Restauratie Rijksmonumenten Noord-Holland 2019, subsidie

De indieningstermijn is van 1 juni 2021 tot en met 18 augustus 2021. Aanvragen die eerder worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Subsidie wordt geweigerd als:

• De te subsidiëren kosten minder dan € 35.000 bedragen voor een restauratie van een monument dat in het rijksmonumentenregister onder de hoofdcategorie boerderijen, molens en bedrijven of de hoofdcategorie religieuze gebouwen valt.
• De te subsidiëren kosten minder dan € 100.000 bedragen voor alle overige rijksmonumenten.

Wij verzoeken u om het aantal mee te zenden foto's te beperken tot maximaal 15 stuks en deze in één bestand te zetten.

Doel:
Stimuleren van het behoud van rijksmonumenten via restauratie.

Doelgroep:
De provincie geeft subsidie aan eigenaren van een rijksmonument in Noord-Holland of aan de natuurlijke of rechtspersoon die belast is met het beheer of behoud van een Noord-Hollands rijksmonument.

Activiteiten:
De provincie subsidieert de restauratie van een rijksmonument in Noord-Holland dat voor het publiek toegankelijk is. Een rijksmonument is publiekstoegankelijk als het tenminste 2 keer en tenminste 16 uur per maand voor publiek toegankelijk is. Is het rijksmonument een molen of een schapenboet, dan moet deze minimaal 4 keer en tenminste 32 uur per jaar toegankelijk zijn.

Ook voor het creëren van een leerwerkplek bij de restauratie van een rijksmonument via de Vereniging Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) kan subsidie verleend worden.

Berekening subsidie:
De subsidie is maximaal 50% van de te subsidiëren restauratiekosten tot maximaal € 500.000,-.

Subsidieplafond:
Voor deze regeling is in totaal € 5.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft geen subsidie als: 

• De activiteit niet financieel haalbaar is.

• De aanvraag gaat om de restauratie van een orgel of een molen en bij de aanvraag geen berekening en positief advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over het plan van aanpak van de restauratie is overgelegd.

• De benodigde omgevingsvergunning bij het sluiten van de indieningstermijn niet onherroepelijk is.

• Dezelfde activiteit in de afgelopen 10 jaar al door de provincie gesubsidieerd is.

• Naar het oordeel van Gedeputeerde Staten de publiekstoegankelijkheid van het rijksmonument voor ten minste tien jaren onvoldoende gewaarborgd is.;

• de subsidiabele kosten van de werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen voor zover het :

  1. een restauratie betreft van een monument dat in het rijksmonumentenregister is opgenomen onder de hoofdcategorie boerderijen, molens en bedrijven of de hoofdcategorie religieuze gebouwen, minder dan € 35.000 bedragen;
  2. een andere restauratie betreft, minder dan € 100.000 bedragen.

Aanpak

Tender
Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. Aanvragen die voldoen aan de criteria en het hoogst scoren, ontvangen subsidie. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Openstelling
Uw aanvraag moet uiterlijk op 18 augustus 2021 door de provincie zijn ontvangen.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

• Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’)
• Inspectierapport (verplicht)
• Omgevingsvergunning of verklaring gemeente dat omgevingsvergunning niet nodig is (verplicht)
• Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)
• Machtigingsverklaring (indien door bv subsidieadviesbureau als gemachtigde de aanvraag wordt ingediend)
• Zie voor overige (verplichte) bijlagen het aanvraagformulier

Bij digitaal indienen
Vraagt u als privépersoon subsidie aan? Dan gebruikt u uw DigiD-account

Bedrijven, gemeenten, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt in de eerste week van december 2020 de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de Provincie.