Natuurherstelmaatregelen 2022, subsidie

Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend

 

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning

Doel
Het bevorderen van natuurherstelmaatregelen die als doel hebben het verbeteren van de gunstige staat van instandhouding van een natuurlijk habitattype en/of de gunstige staat van instandhouding van soorten, zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming, met een focus op stikstofgevoelige habitattypen of stikstofgevoelige leefgebieden van soorten;

 Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • natuurlijke personen die krachtens eigendom, erfpacht of een beheerovereenkomst zeggenschap hebben over het natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 • privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen, die krachtens eigendom, erfpacht of een beheerovereenkomst zeggenschap hebben over het natuurterrein waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
 • waterbeheerders als bedoeld in artikel 3 van de Waterwet.

 Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor natuurherstelmaatregelen in:

 • de Natura-2000 gebieden in de Provincie Noord-Holland;
 • de natuurterreinen in de Oostelijke Vechtplassen die grenzen aan de Natura 2000-gebieden, voor zover het hierbij gaat om hydrologische maatregelen;
 • gebieden buiten de Natura-2000 gebieden voor zover de maatregelen direct bijdragen aan de doelen van het naastgelegen Natura-2000 gebied.

De subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten:

 • uitvoering van de natuurherstelmaatregelen en nabeheer;
 • planvorming en -begeleiding, voorbereiding en toezicht, tot ten hoogste 35% van de totale subsidiabele kosten van de natuurherstelmaatregelen;
 • monitoring, voor zover nodig op grond van het op te zetten monitoringsprogramma, tot ten hoogste 2,5% van de totale subsidiabele kosten van de natuurherstelmaatregelen

Berekening subsidie
100 % van de noodzakelijke kosten.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 29.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft géén subsidie als:

 • de natuurherstelmaatregelen reeds voor 1 januari 2022 zijn uitgevoerd;
 • al subsidie is verstrekt voor dezelfde maatregel door GS of door andere overheden en daardoor het totaal aan subsidie meer bedraagt dan 100% van de subsidiabele kosten van de natuurherstelmaatregel;
 • de kosten van de aangevraagde maatregel naar het oordeel van GS niet voldoende in verhouding staan tot het te bereiken effect.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 april 2022 tot en met 31 december 2022.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

 STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
 • Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN:
U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis),
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie