MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland - R&D-Samenwerkingsproject, subsidie

De openstellingsperiode in 2019 is van 11 juni 2019 vanaf 9:00 uur tot en met 10 september 2019 voor 17:00 uur.

De aanvraagformulieren komen binnenkort beschikbaar. Dan zal deze pagina ook verder worden geactualiseerd.

Doel
Bevorderen duurzame innovaties in het MKB om een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

Doelgroep
Samenwerkingsverbanden van 2 of meer MKB-ondernemingen, waarvan in ieder geval 1 onderneming een vestiging in Noord-Holland heeft waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.
Vereisten waar het samenwerkingsverband aan moet voldoen, leest u in artikel 17 van de uitvoeringsregeling.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een Research & Development samenwerkingsproject dat bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.

Berekening subsidie
35% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 350.000,-, met de volgende minimum- en maximumbedragen per deelnemende MKB-onderneming:

 • Als de totaal te verstrekken subsidie € 200.000,- of minder bedraagt (‘R&D-klein’), bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000,- en maximaal € 100.000,-.
 • Als de totaal te verstrekken subsidie meer dan € 200.000,- tot maximaal € 350.000,- bedraagt (‘R&D-groot’), bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000,- en maximaal € 175.000,-.


Subsidie is alléén mogelijk voor kosten genoemd in artikel 25, derde lid, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV).
Als personeelskosten van de aanvrager onderdeel uitmaken van deze kosten, worden deze berekend als een vast uurtarief van € 60,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 4.032.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.
Hiervan wordt maximaal 50% aan subsidies verleend aan R&D-Samenwerkingsprojecten die meer dan € 200.000,- aan subsidie ontvangen op grond van deze regeling.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Er moet in ieder geval aan de volgende vereisten worden voldaan:

 • Het project geeft voldoende inzicht in het economisch perspectief en de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten waarop het R&D samenwerkingsproject betrekking heeft;
 • Het project draagt bij aan het creëren van economische waarde voor de deelnemers in het samenwerkingsverband, de topsectoren, Noord-Holland of Nederland;
 • Ten minste 50% van de subsidiabele kosten van het project wordt gedragen door de aanvrager of de andere deelnemers die zijn gevestigd in Noord-Holland;
 • De kwaliteit van het projectplan is naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van voldoende kwaliteit.


Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • De uitvoering van de activiteit al is gestart voordat de subsidieaanvraag door de provincie is ontvangen;
 • Aanvrager een onderneming in financiële moeilijkheden is;
 • Tegen aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt;
 • Eén of meerdere deelnemers in het samenwerkingsverband in dezelfde openstellingsperiode al subsidie heeft ontvangen voor een R&D-samenwerkingsproject;
 • Het project na rangschikking volgens de verdeelcriteria minder dan 50 punten heeft behaald.

Aanpak

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond. De verdeelcriteria met puntenscore leest u in artikel 24 van de uitvoeringsregeling.

Openstelling
De regeling staat voor R&D-samenwerkingsprojecten open van 11 juni 2019 vanaf 9:00 uur tot en met 10 september 2019 voor 17:00 uur.
Als de provincie uw aanvraag om subsidie buiten deze periode ontvangt, dan wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
De benodigde formulieren komen zo spoedig mogelijk op deze pagina beschikbaar.

Bij digitaal indienen
Bedrijven gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag worden bekend gemaakt zodra de formulieren beschikbaar zijn.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl