MKB innovatiestimulering topsectoren (MIT) Noord-Holland - R&D-Samenwerkingsproject, subsidie

Deze regeling is momenteel gesloten. Hieronder vindt u de informatie met betrekking tot de afgelopen openstelling.

De Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2022 (MIT) is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Lees deze pagina, de volledige tekst van de Uitvoeringsregeling MIT 2022 (Provinciaal Blad nr. 2995 van 16 maart 2022), de (deel)programma’s en missies in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid (zie onder het kopje ‘Wet en regelgeving’) goed door, alsmede de Toelichting op de Uitvoeringsregeling MIT Noord-Holland 2022 (zie onder ‘Meer informatie’).

NB Deze pagina heeft betrekking op het onderdeel ‘R&D samenwerkingsproject’.

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Doel
De uitvoeringsregeling heeft als doel het bevorderen van duurzame innovaties in het MKB om een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan samenwerkingsverbanden van 2 of meer MKB-ondernemingen, waarvan in ieder geval 1 onderneming een vestiging in Noord-Holland heeft waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. In artikel 17 van de uitvoeringsregeling vindt u de vereisten waar het samenwerkingsverband aan moet voldoen.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het uitvoeren van een Research & Development-samenwerkingsproject dat bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan (voor de definities van deze termen, zie de Uitvoeringsregeling MIT 2022 en de toelichting op de uitvoeringsregeling).

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten passen binnen de (deel)programma’s en missies van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, te vinden via Bijlage 3.4.1. bij artikel 3.4.2 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (zie het kopje ‘Wet en regelgeving’, onderaan deze pagina). Via de links naar de KIA's in dit document vindt u achtergrondinformatie over de (deel)programma's en missies, maar Bijlage 3.4.1 is leidend bij de beoordeling van aanvragen.

Bij de provincie Noord-Holland kunnen aanvragen worden ingediend voor de programma's: Energie & Duurzaamheid, Gezondheid & Zorg, Landbouw, Water & Voedsel, Veiligheid en Sleuteltechnologieën. Nadat u een van de vijf bovenstaande programma's heeft gekozen, kunt u ook aangeven en onderbouwen of uw project tevens aansluit bij het programma: Maatschappelijk verdienvermogen. Projecten die alleen aansluiten bij het Maatschappelijk verdienvermogen en niet bij een van de vijf andere programma's, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Berekening subsidie
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 350.000,--, met de volgende minimum- en maximumbedragen per deelnemende MKB-onderneming:

 • Als de totaal te verstrekken subsidie € 200.000,-- of minder bedraagt (‘R&D-klein’), bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000,- en maximaal € 100.000,-.
 • Als de totaal te verstrekken subsidie meer dan € 200.000,- tot maximaal € 350.000,- bedraagt (‘R&D-groot’), bedraagt de subsidie per begunstigde minimaal € 25.000,- en maximaal € 175.000,-.

Subsidie is alléén mogelijk voor daadwerkelijk gemaakte kosten, zoals genoemd in artikel 25, derde lid, van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Als personeelskosten van de aanvrager of van inhuur van derden onderdeel uitmaken van deze kosten, worden deze berekend als een vast uurtarief van maximaal € 60,--.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 6.664.000,-- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Van dit bedrag wordt maximaal 50% aan subsidies verleend aan R&D-samenwerkingsprojecten die meer dan € 200.000,- aan subsidie ontvangen op grond van deze regeling (‘R&D-groot’).

Voorwaarden

Er moet in ieder geval aan de volgende vereisten worden voldaan:

 • Het project geeft voldoende inzicht in het economisch perspectief en de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten waarop het R&D-samenwerkingsproject betrekking heeft.
 • Het project draagt bij aan het creëren van economische waarde voor de deelnemers in het samenwerkingsverband, het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid, Noord-Holland en Nederland.
 • Geen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor zijn rekening.
 • Ten minste 50% van de subsidiabele kosten van het project wordt gedragen door de aanvrager of de andere deelnemers die zijn gevestigd in Noord-Holland.
 • De kwaliteit van het projectplan is naar het oordeel van Gedeputeerde Staten voldoende.

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft in ieder geval géén subsidie als:

 • De activiteit niet financieel haalbaar is;
 • De uitvoering van de activiteit al is gestart voordat de subsidieaanvraag door de provincie is ontvangen;
 • Aanvrager(s) in financiële moeilijkheden verkeert/verkeren;
 • Tegen aanvrager(s) een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt;
 • Eén of meerdere deelnemers aan het samenwerkingsverband in dezelfde openstellingsperiode al subsidie heeft/hebben ontvangen voor een MIT R&D-samenwerkingsproject;
 • Het project na rangschikking volgens de verdeelcriteria minder dan 50 punten heeft behaald.

Aanpak

Tender
Aanvragen worden beoordeeld op basis van een tendersysteem. Dit betekent dat aanvragen vanaf 14 september 2022 tegelijkertijd worden beoordeeld en gerangschikt. Zorg ervoor dat de aanvraag compleet is! Bij een tendersysteem mogen wij GEEN inhoudelijke informatie die na de uiterste indieningsdatum is aangeleverd meenemen in de beoordeling.

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InWest (ROM InWest) adviseert de provincie over het aantal toe te kennen punten. Op basis van het totaal aantal punten krijgen aanvragen een plek op de prioriteitenlijst. Subsidie wordt verleend aan de aanvraag met het hoogste aantal punten en daarna aflopend, totdat het subsidieplafond is bereikt. Na het bereiken van het subsidieplafond worden lager scorende aanvragen geweigerd.

Openstelling
De regeling staat voor R&D-samenwerkingsprojecten open tot en met 13 september 2022 voor 17:00 uur. Als de provincie uw aanvraag om subsidie buiten deze periode ontvangt, dan wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Bepaal hoe u de aanvraag wilt indienen en gebruik het juiste aanvraagformulier:

 • Indienen per post / afgeven aan de balie: formulier ‘Subsidie aanvragen per post of afgeven aan balie’,
 • Digitaal indienen via eHerkenning: ‘Bijlage 1 - subsidieaanvraagformulier’. 

Voor de formulieren: zie de rechterkolom van deze webpagina.

STAP 2:
Maak het aanvraagformulier en alle bijlagen gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het (subsidie)aanvraagformulier. Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Onvolledige aanvragen worden door ons buiten behandeling gelaten.

STAP 3a, indienen per post / afgeven aan de balie:
Vul het formulier ‘Subsidie aanvragen per post of afgeven aan balie’ in en print het uit. Daarna ondertekent en dagtekent u de aanvraag. De aanvraag met alle bijlagen kunt u dan:

 • afleveren bij de balie van het provinciekantoor aan het Houtplein 33 in Haarlem, of,
 • opsturen naar het adres van de provincie dat is vermeld in het aanvraagformulier.

STAP 3b, digitaal indienen:
Log in met eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina). De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch ingevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gekregen? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

Aanvragers ontvangen uiterlijk zestien weken na sluiting van de indieningstermijn bericht over het besluit op de aanvraag.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Uw specifieke vragen over de Uitvoeringsregeling MIT kunt u mailen aan: pnh-mit@noord-holland.nl. Algemene vragen kunt u stellen aan het Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht