Restauratie Rijksmonumenten Noord-Holland, subsidie

De openstelling van deze regeling is van 29 mei 2024 vanaf 9.00 uur tot en met 1 augustus 2024 om 17.00 uur.

Let op: 
Op 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking. Daardoor is ook het Omgevingsloket gewijzigd. De Vergunningcheck op het Omgevingsloket die voorheen bij subsidieaanvragen gebruikt kon worden, geeft geen uitsluitsel meer in de vorm van een bestuurlijk rechtsoordeel zoals vereist in de regeling. Indien uw project vergunningsvrij is hebben wij een brief of email van het bevoegd gezag (bijvoorbeeld uw gemeente) nodig waarin staat dat er geen vergunning noodzakelijk is voor de restauratie.

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning 

Doel
Stimuleren van het behoud van rijksmonumenten via restauratie.    

Doelgroep
De provincie geeft subsidie aan de eigenaar van een rijksmonument in Noord-Holland of aan de natuurlijke of rechtspersoon die belast is met het beheer of behoud van een rijksmonument in Noord-Holland.  

Activiteiten
De provincie subsidieert de restauratie van een rijksmonument in Noord-Holland dat voor het publiek toegankelijk is. Een rijksmonument is publiekstoegankelijk als tenminste 25% van het vloeroppervlak of van de bijbehorende monumentale groenaanleg voor tenminste 24 dagen per jaar voor publiek toegankelijk is. Is het rijksmonument een molen, dan moet ook tenminste 25% van het vloeroppervlak en tenminste vier dagen per jaar toegankelijk zijn voor publiek.

Onder publiekstoegankelijk wordt verstaan dat er toegang wordt verleend aan iedereen die dat wil. Het kan gaan om openstelling voor bezichtiging of deelname aan activiteiten die in het monument plaatsvinden. De openstelling of mogelijkheid voor deelname aan de activiteiten mag niet beperkt worden tot een besloten groep, mag niet alleen op uitnodiging plaatsvinden en dient bij een breed publiek bekend te zijn of kenbaar te worden gemaakt.
Voorbeelden van publiekstoegankelijke activiteiten, mits iedereen die dat wil hier toegang tot heeft (al dan niet tegen betaling): openstellingen voor bezichtiging, rondleidingen, exposities en openbare erediensten.

Wat beschouwen wij niet als publiekstoegankelijk:
Activiteiten met een besloten karakter, bijvoorbeeld voorbehouden aan leden van eigen parochie of kerkelijke gemeente, secretariaats- of kantoorfunctie.

Berekening subsidie
De subsidie is maximaal 50% van de te subsidiëren restauratiekosten tot maximaal € 500.000, -.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2024 in totaal € 4.498.000, - (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees eerst zorgvuldig de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft geen subsidie als: 

• De activiteit niet financieel haalbaar is.
• De aanvraag gaat om de restauratie van een orgel of een molen en bij de aanvraag geen berekening en positief advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over het plan van aanpak van de restauratie is overgelegd.
• De benodigde omgevingsvergunning bij het sluiten van de indieningstermijn niet onherroepelijk is.
• Dezelfde activiteit in de afgelopen 10 jaar al door de provincie gesubsidieerd is.
• Naar het oordeel van Gedeputeerde Staten de publiekstoegankelijkheid van het rijksmonument voor ten minste tien jaren onvoldoende gewaarborgd is.;
• de subsidiabele kosten van de werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen voor zover het :

 1. een restauratie betreft van een monument dat in het rijksmonumentenregister is opgenomen onder de hoofdcategorie boerderijen, molens en bedrijven of de hoofdcategorie religieuze gebouwen, minder dan € 35.000 bedragen;
 2. een andere restauratie betreft, minder dan € 100.000 bedragen.

Aanpak

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Puntentelling prioriteitenlijst:

 • Voor monumenten in de hoofdcategorie “boerderijen, molens en bedrijven” wordt aan de subcategorieën “boerderijen” en “molens” zes punten toegekend. 
 • Onder de hoofdcategorie “religieuze gebouwen” wordt aan monumenten in de subcategorie “begraafplaats en begraafplaatsonderdelen” zes punten toegekend
 • Aan monumenten in de hoofdcategorie “kastelen, landhuizen en parken” worden zes punten toegekend.
 • Indien er verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd die in combinatie met de restauratie onherroepelijk zijn vergund en zijn geadviseerd in een energiescan, dan worden er 8 punten toegekend. Let op, energiebesparende maatregelen die vergunningsvrij zijn, komen niet in aanmerking komen voor de extra toekenning van 8 punten.

Openstelling
Aanvragen kunnen ingediend worden van 29 mei 2024 om 9.00 uur tot en met 1 augustus 2024 om 17.00 uur.

Let op
Als uw aanvraag buiten de gestelde openstelling door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen. Dit is ook het geval als het project is voltooid voor 2 augustus 2024.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

 • Subsidieaanvraagformulier
 • Inspectierapport
 • Omgevingsvergunning of verklaring gemeente dat omgevingsvergunning niet nodig is
 • Kopie bankafschrift dat niet ouder is dan drie maanden met naam, adres en woonplaats indien u niet eerder, of langer dan twee jaar geleden een subsidie van de provincie Noord-Holland heeft ontvangen.
 • Gegevens over de publiekstoegankelijkheid van het monument
 • Zie voor overige (verplichte) bijlagen het aanvraagformulier en de uitvoeringsregeling

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

 STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt uiterlijk op de eerste week van december 2022 de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Termijn

U ontvangt uiterlijk op de eerste week van december 2022 de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de Provincie.