Pachtafkoop en aankoop NNN-terreinen Noord-Holland 2019, subsidie

De indieningstermijn voor de Uitvoeringsregeling subsidie pachtafkoop en aankoop NNN-terreinen Noord-Holland 2019 is gesloten. Het is niet meer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen.

Doel
Met deze subsidie wil de provincie de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) stimuleren door middel van subsidieverstrekking voor de afkoop van pachtcontracten en de aankoop van terreinen binnen het NNN.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • de beëindiging van een pachtovereenkomst op een door de aanvrager verkregen terrein ten behoeve van duurzaam natuurbeheer (art. 2, lid 1 onder a van de uitvoeringsregeling);
 • de verwerving van een terrein ten behoeve van duurzaam natuurbeheer (art. 2, lid 1 onder b van de uitvoeringsregeling).

Subsidie voor de beëindiging van een pachtovereenkomst wordt alleen verstrekt, indien de pachtovereenkomst reeds was aangegaan op het moment waarop het terrein is verkregen én indien beëindiging van de pachtovereenkomst noodzakelijk is voor de realisatie van het op de ambitiekaart voor het terrein opgenomen natuurbeheertype.

Doelgroep
Subsidie voor de beëindiging van een pachtovereenkomst kan worden verstrekt aan de eigenaar van het terrein die duurzaam natuurbeheer verricht of voldoende aannemelijk maakt dat hij op het terrein duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten.

Subsidie voor de verwerving van een terrein kan worden verstrekt aan een ieder die duurzaam natuurbeheer verricht of voldoende aannemelijk maakt dat hij op het terrein duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten.

Het is van belang dat u kunt aantonen over voldoende deskundigheid te beschikken om het op de ambitiekaart voor het terrein opgenomen natuurbeheertype (zie viewer Natuurbeheerplan) te kunnen ontwikkelen én in stand te houden. Dit houdt in dat, indien u reeds elders duurzaam natuurbeheer verricht, u een opgave van de terreinen waarop duurzaam natuurbeheer wordt uitgevoerd en/of een certificaat van de stichting SNL certificering waaruit dit blijkt met de subsidieaanvraag dient mee te sturen. Indien u niet elders al duurzaam natuurbeheer verricht, dan dient u een plan van aanpak te overleggen, waaruit blijkt op welke wijze u op het terrein duurzaam natuurbeheer gaat verrichten.

Berekening subsidie

 • Beëindiging van een pachtovereenkomst: het vrijmaken van pacht van het terrein tegen een reële vergoeding (100%);
 • Verwerving van een terrein: de waardevermindering van het terrein als gevolg van wijziging van de functie die de grond voor de verkoop had naar het natuurbeheertype dat voor het terrein staat aangegeven op de ambitiekaart uit het vigerende natuurbeheerplan (100% van de waardevermindering);
 • De taxatie door een onafhankelijke NRVT-erkende taxateur met specifieke deskundigheid op agrarisch gebied (100%).

De volledige beschrijving van de (hoogte van de) subsidiabele kosten leest u in art. 8 van de uitvoeringsregeling.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 3.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar. Dit plafond is opgesplitst in 2 deelplafonds:

 • het subsidieplafond voor de beëindiging van een pachtovereenkomst bedraagt € 1.900.000,- en
 • het subsidieplafond voor de verwerving van een terrein bedraagt € 1.100.000,-.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • de aanvrager niet reeds elders duurzaam natuurbeheer verricht of in de aanvraag niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij op het terrein duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten;
 • de mee te sturen taxatie niet voldoet aan de standaarden voor register-taxateurs (NRVT of daarmee vergelijkbaar), dan wel naar het oordeel van Gedeputeerde Staten op andere gronden ongeschikt is als grondslag voor bepaling van de hoogte van de subsidie.
 • de activiteit financieel niet haalbaar is;
 • de aanvrager een onderneming in moeilijkheden is;
 • tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Een volledige opsomming van alle voorwaarden en weigeringsgronden per subsidieonderdeel leest u in de uitvoeringsregeling.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen. Mocht het desondanks zo zijn dat aanvragen gelijk eindigen, dan wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Meer hierover weten? Lees artikel 5 van de uitvoeringsregeling

Openstelling
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 2 januari 2020 tot en met 30 juni 2021.

Realisatieplan
De aanvrager dient bij zijn aanvraag een realisatieplan in. Hierin wordt beschreven hoe hij het op de ambitiekaart voor het terrein opgenomen natuurbeheertype denkt te gaan realiseren en beheren.

In artikel 6, lid 5 van de uitvoeringsregeling kunt u de voorwaarden lezen waaraan dit realisatieplan moet voldoen.

Overeenkomst met de provincie / kwalitatieve verplichting
Binnen 2 weken na subsidieverlening moet een overeenkomst met de provincie gesloten zijn, waarin staat dat het terrein direct na pachtafkoop/verwerving als natuur beheerd gaat worden en dat alles wordt nagelaten dat ontwikkeling en instandhouding van de beoogde natuur verstoort. Dit laatste moet door aanvrager vervolgens binnen 2 weken na de daadwerkelijke beëindiging van de pachtovereenkomst / verwerving van het terrein als kwalitatieve verplichting (KV) in het kadaster zijn opgenomen.

Meer informatie over de overeenkomst met de provincie / kwalitatieve verplichting leest u in artikel 10, lid 2 van de uitvoeringsregeling.

Vaststelling
Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor de beëindiging van een pachtovereenkomst, als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a, verstrekt aanvrager o.a. een afschrift van een schriftelijke overeenkomst tot beëindiging van de pachtovereenkomst of een afschrift van de uitspraak van de pachtkamer tot ontbinding van de pachtovereenkomst.

Bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor de verwerving van een terrein als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder b, verstrekt aanvrager o.a. een afschrift van de notariële akte van levering van het terrein.

De aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 16 weken na beëindiging van de pachtovereenkomst / verwerving van het terrein.

In artikel 7 van de uitvoeringsregeling vindt u meer informatie over de voorwaarden waaraan uw verzoek tot vaststelling van de subsidie moet voldoen. 


Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht