MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland - R&D-Samenwerkingsproject, subsidie

De informatie op deze pagina heeft betrekking op het jaar 2021. Informatie over 2022 volgt.

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

 

Doel
Bevorderen duurzame innovaties in het MKB om een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

Doelgroep
Samenwerkingsverbanden van 2 of meer MKB-ondernemingen, waarvan in ieder geval 1 onderneming een vestiging in Noord-Holland heeft waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. In artikel 17 van de uitvoeringsregeling vindt u de vereisten waar het samenwerkingsverband aan moet voldoen.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een Research & Development-samenwerkingsproject dat bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.

Berekening subsidie
35% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 350.000,--, met de volgende minimum- en maximumbedragen per deelnemende MKB-onderneming:

 • Als de totaal te verstrekken subsidie € 200.000,-- of minder bedraagt (‘R&D-klein’), bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000,- en maximaal € 100.000,-.
 • Als de totaal te verstrekken subsidie meer dan € 200.000,- tot maximaal € 350.000,- bedraagt (‘R&D-groot’), bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000,- en maximaal € 175.000,-.

Subsidie is alléén mogelijk voor daadwerkelijk gemaakte kosten, zoals genoemd in artikel 25, derde lid, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

Als personeelskosten van de aanvrager of van inhuur van derden onderdeel uitmaken van deze kosten, worden deze berekend als een vast uurtarief van € 60,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 5.014,800,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Van dit bedrag wordt maximaal 50% aan subsidies verleend aan R&D-samenwerkingsprojecten die meer dan € 200.000,- aan subsidie ontvangen op grond van deze regeling (‘R&D-groot’).

Voorwaarden

Er moet in ieder geval aan de volgende vereisten worden voldaan:

 • Het project geeft voldoende inzicht in het economisch perspectief en de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten waarop het R&D-samenwerkingsproject betrekking heeft.
 • Het project draagt bij aan het creëren van economische waarde voor de deelnemers in het samenwerkingsverband, het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, Noord-Holland en Nederland.
 • Geen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor zijn rekening.
 • Ten minste 50% van de subsidiabele kosten van het project wordt gedragen door de aanvrager of de andere deelnemers die zijn gevestigd in Noord-Holland.
 • De kwaliteit van het projectplan is naar het oordeel van Gedeputeerde Staten voldoende.

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft in ieder geval géén subsidie als:

 • De activiteit niet financieel haalbaar is.
 • De uitvoering van de activiteit al is gestart voordat de subsidieaanvraag door de provincie is ontvangen.
 • Aanvrager(s) in financiële moeilijkheden verkeert/verkeren.
 • Tegen aanvrager(s) een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
 • Eén of meerdere deelnemers aan het samenwerkingsverband in dezelfde openstellingsperiode al subsidie heeft/hebben ontvangen voor een MIT R&D-samenwerkingsproject.
 • Het project na rangschikking volgens de verdeelcriteria minder dan 50 punten heeft behaald.

Aanpak

Tender
Vanaf 10 september 2021 worden alle aanvragen tegelijkertijd beoordeeld en voorzien van een puntentotaal op basis van de verdeelcriteria (zie artikel 24 van de uitvoeringsregeling). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) adviseert de provincie over het aantal toe te kennen punten.

Op basis van het totaal aantal punten krijgen aanvragen een plek op de prioriteitenlijst. Subsidie wordt verleend aan de aanvraag met het hoogste aantal punten en daarna aflopend, totdat het subsidieplafond is bereikt. Na het bereiken van het subsidieplafond worden lager scorende aanvragen geweigerd.

Openstelling
De regeling staat voor R&D-samenwerkingsprojecten open van 1 juni 2021 vanaf 9:00 uur tot en met 9 september 2021 voor 17:00 uur. Als de provincie uw aanvraag om subsidie buiten deze periode ontvangt, dan wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1 (indienen per post en digitaal):
Maak eerst het AANVRAAGFORMULIER en de BIJLAGEN gereed.

Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Onvolledige aanvragen worden door ons buiten behandeling gelaten.

Let op: In geval van indiening via eHerkenning vult u een aantal basisgegevens (zoals NAW-gegevens) digitaal in. Andere informatie stuurt u toe als bijlagen.

Aanvraagformulier en bijlagen:

 • ‘Bijlage 1 Subsidieaanvraagformulier’ (voor digitale aanvragen) of formulier ‘Subsidie aanvragen per post’.
 • Activiteitenplan volgens het format in het aanvraagformulier, vraag 38.
 • Projectbegroting volgens het format in het aanvraagformulier, vraag 39.
 • Uittreksel KvK van elke deelnemende MKB-onderneming, en evt. ondernemingen die als bestuurder optreden.
 • MKB-verklaring van elke deelnemende MKB-onderneming volgens format op het Loket / Subsidies.
 • Organogram van elke deelnemende MKB-onderneming.
 • Kopie recent bankafschrift met adres en rekeningnummer van elke MKB-onderneming.
 • Verslag over de financiële positie van elke deelnemende MKB-onderneming.
 • Machtiging penvoerder door de andere deelnemende MKB-onderneming(en).
 • Machtiging intermediair door elke deelnemende MKB-onderneming (indien van toepassing).
 • Overige bijlagen (zoals offertes voor kosten derden).

STAP 2 (post):
U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’, voorzien van alle bijlagen, invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen. Ook kunt u de aanvraag tijdens kantooruren afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

STAP 2 (digitaal):
Log in op het formulier met uw eHerkenningaccount. De gegevens zoals bekend bij de KvK worden automatisch ingevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
eHerkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Inloggen op het digitale formulier is mogelijk vanaf 1 juni 2021 om 09.00 uur tot en met 9 september 2021, 17:00 uur.

LET OP: Heeft u al een eHerkenningaccount voor de provincie? Dit is in 2020 veranderd. U moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

LET OP: Intermediairs kunnen aanvragen voor MIT-R&D-projecten 2021 nog indienen via hun eigen eHerkenningaccount. Indienen via een Ketenmachtiging is nog niet verplicht. Indien u inlogt als gemachtigde/intermediair, ziet u uw eigen KvK-gegevens; deze kunt u niet wijzigen in de gegevens van de penvoerder. De gegevens van de penvoerder en andere deelnemers vult u in onder het kopje Algemeen van ‘Bijlage 1 Subsidieaanvraagformulier’.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

Aanvragers ontvangen uiterlijk zestien weken na sluiting van de indieningstermijn bericht over het besluit op de aanvraag.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Uw specifieke vragen over de Uitvoeringsregeling MIT kunt u mailen aan: pnh-mit@noord-holland.nl. Algemene vragen kunt u stellen aan het Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht