MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland - R&D-Samenwerkingsproject, subsidie

De indieningstermijn voor de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2019 is per 10 september 2019 gesloten; het is niet meer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen. De tekst op deze pagina gaat over de uitvoeringsregeling 2019.

Informatie over de uitvoeringsregeling 2020 volgt in het voorjaar van 2020.

Doel
Bevorderen duurzame innovaties in het MKB om een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

Doelgroep
Samenwerkingsverbanden van 2 of meer MKB-ondernemingen, waarvan in ieder geval 1 onderneming een vestiging in Noord-Holland heeft waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.
Vereisten waar het samenwerkingsverband aan moet voldoen, leest u in artikel 17 van de uitvoeringsregeling.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een Research & Development samenwerkingsproject dat bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.

Berekening subsidie
35% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 350.000,-, met de volgende minimum- en maximumbedragen per deelnemende MKB-onderneming:

 • Als de totaal te verstrekken subsidie € 200.000,- of minder bedraagt (‘R&D-klein’), bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000,- en maximaal € 100.000,-.
 • Als de totaal te verstrekken subsidie meer dan € 200.000,- tot maximaal € 350.000,- bedraagt (‘R&D-groot’), bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000,- en maximaal € 175.000,-.


Subsidie is alléén mogelijk voor kosten genoemd in artikel 25, derde lid, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV).
Als personeelskosten van de aanvrager onderdeel uitmaken van deze kosten, worden deze berekend als een vast uurtarief van € 60,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 4.032.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.
Hiervan wordt maximaal 50% aan subsidies verleend aan R&D-Samenwerkingsprojecten die meer dan € 200.000,- aan subsidie ontvangen op grond van deze regeling.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Er moet in ieder geval aan de volgende vereisten worden voldaan:

 • Het project geeft voldoende inzicht in het economisch perspectief en de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten waarop het R&D samenwerkingsproject betrekking heeft;
 • Het project draagt bij aan het creëren van economische waarde voor de deelnemers in het samenwerkingsverband, de topsectoren, Noord-Holland of Nederland;
 • Ten minste 50% van de subsidiabele kosten van het project wordt gedragen door de aanvrager of de andere deelnemers die zijn gevestigd in Noord-Holland;
 • De kwaliteit van het projectplan is naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van voldoende kwaliteit.


Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • De activiteit niet financieel haalbaar is;
 • De uitvoering van de activiteit al is gestart voordat de subsidieaanvraag door de provincie is ontvangen;
 • Aanvrager een onderneming in financiële moeilijkheden is;
 • Tegen aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt;
 • Eén of meerdere deelnemers in het samenwerkingsverband in dezelfde openstellingsperiode al subsidie heeft ontvangen voor een R&D-samenwerkingsproject;
 • Het project na rangschikking volgens de verdeelcriteria minder dan 50 punten heeft behaald.

Aanpak

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond. De verdeelcriteria met puntenscore leest u in artikel 24 van de uitvoeringsregeling.

Openstelling
De regeling staat voor R&D-samenwerkingsprojecten open van 11 juni 2019 vanaf 9:00 uur tot en met 10 september 2019 voor 17:00 uur.
Als de provincie uw aanvraag om subsidie buiten deze periode ontvangt, dan wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
De benodigde formulieren staan staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
Bedrijven, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Houdt u er rekening mee dat om digitaal te kunnen indienen bij de provincie Noord-Holland het eHerkenning-account van degene die de aanvraag indient gemachtigd moet zijn voor de dienst ‘Ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Holland’ van de dienstverlener ‘Provincie Noord-Holland’, op het niveau ‘EH2+’. Als aanvrager bijvoorbeeld al vanwege subsidieaanvragen bij de RvO een eHerkenning-account heeft, moet aanvrager dus eerst zorgen dat dat account ook voor genoemde dienst van de provincie Noord-Holland is gemachtigd. Ook niveau ‘EH2’ of lager is onvoldoende.

Indien een intermediair namens een MKB-onderneming de subsidieaanvraag indient, dient digitale ondertekening plaats te vinden via het eHerkenning-account van de intermediair.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag (mee te sturen met het aanvraagformulier zoals opgenomen onder 'Formulieren'):

 • Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’).
 • Activiteitenplan zoals bedoeld bij vraag 42 in het Formulier Projectinformatie.
 • Projectbegroting zoals bedoeld bij vraag 43 van het ‘Formulier Projectinformatie’.
 • Uittreksel Kamer van Koophandel van elke deelnemende MKB-onderneming. Uit de uittreksels moet onder meer blijken dat degene die de subsidieaanvraag ondertekent of de intermediair machtigt de subsidieaanvraag in te dienen hiertoe bevoegd is. 
 • MKB-verklaring van elke deelnemende MKB-verklaring (zie format onder ‘Formulieren’).
 • Organogram van elke deelnemende MKB-onderneming. 
 • Kopie (digitaal) bankafschrift, niet ouder dan drie maanden, van elke deelnemende MKB-onderneming waaruit de relatie tussen de MKB-onderneming, inclusief adresgegevens, en het rekeningnummer blijkt.
 • Een verslag over de financiële positie van elke deelnemende MKB-onderneming. Dit verslag betreft:
  • Een recente, vastgestelde jaarrekening (niet ouder dan een jaar). Deze bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting. De jaarrekening is conform de statuten door het bestuur opgemaakt en door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon vastgesteld (artikel 361 van het Burgerlijk Wetboek). Dit moet corresponderen met de KvK-gegevens van de rechtspersoon.
  • Indien de onderneming deel uitmaakt van een groep van ondernemingen: Een geconsolideerde jaarrekening. Deze bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting. De jaarrekening is conform de statuten door het bestuur opgemaakt en door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon vastgesteld (artikel 361 van het Burgerlijk Wetboek). Dit moet corresponderen met de KvK-gegevens van de rechtspersoon.
  • Indien aannemelijk kan worden gemaakt, dat een jaarrekening niet beschikbaar is, dan een balans per het einde van het betreffende boekjaar en een adequate toelichting op de balans. De datum waarop deze momentopname betrekking heeft, wordt altijd vermeld. Deze wordt door het bestuur opgemaakt en door het bevoegde orgaan van de rechtspersoon ondertekend.
 • Uittreksel Kamer van Koophandel van de MKB-onderneming (aanvrager), en van eventuele ondernemingen die als bestuurder optreden voor de MKB-onderneming.
 • Machtiging penvoerder door de andere deelnemende MKB-ondernemingen(en) (zie onder ‘Formulieren’).
 • Machtiging intermediair door elke deelnemende MKB-onderneming (verplicht indien MKB-ondernemingen worden vertegenwoordigd door een gemachtigde. Zie tekst bij vraag 8 van dit formulier onder 'Gegevens rechtspersoon intermediair').
 • Offerte(s) ter onderbouwing 'kosten derden' (verplicht indien de projectbegroting 'kosten derden' bevat).
 • Kasritme t.b.v. voorschot (Let op! Bij verlening van de subsidie zullen wij u na het vierde kwartaal van ieder jaar vragen aan te geven en te bewijzen hoe u het betaalde voorschot heeft besteed en wat tot dan toe het behaalde resultaat van het project is. Bewijs van deze besteding kan worden geleverd door het toesturen van facturen, betaalbewijzen, documenten, foto's, etc)

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl