Spaarpalen Noord-Holland 2021, vervallen

In 2021 heeft de subsidieregeling Spaarpalen als pilot gelopen. De gesubsidieerde spaarpalen kunnen tot en met maart 2022 worden geplaatst. Hierna wordt de regeling geëvalueerd en op basis van die evaluatie zal worden besloten of de subsidieregeling een vervolg krijgt. Hierover zal in de loop van 2022 meer bekend worden.

Doel
Het plaatsen van een spaarpaal in een woonkern binnen de gemeente, met als doel om weggebruikers te stimuleren om zich aan de maximumsnelheid te houden.

Doelgroep
de gemeenten Hoorn, Gooise Meren, Bergen, Alkmaar, Langedijk, Velsen, Schagen, Hollands Kroon en Hilversum.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor activiteiten van de gemeente die samenhangen met het plaatsen van een spaarpaal in een woonkern van die gemeente.

Berekening subsidie
100 % van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,-

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 90.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door. 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:

  • de activiteit niet financieel haalbaar is;
  • reeds subsidie is ontvangen voor het plaatsen van een spaarpaal binnen de gemeente;
  • uit de aanvraag naar het oordeel van Gedeputeerde Staten onvoldoende blijkt dat op de locatie de maximumsnelheid wordt overschreden.

Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van:

  1. het door de gemeente uit te keren bedrag voor het maatschappelijk project;
  2. reguliere personeels- en apparaatskosten van de gemeente.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 27 mei 2021, 9.00 uur tot en met 14 oktober 2021, 17.00 uur.

Let op: als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst). 

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier (indien u digitaal indient) eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

  • E-Herkenning
  • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
  • Beveiligingsniveau: EH2+


PER POST/AFLEVEREN:
U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht