Ontgronding, vergunningvrij met meldingsplicht

Als u de bodem gaat afgraven, heeft u daarvoor een vergunning nodig. In de ontgrondingenverordening van de provincie staat genoemd wanneer u vrijgesteld bent van deze vergunning. In sommige van die gevallen heeft u wel de plicht om de afgraving te melden.

Er is sprake van ontgronding als het maaiveld wordt verlaagd. De bodem wordt dan door afgraving ontdaan van een grondstoflaag zoals klei, veen, zand of grind. Ook een tijdelijke verlaging van het maaiveld is een ontgronding. Bij een ontgronding dient u te beschikken over een daartoe afgegeven vergunning. Er zijn ontgrondingen waarvoor een vrijstelling geldt. Deze staan vermeld in de provinciale ontgrondingenverordening. Voor bepaalde vrijgestelde ontgrondingen geldt een meldingsplicht. Voorbeelden daarvan zijn werkzaamheden in het kader van natuurontwikkelingsprojecten en zogenaamde functionele ontgrondingen.

Kijk voor meer informatie over ontgrondingen bij de tekst 'Ontgrondingsvergunning' in dit loket.

Voorwaarden

  • De melding moet plaatsvinden voordat de ontgronding wordt gestart.
  • Natuurontwikkelingsprojecten moeten in overeenstemming zijn met het provinciale natuurbeleid en zijn opgenomen in het provinciale natuurontwikkelingsplan.

Wet- en regelgeving

  • Ontgrondingenwet

Contact

U kunt een aanvraag vergunning Ontgronding indienen u via het Omgevingsloket. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) behandelt uw aanvraag.