Ligplaatsontheffing, provinciale vaarwegen

De wachtlijsten voor een ligplaatsontheffing voor provinciale vaarwegen in de gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard zijn vol. Voor het vaarseizoen van 2024 kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Wanneer een ontheffing wel weer kan worden aangevraagd, vermelden we dat op deze pagina.

De provincie Noord-Holland is eigenaar en beheerder van diverse vaarwegen. Op alle provinciale vaarwegen en in de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder geldt een ligplaatsverbod, tenzij u een ligplaatsontheffing heeft. Voor alle recreatievaartuigen (met en zonder motor), woonboten, steigers of andere aanleggelegenheden in provinciale wateren is een ontheffing nodig. Ook als u al een ontheffing vanuit de gemeente of het waterschap heeft.

Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een ontheffing van het algemeen ligplaatsenverbod en een overeenkomst de huur van het oppervlaktewater. Daarnaast ontvangt u een (verplicht) vignet met ingebouwde chip. Een vignet is een plaatje (iets groter dan een bankpas). Plak deze op een zo duidelijk mogelijk zichtbare plek op uw vaartuig of object. Bekijk in deze video over het ligplaatsenbeleid van de provincie Noord-Holland waarom een ontheffing en vignet nodig zijn.

 

Voorwaarden

  • U wilt een ligplaats innemen met een recreatievaartuig (met en zonder motor), woonboot, steiger of andere aanleggelegenheid op een provinciale vaarweg.
  • Uw steiger/aanleggelegenheid mag maximaal 6.00 meter lang en/of 1.20 meter breed zijn. In de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder mag uw steiger/aanleggelegenheid maximaal 5.00 meter lang en/of 1.50 meter breed zijn.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.

Vaarwegen gemeente en/of waterschap
Vaak is naast de ontheffing van de provincie ook toestemming, vergunning of ontheffing nodig van uw gemeente en/of het waterschap. Neem hiervoor zelf contact op met uw gemeente of waterschap.

Controle aanvraag
De provincie controleert een aanvraag voor een ontheffing op basis van criteria voor een veilige en vlotte doorvaart van de scheepvaart en op criteria voor andere provinciale belangen, zoals weidevogelgebieden, stiltegebieden, ecologische zones en cultuurhistorische aspecten. De provincie bekijkt per aanvraag in een digitale viewer of zij ontheffing kan verlenen. In de viewer staat welke ligplaatsen bezet zijn en waar wel of geen ligplaats mogelijk is. Aan een verleende ontheffing worden voorwaarden verbonden, gericht op een vlotte en veilige doorvaart van het scheepvaartverkeer, in balans met de overige gebruiksfuncties van de vaarwegen. 

Aanpak

Vraag uw ligplaatsontheffing digitaal of per post aan.

Digitaal: Voor een digitale aanvraag heeft u een DigiD (particulier) of een eHerkenning (organisatie) account nodig. Heeft u nog geen account? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl.

Meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eHerkenning.nl.

Uw eHerkenning-account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:
Dienstverlener: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

U logt in op het formulier met uw eHerkenningsaccount. De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de gegevens invullen, de bijlagen uploaden en deze verzenden. U ontvangt een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging.

Aanvraagformulier Ligplaatsontheffing (DigiD)

Aanvraagformulier Ligplaatsontheffing (eHerkenning)

Per post: U kunt het ingevulde aanvraagformulier (voorzien van alle bijlagen en een natte handtekening) opsturen naar Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. U kunt uw aanvraagformulier ook afleveren bij onze ontvangstbalie aan het Houtplein 33 in Haarlem.

Aanvraagformulier Ligplaatsontheffing (per post)

Wijzigen of opzeggen ontheffing
Iedere verandering met betrekking tot de eerder verleende (ligplaats)ontheffing meldt u aan de provincie via Opzegging of wijziging Ontheffing vaarweg.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Verzoeken om aanvulling van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Meer informatie

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw wijziging. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw ontheffingsaanvraag betaalt u legeskosten.