POP3: Jonge Landbouwers Noord-Holland, subsidie

De 'fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers' staat in hoofdstuk 2, paragraaf 3 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland.

Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Doel
Ondersteunen van jonge landbouwers na bedrijfsovername om te investeren in de verduurzaming van hun bedrijven. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Doelgroep
De provincie geeft subsidie aan jonge landbouwers. Een jonge landbouwer:

  • is niet ouder dan 40 jaar,
  • heeft een erkende landbouwkundige opleiding of een gelijkwaardige opleiding afgerond, of beschikt over ten minste 3 jaar werkervaring op een landbouwonderneming,
  • heeft zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf gevestigd, en
  • heeft langdurige zeggenschap over het landbouwbedrijf.


Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de investeringen die staan vermeld in bijlage 1 van het openstellingsbesluit.

Berekening subsidie
De subsidie is 30% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 20.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 280.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie, lees dan de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als voor het landbouwbedrijf al eerder onder deze regeling subsidie is verstrekt. 

Aanpak

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Openstelling
Uw aanvraag moet uiterlijk op 7 februari 2020 om 17.00 uur door de RVO zijn ontvangen.

Digitaal indienen subsidieaanvraag
U dient uw subsidieaanvraag in bij de RVO via MijnRVO.nl. Dit kan met gebruik van de link die u vindt onder 'Formulieren'. 

U doorloopt daarbij het E-formulier. Hierin staat ook welke bijlagen u bij de subsidieaanvraag moet meesturen.

Termijn

U ontvangt binnen 22 weken nadat de openstelling is gesloten de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking). Deze termijn wordt verlengd als er aanvullende informatie nodig is.

Wet- en regelgeving

Contact

Bij vragen over de subsidieregeling
Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bij vragen over het indienen van de aanvraag en het subsidieproces
Neem contact op met de RVO via Mijnrvo.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.