Provinciaal projectbesluit, inzage

De provincie kan een projectbesluit nemen om een (bouw)project van provinciaal belang te realiseren. Met een projectbesluit kan de provincie ook vergunningen verlenen zonder een wijziging van het gemeentelijk bestemmingsplan of het provinciaal inpassingsplan af te wachten.

De provincie kan besluiten om, al of niet op aanvraag, een (bouw)project van provinciaal belang te realiseren. Bij een project van provinciaal belang neemt de provincie de beslissing (en niet de gemeente of het rijk). Met zo'n projectbesluit kan de provincie ook vergunningen verlenen zonder een wijziging van het gemeentelijk bestemmingsplan of het provinciaal inpassingsplan te hoeven afwachten. Een 'inpassingsplan' is voor de provincie wat een bestemmingsplan is voor de gemeente.

De provincie maakt openbaar dat zij een projectbesluit wil nemen. Dit doet de provincie door een ontwerpbesluit bekend te maken op haar website, op de website Ruimtelijkeplannen.nl en in de betreffende gemeenten. Daarnaast wordt het aangekondigd in de Staatscourant.

Voorwaarden

Het staat iedereen vrij om het ontwerpbesluit in te zien en daarop te reageren.

Termijn

U heeft 6 weken de tijd om schriftelijk of mondeling te reageren op het ontwerpbesluit van de provincie. Uiterlijk 12 weken na afloop van de inzagetermijn stelt de provincie het projectbesluit vast. Zij maakt dit opnieuw binnen 2 weken bekend op haar website en in de Staatscourant.

Binnen 1 jaar nadat de beroepstermijn is verlopen moet de provincie een ontwerp voor een (nieuw) inpassingsplan opstellen waarin rekening wordt gehouden met het projectbesluit.

Als u een projectbesluit aanvraagt, kan de provincie dit verzoek afwijzen. Provincie neemt hierover binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een besluit. Tegen dit besluit kunt u bezwaar en beroep aantekenen.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

U kunt het ontwerpbesluit inzien op de website van de provincie en op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Uw reactie kunt u richten aan de provincie.

Heeft u gereageerd op het ontwerpbesluit? Dan stuurt de provincie u persoonlijk bericht over het definitieve projectbesluit.

Bezwaar & beroep

Als de provincie uw aanvraag van een projectbesluit heeft afgewezen, kunt bij de provincie bezwaar maken. Uw bezwaar heet dan een 'zienswijze'. Bent u het vervolgens niet eens met het standpunt van de provincie? Teken dan beroep aan. U doet dat bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143