Provinciale heffing voor grondwateronttrekking

In de meeste gevallen heft de provincie belastinggeld op het onttrekken van grondwater. Als u staat ingeschreven in het register van inrichtingen, bent u verplicht om de belasting te betalen. Hoeveel belasting u moet afdragen, is afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die u onttrekt.

Voor het onttrekken van grondwater kan de provincie geld vragen in de vorm van een provinciale belasting.

Hoeveel u moet betalen hangt af van de hoeveelheid grondwater die u gebruikt. De provincie gebruikt hiervoor de gegevens in het Landelijk Grondwater Register (LGR).

De provincie houdt er bij het opleggen van de belasting rekening mee of u het water infiltreert. Dat betekent dat u het water in de bodem brengt en daarmee het grondwater aanvult. U hoeft voor sommige vormen van onttrekken geen belasting te betalen. Bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater voor landijsbanen, het schoonmaken van het grondwater en het onttrekken voor koude- en warmteopslag in de bodem.

De provincie Noord-Holland heeft een heffing ingesteld. Ingaande het belastingjaar 2019 zijn onttrekkingen van minder dan 25.000 m3 per kalenderjaar vrijgesteld.

Voorwaarden

U heeft kans dat u belasting moet betalen als u grondwater onttrekt.

U hoeft géén belasting voor het onttrekken van grondwater te betalen als:

  • u grondwater onttrekt in opdracht van gemeente, waterschap, provincie of het Rijk
  • u grondwater onttrekt voor een open bodemenergiesysteem
  • u grondwater onttrekt voor het schoonmaken van vervuilde bodem of vervuild grondwater
  • u grondwater onttrekt voor landijsbanen
  • u grondwater onttrekt voor het ontwateren of afwateren van gronden
  • u grondwater onttrekt door een oevergrondwaterwinning

Wet- en regelgeving

Contact

U moet uw jaaropgave indienen bij de vergunningverlenende instantie. Dat kan het waterschap of de OD NKZG zijn. U krijgt een opgaveformulier toegezonden welk u ingevuld moet retourneren. Op grond van de door u verstrekte opgave wordt de heffing vastgesteld.