Pachtafkoop en aankoop NNN-terreinen Noord-Holland 2024 , subsidie

 • De regeling wordt voor aanvragen opengesteld op 5 maart 2024 en de aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 december 2024;
 • De regeling is gewijzigd t.o.v. de voorgaande openstelling.

Doel
Met deze subsidie wil de provincie de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) stimuleren door middel van subsidieverstrekking voor de afkoop van pachtcontracten en de aankoop van terreinen binnen het NNN.

 Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • de verwerving van grond ten behoeve van duurzaam natuurbeheer (art. 3 onder a van de uitvoeringsregeling);
 • het (erf)pachtvrij maken van door de aanvrager verkregen grond ten behoeve van duurzaam natuurbeheer (art. 3 onder b van de uitvoeringsregeling).

Subsidie voor het (erf)pachtvrij maken van grond wordt alleen verstrekt, indien de (erf)pacht reeds was gevestigd op het moment dat aanvrager het recht op eigendom van de grond verkreeg, dan wel reeds was gevestigd vóór 1990.

Doelgroep
Subsidie voor de verwerving van grond kan worden verstrekt aan eenieder die duurzaam natuurbeheer verricht of voldoende aannemelijk maakt dat hij op het terrein duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten.

 Subsidie voor het (erf)pachtvrij maken van grond kan worden verstrekt aan de eigenaar van het terrein die duurzaam natuurbeheer verricht of voldoende aannemelijk maakt dat hij op het terrein duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten.

Het is van belang dat u kunt aantonen over voldoende deskundigheid te beschikken om het op de ambitiekaart voor het terrein opgenomen natuurbeheertype te kunnen ontwikkelen én in stand te houden. Dit houdt in dat, indien u reeds elders duurzaam natuurbeheer verricht, u een opgave van de terreinen waarop duurzaam natuurbeheer wordt uitgevoerd met de subsidieaanvraag dient mee te sturen. Indien u niet elders al duurzaam natuurbeheer verricht, dan dient u een “plan van aanpak” te overleggen, waaruit blijkt op welke wijze u op het terrein duurzaam natuurbeheer gaat verrichten. Dat kan bij voorbeeld door in uw plan te verwijzen naar een verkregen certificaat van de stichting SNL certificering, samenwerking met een organisatie die over een dergelijk certificaat beschikt of door inschakeling van externe deskundigheid.

Berekening subsidie

 • Verwerving van grond: de waardevermindering van het terrein; blijkend uit een taxatie door een onafhankelijke NRVT-erkende taxateur met specifieke deskundigheid op agrarisch gebied (100% van de waardevermindering);
 • (Erf)pachtvrij maken van grond: kosten voor het vrijmaken van het terrein van (erf)pacht tegen een reële vergoeding, blijkend uit een taxatie door een onafhankelijke NRVT-erkende taxateur met specifieke deskundigheid op agrarisch gebied (100%);
 • De taxatie door een onafhankelijke NRVT-erkende taxateur met specifieke deskundigheid op agrarisch gebied (100%).

De volledige beschrijving van de (hoogte van de) subsidiabele kosten kunt u lezen in de artikelen 6 en 10 van de uitvoeringsregeling.

Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten hebben voor 2024 een subsidieplafond van €1.500.000,- vastgesteld.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling en de toelichting daarbij goed door

 

Voorwaarden

Enkele belangrijke weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

 • reeds voor indiening van de aanvraag begonnen is met de uitvoering van het project (zie de uitleg in de toelichting bij de uitvoeringsregeling voor meer informatie);
 • het project betrekking heeft op grond die reeds als gerealiseerde natuur op de beheertypekaart van het natuurbeheerplan is opgenomen;
 • de pachtovereenkomst tegen het einde van de termijn loopt en door de verpachter zonder vergoedingsplicht kan worden opgezegd op één van de in artikel 7:370 BW, lid 1 sub a tot en met d genoemde gronden;
 • het project de uitvoering betreft van wettelijke taken, regelingen of verplichtingen die uit convenanten voortvloeien;
 • de mee te sturen taxatie niet voldoet aan de standaarden voor NRVT-taxateurs en de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving, dan wel naar het oordeel van Gedeputeerde Staten op andere gronden ongeschikt is als grondslag voor bepaling van de hoogte van de subsidie.

Een volledige opsomming van de weigeringsgronden leest u in artikel 4 van de uitvoeringsregeling.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 5 maart 2024 tot en met 30 december 2024.

 Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Realisatieplan
U dient bij uw aanvraag een realisatieplan in. Hierin wordt beschreven hoe u het op de ambitiekaart voor het terrein opgenomen natuurbeheertype denkt te gaan realiseren en beheren.
In artikel 8, lid 2 van de uitvoeringsregeling kunt u de voorwaarden lezen waaraan dit realisatieplan ten minste moet voldoen.

Verklaring noodzaak pachtontbinding
In voorkomende gevallen dient u een ondertekende verklaring noodzaak pachtontbinding met de aanvraag mee te sturen. Met deze verklaring bevestigt u dat ontbinding van de pachtovereenkomst noodzakelijk is voor realisering van het beoogde natuurbeheertype zoals vastgelegd in het natuurbeheerplan en met de pachter in onderhandeling te zijn of te zijn geweest over ontbinding van de pachtovereenkomst (zie de toelichting bij de uitvoeringsregeling voor meer informatie).

Overeenkomst met de provincie / kwalitatieve verplichting
Binnen 4 weken na subsidieverlening moet een overeenkomst met de provincie gesloten zijn, waarin o.a. staat dat de eigenaar verplicht is om de betreffende grond na inrichting niet meer te gebruiken of te doen gebruiken als landbouwgrond en datgene na te laten wat de ontwikkeling en instandhouding van het op grond van het Natuurbeheerplan te realiseren beheertype in gevaar brengt of verstoort. Deze verplichtingen moeten vervolgens door u binnen 16 weken na subsidieverlening als kwalitatieve verplichting in de openbare registers te zijn ingeschreven.

Meer informatie over de overeenkomst met de Provincie / kwalitatieve verplichting leest u in artikel 12, lid 2 en lid 3 van de uitvoeringsregeling.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

 STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning

Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland

Beveiligingsniveau: EH2+

Ketenmachtiging verplicht voor intermediairs
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Dan is gebruik van ketenmachtiging verplicht. 
Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

 

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.