Onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland, subsidie

U kunt een subsidieaanvraag indienen vanaf 1 februari 2021 tot en met 14 oktober 2021, om 16.59 uur.

Doel
Stimuleren van haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemming of voorzetting van bestaande gebruik en duurzaamheidstoepassingen van monumenten.
Dit om leegstand te voorkomen en daarmee het behoud, de publiekstoegankelijkheid en de duurzaamheid van monumenten te bevorderen.

Doelgroep

 • 1) Eigenaren van een monument
 • 2) Belanghebbenden bij de herbestemming van een monument
 • 3) Samenwerkingsverbanden van eigenaren of belanghebbenden als bedoeld onder 1 en 2.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of verbetering van de exploitatiemogelijkheden van een monument gelegen in de Provincie Noord-Holland.
 • het verrichten van een energiescan(s) met betrekking tot èèn of meerdere monumenten gelegen in de Provincie Noord-Holland.

In artikel 3 van de uitvoeringsregeling leest u waar het haalbaarheidsonderzoek en de energiescan aan moeten voldoen.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2021 totaal € 150.000,- beschikbaar.

Berekening subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteit tot maximaal € 10.000,-

Indien door een ander bestuursorgaan een subsidie voor de activiteit is verstrekt, wordt de subsidie zodanig berekend dat de totale subsidie niet meer dan 100% van de totale kosten bedraagt.

 • Subsidies van minder dan € 2.500,- worden niet verstrekt.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling zorgvuldig door.

Voorwaarden

In deze regeling wordt verstaan onder:

monument: een onroerende zaak die is ingeschreven in de registers op grond van de Erfgoedwet, de Erfgoedverordening Noord-Holland 2017 of een gemeentelijke monumentenverordening, of een onroerende zaak die van een door het college van burgemeester en wethouders erkende cultuurhistorische waarde is voor de gemeente:

 1. zonder woonfunctie of;
 2. met een gedeeltelijke woonfunctie mits het monument publiekstoegankelijk is.


Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • a. de activiteit niet financieel haalbaar is;
 • b. reeds door Gedeputeerde Staten een subsidie is verstrekt voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of een energiescan van het desbetreffende monument; of
 • c. het haalbaarheidsonderzoek of een energiescan reeds is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen.

Aanpak

Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt door loting bepaald welke aanvraag als eerste in behandeling wordt genomen.

Vragen wij u om aanvullende informatie? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
U kunt voor deze regeling een subsidieaanvraag indienen vanaf 1 februari 2021 tot en met 14 oktober 2021, om 17.00 uur.

Een subsidieaanvraag die buiten deze periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
 • Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl