Onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland, subsidie

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt. Het is daarom niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

Doel
Stimuleren van haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemming of voorzetting van bestaande gebruik en duurzaamheidstoepassingen van monumenten.
Dit om leegstand te voorkomen en daarmee het behoud, de publiekstoegankelijkheid en de duurzaamheid van monumenten te bevorderen.

Doelgroep

 1. Eigenaren van een monument
 2. Belanghebbenden voor herbestemming van een monument
 3. Samenwerkingsverbanden van eigenaren of belanghebbenden als bedoeld onder 1 en 2.


Activiteiten

De provincie geeft subsidie voor:

 • Haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of verbetering van de exploitatiemogelijkheden van een monument.
 • Energiescans met betrekking tot monumenten.

In artikel 3 van de uitvoeringsregeling leest u waar het haalbaarheidsonderzoek en de energiescan aan moeten voldoen.

Berekening subsidie

 • Voor haalbaarheidsonderzoeken (inclusief verplichte energiescan): 50% van de kosten tot maximaal € 10.000,-.
 • Per uitgevoerde energiescan: 50% van de kosten tot maximaal € 2.500,-.


Afzonderlijke energiescans kunnen alleen voor meerdere monumenten samen worden aangevraagd omdat het minimale aan te vragen subsidiebedrag € 5.000,- is.
Wilt u voor 1 monument een energiescan aanvragen? Stuur dan een e-mail naar braami@noord-holland.nl om de mogelijkheden te bespreken.

 

Voorwaarden

Het monument moet:

 • een onroerende zaak zonder woonfunctie zijn, EN
 • in de provincie Noord-Holland liggen.

En daarnaast:

 • ingeschreven staan in de registers van de Erfgoedwet, de Monumentenverordening Noord-Holland 2010 of een gemeentelijke monumentenverordening, OF
 • van erkende cultuurhistorische waarde zijn voor de gemeente wat blijkt uit een schriftelijke verklaring van het college van Burgemeester en Wethouders.


Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • het haalbaarheidsonderzoek of een energiescan is afgerond voordat de aanvraag door de provincie Noord-Holland is ontvangen;
 • voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of een energiescan van het monument al subsidie is verstrekt;
 • de activiteit financieel niet haalbaar is. 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open tot en met 1 november 2019.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen
Vraagt u als privépersoon subsidie aan? Dan gebruikt u uw DigiD-account.
Bedrijven, gemeenten, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

 • formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’)
 • kopie recent (digitaal) bankafschrift met naam, adres en IBAN (verplicht als u een nieuw IBAN heeft of als u in de afgelopen 2 jaar op het IBAN geen subsidie van de provincie Noord-Holland heeft ontvangen)
 • machtigingsverklaring (verplicht als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend)
 • verklaring van Burgemeester en Wethouders over de cultuurhistorische waarde van het monument (verplicht als het monument niet staat ingeschreven in de daarvoor bestemde registers).
 • verklaring eigenaar monument waarin deze instemt met uitvoeren haalbaarheidsonderzoek en/of energiescan en de intentie uitspreekt om mee te werken aan de herbestemming (verplicht als aanvrager niet de eigenaar is)


De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt binnen 10 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl