Milieuverslag bedrijven opstellen

Als uw industriële bedrijf activiteiten uitvoert uit die nadelige gevolgen hebben voor het milieu, dan moet u jaarlijks verplicht een milieuverslag opstellen over uw bedrijf. U overlegt het verslag met de vergunningverlener. Meestal is dat de provincie. U stuurt het integrale PRTR-verslag jaarlijks in voor 1 april.

Voert uw industriële bedrijf activiteiten uit die nadelig zijn voor het milieu op het gebied van afval, energie- en watergebruik? Dan moet u jaarlijks een milieurapportage opstellen over uw bedrijf. Dit heet het integraal PRTR-verslag. PRTR is de afkorting van Pollutant Release and Transfer Register (Register van uitstootgegevens en overbrenging van verontreinigende stoffen). Ook de uitstoot van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem vallen hieronder.

Overschrijdt uw bedrijf de drempelwaarde van 1 of meer stoffen op de stoffenlijst (zoals methaan, koolmonoxide of kooldioxide)? Dan moet u de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen rapporteren aan de instantie die de omgevingsvergunning verleende. De drempelwaarde van een stof bepaalt of het bedrijf een rapportageplicht heeft voor die stof. U verstuurt het verslag via het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV). Het komt bij de juiste instantie terecht, bijvoorbeeld de provincie, en de gegevens worden daarna naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U heeft een industrieel bedrijf in een van de volgende sectoren: energie, productie en verwerking van metalen, minerale en chemische industrie, afval- en afvalwaterbeheer, productie en verwerking van papier en hout, intensieve veeteelt en aquacultuur, de voedsel- en drankensector (als het gaat om dierlijke en plantaardige producten) en bepaalde overige activiteiten.
  • Uw bedrijf voldoet aan de capaciteitseisen (in Bijlage I van de PRTR-verordening) en valt daarmee onder de PRTR-regeling.
  • Uw bedrijf overschrijdt drempelwaarden voor de uitstoot en heeft daardoor de plicht een PRTR-verslag te maken. U vindt de drempelwaarden in Bijlage II van de PRTR-verordening.

Aanpak

U stuurt het verslag op voor 1 april na het verslagjaar. Gebruik hiervoor het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV).

Wilt u dat uw bedrijfs- of fabricagegegevens vertrouwelijk behandeld worden? Dien dan een verzoek in bij de instantie die uw omgevingsvergunning heeft verleend.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U dient het milieuverslag op te stellen voor het bestuursorgaan waaronder uw inrichting ressorteert. U dient kennis te geven van de mogelijkheid tot inzage en de verkrijgbaarheid van het verslag. Niet later dan drie maanden na afloop van het verslagjaar dient u het verslag over te leggen aan het betrokken bestuursorgaan. Dit kan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie zijn, of het dagelijks bestuur van een regionaal openbaar lichaam.
U stuurt het integrale PRTR-verslag jaarlijks in voor 1 april. U stuurt het verslag op in het kalenderjaar volgend op het verslagjaar. U maakt daarbij gebruik van het e-MJV.
Wilt u dat de gegevens vertrouwelijk behandeld worden? Stuur dan een verzoek op hetzelfde tijdstip als uw PRTR-verslag, naar de provincie.
De omgevingsvergunning kan zijn verleend door de provincie, de gemeente, het waterschap, de directie van Rijkswaterstaat of het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Dit milieuverslag dient een openbare publicatie te zijn, zowel gericht op het publiek als op het bestuursorgaan waaronder uw inrichting resorteert. Het verslag moet op een beknopte en voor een algemeen publiek begrijpelijke wijze zijn geformuleerd.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl