Onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland, subsidie

De indieningsperiode voor deze regeling is gesloten. Een subsidieaanvraag indienen is niet meer mogelijk.

Doel
Stimuleren van onderzoeken naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van herbestemming of voortzetting van het bestaande gebruik en/of verduurzaming van monumenten. Dit om leegstand te voorkomen en daarmee het behoud, de publiekstoegankelijkheid en de duurzaamheid van monumenten te bevorderen.

Doelgroep

 • 1) Eigenaren van een monument
 • 2) Belanghebbenden bij de herbestemming van een monument
 • 3) Samenwerkingsverbanden van eigenaren of belanghebbenden als bedoeld onder 1 en 2.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • a) het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of verbetering van de exploitatiemogelijkheden van een monument dat is gelegen in de provincie Noord-Holland;
 • b) het verrichten van een energiescan met betrekking tot een monument of monumenten gelegen in de provincie Noord-Holland.

In artikel 3 van de uitvoeringsregeling leest u waar het haalbaarheidsonderzoek en de energiescan aan moeten voldoen.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2022 totaal € 150.000,- beschikbaar.

Berekening subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteit tot maximaal € 10.000,-

Indien door een ander bestuursorgaan een subsidie voor de activiteit is verstrekt, wordt de subsidie zodanig berekend dat de totale subsidie niet meer dan 100% van de totale kosten bedraagt.

Subsidies van minder dan € 2.500,- worden niet verstrekt.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling zorgvuldig door.

Voorwaarden

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Monument: een onroerende zaak die is ingeschreven in de registers op grond van de Erfgoedwet, de Omgevingsverordening Noord-Holland, een gemeentelijke monumenten- of gemeentelijke omgevingsverordening, of een onroerende zaak die van een door het college van burgemeester en wethouders erkende cultuurhistorische waarde is voor de gemeente:
 1. zonder woonfunctie;
 2. met een gedeeltelijke woonfunctie mits het monument publiekstoegankelijk is of;
 3. met een woonfunctie waarbij de aanvrager de intentie heeft het monument geheel of gedeeltelijk publiekstoegankelijk te maken.
 • Verduurzaming: maatregel waardoor een gebouw minder energie verbruikt of zelf energie opwekt;
 • Energiescan: onderzoek naar de kansen op verduurzaming van een monument, indien mogelijk in samenhang met kansen en oplossingen op verduurzaming van nabijgelegen monumenten of panden, dat voldoet aan de eisen van de Energiescan Noord-Holland, die als bijlage 1 behorende bij deze uitvoeringsregeling is gevoegd;
 • Publiekstoegankelijk: het monument is tenminste 2 keer en tenminste 16 uur per maand voor publiek toegankelijk en voor zover het een molen betreft is deze minimaal 4 keer en tenminste 32 uur per jaar voor publiek toegankelijk. 


Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft géén subsidie als:

 • de activiteit niet financieel haalbaar is;
 • reeds door Gedeputeerde Staten aan de aanvrager een subsidie is verstrekt voor de desbetreffende activiteit voor het desbetreffende monument; of
 • het haalbaarheidsonderzoek of een energiescan reeds is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt door loting bepaald welke aanvraag als eerste in behandeling wordt genomen.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 februari 2022 om 09:00 uur tot uiterlijk op 31 december 2023 om 17:00 uur is ontvangen.

Een subsidieaanvraag die buiten deze periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.


Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
 • Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.


PER POST/AFLEVEREN
: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.