POP3: Samenwerking voor innovaties (in het kader van EIP) Noord-Holland, vervallen

Deze pagina is bedoeld voor partijen die subsidie hebben ontvangen en waarbij het project nog niet is afgerond en de subsidie nog niet is vastgesteld.

Deze openstelling (§ 8) richt zich op “Samenwerking voor innovatie (in het kader van EIP (Europees Partnerschap voor innovatie))” voor onze doelen de Voedselvisie 2020-2030. Deze openstelling is bedoeld voor de ondersteuning van het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep van ondernemers, die met name resulteert in technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in businessconcepten en/of uiteindelijk in systeeminnovatie.

Het gaat om innovaties binnen de agri&food sector maar ook om cross-overs met andere sectoren en markten, die betrekking hebben op de thema’s: regeneratieve landbouw en/of kringlooplandbouw en/of korte ketens.

Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
PIM organiseert deze zomer nog voor de sluiting de zogenaamde POP spreekuren in de weken van 26 tot en met 30 juli én van 9 tot en met 13 augustus.
Tijdens de spreekuren geven adviseurs van PIM hun advies voor het nog beter maken of scherper opschrijven van uitgewerkte EIP/POP projectvoorstellen.
Klik op deze link voor het plannen van een afspraak: https://www.pimnh.nl/agenda: spreekuren POP3 subsidie

 

Doel
Deze POP3 subsidie is bedoeld voor samenwerkingsprojecten gericht op innovatie in het kader van het Europees Partnerschap voor Innovatie (EIP), voor de productiviteit en duurzaamheid van de landbouw. Een project moet bijdragen aan de in het openstellingsbesluit genoemde beleidsdoelen van de provincie: regeneratieve landbouw en/of kringlooplandbouw en/of korte ketens. Er is subsidie beschikbaar voor zowel de oprichting van een Operationele Groep met de formulering van een gezamenlijk projectplan om aan een innovatieopgave te werken, als ook de uitvoering van het gezamenlijke innovatieproject door de Operationele Groep.

Kijk ter inspiratie op EIP-Agri | Samenwerken | Netwerk Platteland en Home | EIP-AGRI (europa.eu) voor de laatste innovatieprojecten. 

Doelgroep
Een Operationele Groep kan bestaan uit brancheorganisaties, boeren, primaire bedrijven, NGO's, onderzoekers. Het moeten actoren zijn en geen coördinerende groepen. Het gaat om het realiseren van concrete innovaties. De Operationele Groep moet gevormd worden rond concrete innovatieve projecten. Ook een gemeente of waterschap kan hier een rol in spelen, door bijvoorbeeld input te leveren over ruimtelijke vraagstukken en regelgeving.

Kruisbestuiving is heel belangrijk. In de projectgroep moeten vooral actoren plaatsnemen en geen stakeholders. Het project moet duidelijk gericht zijn op een bepaald en duidelijk geformuleerd probleem.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

1. Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van een project door de operationele groep.

2. Mits ondersteunend aan de activiteit als bedoeld in het eerste lid kan ook subsidie worden verstrekt voor:

a. de oprichting van een operationele groep; of

b. het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie.

3. De activiteiten zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie alsmede één of meerdere van de volgende thema’s:

a. verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;

b. beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;

c. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;

d. behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Berekening subsidie
Er worden verschillende subsidiepercentages gehanteerd voor activiteiten binnen een project. De totale subsidie bedraagt maximaal € 250.000,- per aanvraag. Zie hiervoor artikelen 4 en 6 van het openstellingsbesluit en de toelichting.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 2.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. De provincie kan besluiten het plafond te wijzigen.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als: 

  • Onverminderd artikel 1.8 van de Uitvoeringsregeling wordt subsidie geweigerd als het gewogen aantal behaalde punten, zoals berekend op basis van artikel 6, lager is dan 35.
  • Onverminderd artikel 1.8 en artikel 2.8.5 van de Uitvoeringsregeling wordt subsidie geweigerd indien de steun wordt aangevraagd voor kosten gericht op de reguliere bedrijfsvoering van bestaande reguliere samenwerkingsactiviteiten. De provincie geeft géén subsidie als de aanvrager al eerder onder deze regeling subsidie heeft ontvangen.

Aanpak

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Openstelling
Uw aanvraag kunt u indienen vanaf 5 juli 2021 en moet uiterlijk op 27 augustus 2021 om 17.00 uur door RVO zijn ontvangen.

Let op
Als uw aanvraag na het bovengenoemde uiterste indieningsmoment door RVO wordt ontvangen, wordt deze geweigerd. 

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Format projectplan’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

STAP 2:
U dient uw subsidieaanvraag in bij de RVO. U doorloopt daarbij het E-formulier. Hierin staat ook welke bijlagen u bij de subsidieaanvraag moet meesturen.

Bij vragen over het indienen van de aanvraag en het subsidieproces neemt u contact op met de RVO via Mijnrvo.nl.

Nodig:
E-Herkenning
Voor de benodigde dienst en het benodigde betrouwbaarheidsniveau zie de POP3-webportal.

Termijn

U ontvangt binnen 22 weken nadat de openstelling is gesloten de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking). Deze termijn wordt verlengd als er aanvullende informatie nodig is.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Zie mijn.RVO.nl.