POP3: uitvoering van LEADER-projecten, subsidie

Raadpleeg ook www.leaderkvnh.nl. Start tijdig met het voorbereiden en indienen van een subsidieaanvraag.

U vraagt de POP3 subsidie aan via de POP3 webportal.

Doel
Doel is het stimuleren van slimme, duurzame en inclusieve groei zoals die is beschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie Kopkracht 2014-2020, versie mei 2021 (vastgesteld door GS op 8 juni 2021).

Doelgroep

  • publieke rechtpersonen;
  • private rechtspersonen;
  • ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid;
  • een LAG;
  • de penvoerder van een LAG;
  • samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Activiteiten
provincie geeft subsidie voor projecten die passen binnen de Lokale ontwikkelingsstrategie Kopkracht 2014-2020, versie mei 2021, voor het thema:

II. Stimuleren van circulaire economie (inclusief kringlooplandbouw), biobased economy en duurzame energie.

Wanneer de actie past binnen dit thema kan deze ook betrekking hebben op de thema’s:

I. Tijdig anticiperen op demografische veranderingen.

III. Het uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.

Berekening subsidie
50 % van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 500.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 600.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Raadpleeg de website van LEADER Kop van Noord-Holland: www.leaderkvnh.nl.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • met de uitvoering van het project (niet zijnde de uitvoering van voorbereidingshandelingen voor de uitvoering van de activiteit) is gestart voor de datum dat de aanvraag om subsidie is ingediend;
  • voor dezelfde projectactiviteiten en subsidiabele kosten op grond van enige regeling reeds subsidie is verstrekt tot het op grond van Europese verordeningen toegestane maximale subsidiepercentage of -bedrag;
  • de aanvrager een onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 2, lid 14, van Verordening (EU) 702/2014.

De weigeringsgronden vindt u in artikel 1.8 van de uitvoeringsregeling POP3 subsidie Noord-Holland.

Aanpak

Openstelling
De regeling staat open vanaf 24 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023  17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Indienen subsidieaanvraag
Log in op het subsidieaanvraag portal. Link: https://www.pop3-webportal.nl/mijn/. Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, wordt aangegeven bij het doorlopen van het Subsidieaanvraag portal (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Termijn

U ontvangt binnen 22 weken na de sluitingsdatum de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking). Deze termijn wordt opgeschort als er aanvullende informatie dient te worden opgevraagd.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.