk het filmpje over het ligplaatsenbeleid van de provincie Noord-Holland.

Voorwaarden

  • U wilt een ligplaats innemen met een recreatievaartuig (met en zonder motor), woonboot, steiger of andere aanleggelegenheid op een provinciale vaarweg.
  • Uw steiger/aanleggelegenheid is niet langer dan 6.00 meter en/of breder dan 1.20 meter.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.

De provincie bekijkt per aanvraag in een digitale viewer of zij ontheffing kan verlenen. In de viewer is inzichtelijk gemaakt welke ligplaatsen bezet zijn en waar wel of geen ligplaats mogelijk is. Aan een verleende ontheffing worden voorwaarden verbonden, gericht op een vlotte en veilige doorvaart van het scheepvaartverkeer, in balans met de overige gebruiksfuncties van de vaarwegen.

Vaak is, behalve ontheffing van de provincie, ook toestemming, vergunning of ontheffing nodig van de betreffende gemeente en/of het waterschap. U dient hiervoor zelf contact met hen op te nemen.

Wijzigen of opzeggen ontheffing
Iedere verandering met betrekking tot de eerder verleende (ligplaats)ontheffing dient u aan de provincie door te geven via Opzegging of wijziging Ontheffing vaarweg.

Aanpak

Digitaal: Aanvragen kunt u digitaal indienen. Hiervoor heeft u een DigiD (particulier) of een eHerkenning (organisatie) account nodig. Heeft u nog geen account? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.
Meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning-account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:
Dienstverlener: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

U logt in op het formulier met uw eHerkenningsaccount. De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging.

Per post: U kunt het aanvraagformulier (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) invullen uitprinten en opsturen. Ook kunt u de aanvraag afleveren bij onze ontvangstbalie, Houtplein 33 te Haarlem.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Meer informatie

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw wijziging. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om ontheffing zijn legeskosten verschuldigd.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)