Opruiming drugsafval Noord-Holland 2021, subsidie

Deze subsidieregeling is bestemd voor Gemeenten, Omgevingsdiensten, Waterschappen en Staatsbosbeheer al locatie eigenaar. Ook particulieren die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie met drugsafvaldumping kunnen van de regeling gebruik maken.

Alle subsidieaanvragen vanuit heel Nederland worden behandeld door BIJ12. BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies.

BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken, met name op het gebied van vitaal platteland.

U kunt subsidie aanvragen via de site: https://www.bij12.nl/onderwerpen/subsidieregeling-opruiming-drugsafval/ 

Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval in Noord-Holland, kunnen hiervoor compensatie aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Holland 2021 - 2024.

Lees in de uitvoeringsregeling o.a. de subsidievereisten, subsidiabele kosten en wanneer subsidie geweigerd wordt.

Doel
Herstel van bodem en oppervlaktewater in het geval van dumping van drugsafval, door verwijdering en afvoer van gedumpt drugsafval en/of verontreinigd oppervlaktewater en de sanering van verontreinigde grond.

Doelgroep
Gemeenten, Omgevingsdiensten, Waterschappen, Staatsbosbeheer indien grondeigenaar evenals particulieren die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie met drugsafvaldumping

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.
a. afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval;
b. afvoer en verwijdering van door gedumpt drugsafval verontreinigd oppervlaktewater; of
c. sanering van de bodem die is verontreinigd als rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van gedumpt drugsafval.

Berekening subsidie
Artikel 10 Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie bedraagt:
1a. indien de grond of het water waarop het project betrekking heeft eigendom is van een natuurlijk persoon, privaatrechtelijke rechtspersoon of Staatsbosbeheer, dan wel de subsidieaanvrager een natuurlijk persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is die de grond in erfpacht heeft: 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000,-;
1b. indien de grond of het water waarop het project betrekking heeft eigendom is van een publiekrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 2, onder a: 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000,-, en 100% van de bovenliggende subsidiabele kosten tot een maximum van € 175.000,-.
2. Indien de aanvrager als bedoeld in het eerste lid, onder a of b, in 2021 of 2022 een subsidie heeft ontvangen op grond van deze of een andere provinciale subsidieregeling terwijl de subsidiabele kosten voor het project meer bedroegen dan € 24.999,- wordt de maximale te verstrekken subsidie van € 200.000,- verminderd met de eerder verstrekte subsidie.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2023 in totaal € 73.230,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door en ga naar de website van BIJ12 via de volgende link: https://www.bij12.nl/onderwerpen/subsidieregeling-opruiming-drugsafval/

 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

a. de aanvrager verantwoordelijk of medeverantwoordelijk is voor de productie of dumping van het drugsafval of voor de bodemverontreiniging waarop de aanvraag is gericht;
b. het drugsafval is aangetroffen binnen een ruimte waar de productie van de synthetische drugs plaatsvond;
c. het drugsafval is gedumpt via het rioolstelsel; of
d. voor hetzelfde project reeds eerder subsidie is verstrekt op grond van deze of een andere provinciale subsidieregeling. 

Aanpak

Volgorde van afhandeling
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 januari 2021 t/m 31 januari 2025.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.


Indienen subsidieaanvraag
Alle subsidieaanvragen vanuit heel Nederland worden behandeld door BIJ12. BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies.

BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering van hun gemeenschappelijke taken, met name op het gebied van vitaal platteland.

U kunt subsidie aanvragen via de site: https://www.bij12.nl/onderwerpen/subsidieregeling-opruiming-drugsafval/

Alle aanvragen komen binnen bij BIJ12, worden daar behandeld en bij toewijzing vindt vervolgens ook de subsidiebetaling plaats.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

In het Digitaal Loket op onze website www.noord-holland.nl vindt u meer informatie over de manier waarop u bezwaar kunt maken tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.