Onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland, subsidie

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:
bijlage 1 subsidieaanvraagformulier Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.
bijlage 2 kopie bankafschrift
bijlage 3 machtigingsverklaring
bijlage 4 machtigingsverklaring eigenaar
bijlage 5 planning werkzaamheden
bijlage 6 verklaring B&W cultuurhistorische waarde monument zonder woonfunctie
bijlage 7 begroting
bijlage 8 financieringsplan
bijlage 9 offertes

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount. De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd. Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

PER POST: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem. 

Doel
Stimuleren van haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemming of voorzetting van bestaande gebruik en duurzaamheidstoepassingen van monumenten.
Dit om leegstand te voorkomen en daarmee het behoud, de publiekstoegankelijkheid en de duurzaamheid van monumenten te bevorderen.

Doelgroep

  • Eigenaren van een monument
  • Belanghebbenden voor herbestemming van een monument
  • Samenwerkingsverbanden van eigenaren of belanghebbenden als bedoeld onder 1 en 2.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

  • Haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of verbetering van de exploitatiemogelijkheden van een monument.
  • Energiescan(s) met betrekking tot èèn of meerdere monumenten.

In artikel 3 van de uitvoeringsregeling leest u waar het haalbaarheidsonderzoek en de energiescan aan moeten voldoen.

Berekening subsidie

  • Voor haalbaarheidsonderzoeken (inclusief verplichte energiescan): 50% van de kosten tot maximaal € 10.000,-.
  • Per uitgevoerde energiescan: 50% van de kosten van minimaal € 2.500,- tot maximaal € 10.000, -

Voorwaarden

Het monument moet:
-een onroerende zaak zonder woonfunctie zijn, EN
-in de provincie Noord-Holland liggen.

En daarnaast:
• -ingeschreven staan in de registers van de Erfgoedwet, de Monumentenverordening Noord-Holland 2010 of een gemeentelijke monumentenverordening, OF
• -van erkende cultuurhistorische waarde zijn voor de gemeente wat blijkt uit een schriftelijke verklaring van het college van Burgemeester en Wethouders.

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:
• het haalbaarheidsonderzoek of een energiescan is afgerond voordat de aanvraag door de provincie Noord-Holland is ontvangen;
• voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of een energiescan van het monument al subsidie is verstrekt;
• de activiteit financieel niet haalbaar is.

Aanpak

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open tot en met 1 november 2020.

Indienen subsidieaanvraag
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom. 

Termijn

U ontvangt binnen 10 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl