Ligplaatsontheffing, provinciale vaarwegen

De provincie is eigenaar van diverse vaarwegen en heeft de meeste daarvan in eigen beheer. Op alle provinciale vaarwegen geldt een ligplaatsverbod, tenzij een ontheffing is verleend. Voor alle recreatievaartuigen (met en zonder motor), woonboten, steigers of andere aanleggelegenheden in provinciale wateren moet een ontheffing worden aangevraagd. Ook als u al een ontheffing vanuit de gemeente of het waterschap heeft.

Een aanvraag voor een ontheffing wordt niet alleen gecontroleerd op basis van criteria voor een veilige en vlotte doorvaart van de scheepvaart, maar sinds 1 januari 2019 ook op criteria voor andere provinciale belangen, zoals weidevogelgebieden, stiltegebieden, ecologische zones en cultuurhistorische aspecten.

Bij goedkeuring ontvangt de aanvrager een ontheffing van het algemeen ligplaatsenverbod en wordt er een overeenkomst voor de huur van het oppervlaktewater opgemaakt. Naast een ontheffing en huurovereenkomst, ontvangt de aanvrager ook een (verplicht) vignet met ingebouwde chip. Een vignet is een plaatje (iets groter dan een bankpas) dat na online activatie op een zo duidelijk mogelijk zichtbare plek op het vaartuig of object wordt geplakt.

Wat betekent dit voor u?
Bekijk het filmpje over het ligplaatsenbeleid van de provincie Noord-Holland.

 

Voorwaarden

  • U wilt een ligplaats innemen met een recreatievaartuig (met en zonder motor), woonboot, steiger of andere aanleggelegenheid op een provinciale vaarweg.
  • Uw steiger/aanleggelegenheid is niet langer dan 6.00 meter en/of breder dan 1.20 meter.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.

De provincie bekijkt per aanvraag in een digitale viewer of zij ontheffing kan verlenen. In de viewer is inzichtelijk gemaakt welke ligplaatsen bezet zijn en waar wel of geen ligplaats mogelijk is. Aan een verleende ontheffing worden voorwaarden verbonden, gericht op een vlotte en veilige doorvaart van het scheepvaartverkeer, in balans met de overige gebruiksfuncties van de vaarwegen.

Vaak is, behalve ontheffing van de provincie, ook toestemming, vergunning of ontheffing nodig van de betreffende gemeente en/of het waterschap. U dient hiervoor zelf contact met hen op te nemen.

Aanpak

Aanvragen voor ontheffing kunnen digitaal worden ingediend. Hiervoor doorloopt u het webformulier en ondertekent u het met uw DigiD (particulier) of uw eHerkenning-account (zakelijk).

Heeft u nog geen account? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Meer informatie over DigiD vindt op www.digid.nl; meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl. Uw eHerkenning-account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:
Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Ondertekenen vergunningen, ontheffingen en meldingen
Niveau: EH2+

Wanneer u een aanvraag digitaal indient, krijgt u een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging. Eventueel kunt u uw aanvraag uitprinten, handmatig ondertekenen en per post indienen.

Voor aanvraag / opzegging / wijziging met betrekking tot een reeds verleende ontheffing aangaande de ligplaats voor uw vaartuig of ponton verwijzen wij u naar de pagina aanvraag / opzegging / wijziging met betrekking tot verleende ontheffingen provinciale vaarwegen.

 

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Meer informatie

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw wijziging. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om ontheffing zijn legeskosten verschuldigd.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om ontheffing zijn legeskosten verschuldigd.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)