Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland, subsidie

De regeling is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De provincie neemt ook subsidieverzoeken in behandeling voor projecten die al gestart zijn. Alleen kosten die zijn gemaakt ná het indienen van de aanvraag om subsidie zijn subsidiabel.

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:
bijlage 1 subsidieaanvraagformulier
bijlage 2 kopie bankafschrift
bijlage 3 machtigingsverklaring
bijlage 4 vergunning(en)
bijlage 5 deminimisverklaring
bijlage 6 planning, begroting, kasritme
bijlage 7 locatieaanduiding op kaart
bijlage 8 ondersteunende verklaring gemeente
bijlage 9 offerte(s)

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd.
Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

PER POST: U kunt het indieningsformulier (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. 

De provincie Noord-Holland wil gemeenten en bedrijven stimuleren om de Noord-Hollandse werklocaties toekomstbestendig te maken.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • gemeenten (en openbare lichamen)
 • ondernemingen

Activiteiten
Gemeenten én ondernemingen kunnen subsidie aanvragen voor:

 • het inrichten van een organisatie voor beheer van een bedrijventerrein
 • het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein
 • het begeleiden van de vraagbundeling voor het realiseren van een snelle breedbandvoorziening op bedrijventerreinen

Daarnaast kunnen alleen gemeenten subsidie aanvragen voor:

 • het uitvoeren van onderzoek naar of procesbegeleiding bij transformatie betreffende bestaande, nieuwe en beoogde bedrijventerreinen en kantoorlocaties
 • het uitvoeren van onderzoek naar of procesbegeleiding bij tijdelijke benutting van bedrijventerreinen en kantoorlocaties
 • het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties

Subsidie wordt verstrekt voor de kosten van inhuur van externe expertise die noodzakelijk is voor en rechtstreeks toe te rekenen is aan de gesubsidieerde activiteiten.

Weigeringsgronden
Er is geen subsidie mogelijk voor regulier of achterstallig onderhoud.

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

Openstelling
Van 10 september 2018 tot en met 31 december 2019.

Subsidiebedrag en -plafonds

Maatregel Maximaal subsidiebedrag Subsidieplafond
1.a Voor het inrichten van ee organisatie voor beheer van een bedrijventerrein 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000 € 500.000
1.b Voor het initiëren of het begeleiden van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000 € 500.000
1.c Voor het begeleiden van de vraagbundeling voor het realiseren van een snelle breedbandvoorziening op bedrijventerreinen 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000 € 100.000
2.a en 2.b Voor het uitvoeren van onderzoek naar of procesbegeleiding bij transformatie of tijdelijke benutting van bedrijventerreinen 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000

Voor 2. a, b en c samen in totaal € 100.000

 

2.c Voor het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000

 N.b.: het subsidieplafond voor de maatregel onder artikel 1, sub b is op 10 september 2019 verhoogd van € 300.000.- naar € 500.000.-

 

Aanpak

Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.

Als u aanvullende informatie moet indienen, dan geldt de ontvangstdatum van deze aanvullende informatie als ontvangstdatum van uw aanvraag.


Indienen subsidieaanvraag
Bij deze regeling kunt u uw subsidieaanvraag digitaal of op papier indienen.

Digitaal aanvragen
Voor het indienen van een digitale aanvraag doorloopt u het e-formulier en ondertekent u het formulier met uw eHerkenning (organisatie) account. Heeft u nog geen account, dan is het belangrijk dat u deze aanvraagt vóórdat u begint met het aanvragen van de subsidie. Houdt hierbij rekening met de doorlooptijd voor het activeren van een dergelijk account. Meer informatie over eHerkenning kunt u vinden op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland
Dienst: Ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Holland
Niveau: EH2+

Voordat u de digitale aanvraag verzendt, moet u alle bijlagen bijvoegen (samen maximaal 20 Mb). Het is aan te raden de benodigde bijlagen vooraf gereed te hebben:

 • Formulier Projectinformatie (verplicht)
 • ondersteunende verklaring van betreffende gemeente (verplicht indien aanvraag door onderneming wordt gedaan)
 • Kopie recent (digitaal) bankafschrift (indien subsidieontvanger in de afgelopen 2 jaar op dat rekeningnummer niet eerder subsidie van provincie heeft ontvangen)
 • Machtigingsverklaring (indien door bv subsidieadviesbureau als gemachtigde de aanvraag wordt ingediend)


Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

Papieren aanvraag
Voor het indienen van uw papieren subsidieaanvraag kunt u alleen het op deze site beschikbare aanvraagformulier (Word-document) gebruiken.

Uw complete papieren aanvraag stuurt u op naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies en Inkoop
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

In plaats van opsturen, kunt u uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord-Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd op de datum van aflevering.

 

Wet- en regelgeving

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl