Opruiming drugsafval Noord-Holland, subsidie

De openstelling voor deze subsidieregeling is gesloten. Nieuwe subsidieaanvragen worden niet in behandeling genomen.

Deze subsidieregeling is uitsluitend bedoeld voor overheden en zakelijk gerechtigden die kosten hebben gemaakt bij het, op door hen beheerd terrein, opruimen van illegaal achtergelaten drugsafval.

Landelijk voert de provincie Noord-Brabant voor alle provincies de administratieve verwerking uit voor deze subsidieregeling. Dit betekent dat alle aanvragen bij de provincie Noord-Brabant moeten worden ingediend. Noord-Brabant toetst dus ook uw aanvraag. Als indiener ontvangt u, na goedkeuring, de subsidie van de provincie Noord-Holland.

In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de directe nabijheid van dorpen en steden, wordt regelmatig afval achtergelaten dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het gaat daarbij om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en ons leefmilieu in gevaar kunnen brengen. Dit afval zit vaak verpakt in plastic tanks, jerrycans en gascilinders, maar er wordt ook op andere manieren afval achtergelaten.

Het Rijk stelt voor de jaren 2015, 2016 en 2017 ieder jaar landelijk 1 miljoen beschikbaar in de vorm van een subsidieregeling, om die last te verlichten. Dit geld wordt verdeeld over de provincies, op basis van het aantal dumpingen per locatie. Gemeenten, terreinbeheerders en andere zakelijk gerechtigden die na 1 februari 2016 of in 2017 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen van 15 februari tot en met 15 augustus 2018 een subsidieaanvraag indienen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte subsidiabele kosten.

Ook in de provincie Noord-Holland wordt afval van de productie van synthetische drugs illegaal achtergelaten. De kosten gemaakt bij het (laten) opruimen van drugsafval komen ten laste van de Gemeente(n) en/of zakelijk gerechtigden die beheerder zijn van het betreffende terrein. Met de Uitvoeringsregeling subsidie opruiming drugsafval Noord-Holland 2016 is het mogelijk, onder nader beschreven voorwaarden, een tegemoetkoming in de bij opruiming gemaakte kosten te ontvangen.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door. Bezoek vervolgens de internetpagina Drugsafval opruimen van de provincie Noord-Brabant voor het aanvragen van subsidie.

Doelgroep (artikel 3):

Subsidie kan worden aangevraagd door en verstrekt aan;

 • a. gemeenten
 • b. zakelijk gerechtigden

Activiteiten (artikel 2):

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op;

 • a. het opruimen van drugsafval; of
 • b. het opruimen van bodemverontreiniging die voortvloeit uit het achterlaten van drugsafval.

Weigeringsgronden (artikel 4):

Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien de aanvrager van subsidie mede verantwoordelijk geacht kan worden voor de productie of het achterlaten van het drugsafval waarop de aanvraag is gericht. 

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

Subsidievereisten (artikel 5):

1. Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a. er is sprake van achterlaten van drugsafval;
 • b. de locatie waar drugsafval is achtergelaten:
  • 1. is gelegen binnen de gemeentegrenzen; of
  • 2. behoort tot het zakelijk recht van de aanvrager.
 • c. van het achterlaten van drugsafval is aangifte gedaan bij de politie;
 • d. het drugsafval is opgeruimd in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag;
 • e. aan het project liggen ten grondslag:
  • 1. een bewijs van aangifte bij de politie met ten minste een kaart met de locatie waar het drugsafval is aangetroffen, foto’s van het achtergelaten drugsafval en een beschrijving van de aangetroffen drugs-gerelateerde afvalstoffen;
  • 2. een bewijs van de gemaakte kosten voor de verwijdering en afvoer van de drugsafval;
  • 3. een bewijs van verwijdering en afvoer van het drugsafval.

2. Onverminderd het eerste lid, wordt, om voor subsidie als bedoeld in artikel 2, onder a, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

 • a. het aangetroffen drugsafval is verwijderd conform de daartoe geldende wet- en regelgeving;
 • b. het aangetroffen drugsafval is verwijderd door een erkende verwijderaar.

3. Onverminderd het eerste lid, wordt, om voor subsidie als bedoeld in artikel 2, onder b, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten:

 • a. de bodemverontreiniging is een gevolg van het illegaal achterlaten van drugsafval als bedoeld in het eerste lid, onder a;
 • b. de bodemverontreiniging is verwijderd conform artikel 6 tot en met artikel 13 van de Wet bodembescherming.

Subsidiabele kosten (artikel 6):

1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking voor zover deze kosten niet op andere wijze voor vergoeding in aanmerking komen;

 • a. de voor derden gemaakte kosten;
 • b. kosten van personeel, tegen maximaal het tarief van € 60 per uur;
 • c. kosten uit onbetaalde eigen arbeid tot een bedrag van € 60 per uur.

2. De kosten in het eerste lid, onder b en c, zijn subsidiabel tot ieder maximaal 20% van de subsidiabele kosten.

 

Niet subsidiabele kosten (artikel 7):

De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a. BTW die op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968 verrekenbaar kan zijn;
 • b. BTW die op grond van de Wet op het BTW-compensatiefonds 2013 compensabel kan zijn.

Subsidiehoogte (artikel 10):

 1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.
 2. Onverminderd het eerste lid, wordt, indien sprake is van staatssteun, slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat voor het totale bedrag aan subsidies over een periode van drie belastingjaren het maximum bedrag aan de-minimissteun niet wordt overschreden.

Voor deze regeling is in totaal maximaal € 28.929,-- (subsidieplafond 2018) beschikbaar.

Aanpak

Verdeelcriteria (artikel 11):

 1. Indien de binnen de in artikel 9, tweede lid, bedoelde periode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond, genoemd in artikel 8, te boven gaan, verdelen Gedeputeerde Staten de subsidie naar evenredigheid onder de voornoemde subsidieaanvragen.
 2. In afwijking van artikel 10, eerste lid, wordt het percentage van de subsidiehoogte met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid, bepaald op basis van het aantal binnen de periode, bedoeld in artikel 9, tweede lid, ingediende volledige subsidieaanvragen.

Een subsidieaanvraag kan van 15 februari tot en met 15 augustus 2018 ingediend worden.

 

Indienen subsidieaanvraag

Let op: De provincie Noord-Brabant is het loket voor de aanvragen uit alle provincies!!

U kunt uw subsidieaanvraag indienen via de internetpagina Drugsafval opruimen van de provincie Noord-Brabant.

Wanneer uw aanvraag digitaal is ingediend, ontvangt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging op het door u in het formulier opgegeven e-mailadres.

 

Let op: bij het aanvragen van subsidie zijn naast het ingevulde aanvraagformulier aanvullende documenten vereist!

 • Formulier aangifte bij de politie;
 • Modelverklaring de-minimissteun;
 • Een recente kopie van een bankafschrift indien u voor het eerst subsidie aanvraagt;
 • Machtigingsformulier indien de aanvraag door een vertegenwoordiger wordt verricht.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Meer informatie over het subsidieproces, waaronder de verantwoordingssystematiek, treft u aan op onze website, www.noord-holland.nl, in het Digitaal Loket, onderdeel Subsidies. U kunt ook contact opnemen met ons Servicepunt, tel. 0800 0200 600 (gratis), of per e-mail servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Uitgelicht