MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland - R&D-Samenwerkingsproject, subsidie

Deze regeling is per 10 september 2020 om 17:00 uur gesloten voor aanvragen.

De Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland (MIT) is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Lees deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling 2020 (te vinden onder ‘Wet- en regelgeving’) goed door, alsmede de toelichting daarop (onder ‘Meer informatie’).

Bij de provincie Noord-Holland kunnen aanvragen worden ingediend voor de topsectoren: Agri & Food, Biobased Economy, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, Life Sciences and Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Bij RVO.nl kunnen aanvragen worden ingediend voor de topsector Hightech Systemen & Materialen en ICT. Zie ook de loketwijzer van RVO.nl.

NB Deze pagina heeft betrekking op het onderdeel ‘Research & Development-samenwerkingsproject’. Voor informatie over het onderdeel ‘Haalbaarheidsproject’, zie de pagina Haalbaarheidsproject.


LET OP: Heeft u al een eHerkenning-account voor de provincie? Het volgende is veranderd:

Uw E-Herkenning-account moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

Indien een intermediair namens een MKB-onderneming de subsidieaanvraag indient, dient digitale ondertekening plaats te vinden via het eHerkenning-account van de intermediair.

Doel
Bevorderen duurzame innovaties in het MKB om een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

Doelgroep
Samenwerkingsverbanden van 2 of meer MKB-ondernemingen, waarvan in ieder geval 1 onderneming een vestiging in Noord-Holland heeft waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. In artikel 17 van de uitvoeringsregeling vindt u de vereisten waar het samenwerkingsverband aan moet voldoen.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een Research & Development-samenwerkingsproject dat bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.

Berekening subsidie
35% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 350.000,-, met de volgende minimum- en maximumbedragen per deelnemende MKB-onderneming:

 • Als de totaal te verstrekken subsidie € 200.000,- of minder bedraagt (‘R&D-klein’), bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000,- en maximaal € 100.000,-.
 • Als de totaal te verstrekken subsidie meer dan € 200.000,- tot maximaal € 350.000,- bedraagt (‘R&D-groot’), bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000,- en maximaal € 175.000,-.

Subsidie is alléén mogelijk voor kosten genoemd in artikel 25, derde lid, van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

Als personeelskosten van de aanvrager of van inhuur van derden onderdeel uitmaken van deze kosten, worden deze berekend als een vast uurtarief van € 60,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 4.032.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Hiervan wordt maximaal 50% aan subsidies verleend aan R&D-samenwerkingsprojecten die meer dan € 200.000,- aan subsidie ontvangen op grond van deze regeling (‘R&D-groot’).

Voorwaarden

Er moet in ieder geval aan de volgende vereisten worden voldaan:

 • Het project geeft voldoende inzicht in het economisch perspectief en de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten waarop het R&D-samenwerkingsproject betrekking heeft.
 • Het project draagt bij aan het creëren van economische waarde voor de deelnemers in het samenwerkingsverband, de topsectoren, Noord-Holland en Nederland.
 • Geen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor zijn rekening.
 • Ten minste 50% van de subsidiabele kosten van het project wordt gedragen door de penvoerder of de andere deelnemers die zijn gevestigd in Noord-Holland.
 • De kwaliteit van het projectplan is naar het oordeel van Gedeputeerde Staten voldoende.

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft in ieder geval géén subsidie als:

 • De uitvoering van de activiteit al is gestart voordat de subsidieaanvraag door de provincie is ontvangen.
 • De activiteit niet financieel haalbaar is.
 • Eén of meerdere van de deelnemende MKB-ondernemingen in financiële moeilijkheden verkeert/verkeren.
 • Tegen één of meerdere deelnemende MKB-ondernemingen een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.
 • Eén of meerdere deelnemers in het samenwerkingsverband in dezelfde openstellingsperiode al subsidie heeft/hebben ontvangen voor een MIT R&D-samenwerkingsproject.
 • Het project na rangschikking volgens de verdeelcriteria minder dan 50 punten heeft behaald.

Aanpak

Tender
Aanvragen worden vanaf 11 september 2020 tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Na bereiken van het subsidieplafond worden lager scorende aanvragen geweigerd. De verdeelcriteria met puntenscore leest u in artikel 24 van de uitvoeringsregeling.

Openstelling
De regeling staat voor R&D-samenwerkingsprojecten open van 11 juni 2020 vanaf 9:00 uur tot en met 10 september 2020 voor 17:00 uur. Als de provincie uw aanvraag om subsidie buiten deze periode ontvangt, dan wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

Aanvragers ontvangen uiterlijk zestien weken na sluiting van de indieningstermijn bericht over het besluit op de aanvraag.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl