Onttrekking grondwater, registratieplicht

Wilt u grondwater onttrekken of infiltreren? U moet dit meestal registreren. Er gelden een aantal voorwaarden voor de registratie. Eén daarvan is dat u moet kunnen aangeven hoeveel water u onttrekt en infiltreert. Bij infiltratie bent u ook verplicht om de kwaliteit van het water te meten, te registreren en te melden bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied of het waterschap.

Als u grondwater onttrekt via een inrichting of water infiltreert, heeft u in sommige gevallen een registratieplicht bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is in dit geval de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied of het waterschap. U moet aan de volgende verplichtingen voldoen:

  • U moet een registratie bijhouden van de gemeten hoeveelheden (grond)water die worden onttrokken of geïnfiltreerd.
  • U moet elk jaar in januari of, bij beëindiging van de werkzaamheden binnen een maand, opgave doen van de per kwartaal onttrokken of geïnfiltreerde hoeveelheid (grond)water.
  • U geeft bij deze opgave eventuele wijzigingen in de inrichtingen door. Als u water infiltreert, bent u ook verplicht de kwaliteit van het water te meten, te registreren en daarvan opgave te doen.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft een registratie en vergunningenstelsel voor de onttrekking van grondwater. In een van onderstaande documenten is een tabel opgenomen die aangeeft wanneer welke verplichting geldt.

Voorwaarden

U moet een installatie ter registratie opgeven wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt grondwater onttrekken of water infiltreren.
  • Deze activiteiten zijn niet van de registratieplicht uitgezonderd op grond van een provinciale verordening.

Wet- en regelgeving

Contact

U dient de jaaropgave in te dienen bj de vergunningverlenende instantie. Dat is ofwel het waterschap of de Omgevingsdienst.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Bezoekadres

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

Contactinformatie

https://www.odnzkg.nl