POP3: Verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven Noord-Holland, subsidie

Een subsidieaanvraag dient u digitaal in. Start tijdig met het voorbereiden van uw aanvraag. U vraagt de POP3-subsidie aan via de pop3-webportal.

Doel: Verbetering van de landbouwinfrastructuur

Doelgroep

  1. landbouwers;
  2. grondeigenaren die geen landbouwer zijn;
  3. pachters;
  4. stichtingen voor kavelruil;
  5. landbouworganisaties;
  6. waterschappen;
  7. samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor planvorming of draagvlakontwikkeling voor verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven en de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven.

Berekening subsidie
De berekening van de subsidie is afhankelijk van de soort kosten/investeringen. Zie hiervoor artikel 5 van het openstellingsbesluit.

De hoogte van de subsidie voor het onderdeel kavel aanvaardingswerken wordt berekend op basis van het aantal hectares kavelruil vermenigvuldigd met € 1.200,-. 

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.200.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:   

  • de te verlenen subsidie minder dan € 500.000,- zou bedragen
  • het gewogen aantal behaalde punten, op basis van de score op de selectiecriteria, lager is dan 36 (zie voor selectiecriteria artikel 7 van het openstellingsbesluit)

Aanpak

Openstelling
De regeling staat open vanaf 19 april 2022 om 9.00 uur tot en met 30 mei 2022 om 17.00 uur.

Let op
Als uw aanvraag na het bovengenoemde uiterste indieningsmoment door ons wordt ontvangen, wordt deze geweigerd.

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Indienen subsidieaanvraag
Log in op het subsidieaanvraag portal. Link: https://www.pop3-webportal.nl/mijn/. Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, wordt aangegeven bij het doorlopen van het Subsidieaanvraag portal (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Termijn

U ontvangt binnen 22 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking). Deze termijn kan worden opgeschort op het moment dat er aanvullende informatie wordt opgevraagd.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.