Stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2019, subsidie

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed:

 1. Bijlage 1 - subsidieaanvraagformulier Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.
 2. Bijlage 2 - kopie bankafschrift
 3. Bijlage 3 - machtigingsverklaring (indien van toepassing)
 4. Bijlage 4 - deminimisverklaring
 5. Bijlage 5 - samenwerkingsverklaring
 6. Bijlage 6 - planning (indien te weinig schrijfruimte in het subsidieaanvraagformulier)
 7. Bijlage 7 - locatieaanduiding (indien van toepassing)
 8. Bijlage 8 - de regionale visie op het gebied van cultuur (indien subsidie wordt aangevraagd voor het opstellen van een cultureel actieplan)
 9. Bijlage 9 - het regionale culturele actieplan (indien subsidie wordt aangevraagd voor de uitvoering van een cultureel actieplan)
 10. Bijlage 10 - begroting (indien te weinig schrijfruimte in het subsidieaanvraagformulier)

 

STAP 2:

Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount. De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
 • Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd:

Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

 

PER POST: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem. 

Doel:

Met deze Uitvoeringsregeling wil de Provincie de Noord-Hollandse gemeenten en culturele instellingen stimuleren regionaal samen te werken op het gebied van cultuur met als doel het bredere culturele aanbod van Noord-Holland bereikbaar en toegankelijk te houden en tevens de cultuurparticipatie te bevorderen ten behoeve van een breed publiek.

Doelgroep:

- Een gemeente in Noord-Holland die samenwerkt met minimaal twee andere gemeenten in Noord-Holland
- Een gemeenschappelijke regeling van gemeenten in Noord-Holland
- Een rechtspersoon die eigenaar of exploitant is van een culturele instelling binnen Noord-Holland die op het gebied van cultuur samenwerkt met ten minste twee andere rechtspersonen, die eigenaar of exploitant zijn van een culturele instelling binnen Noord-Holland

Activiteiten:

De provincie geeft subsidie:

Aan gemeenten voor:

- a. het opstellen van een regionaal cultureel actieplan ter uitvoering van een regionale visie op het gebied van cultuur binnen de betrokken gemeenten
- b. de uitvoering van een regionaal cultureel actieplan, als bedoeld in onderdeel a.

Aan culturele instellingen voor:

Activiteiten die voortkomen uit de samenwerking tussen de culturele instellingen met als doel:

- a. het verrijken van het culturele aanbod of
- b. het vergroten van het publieksbereik of
- c. het bereiken van een meer divers publiek of
- d. het delen van kennis en expertise

Berekening subsidie:

50 % van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 25.000, -.

Subsidieplafond:

Voor deze regeling is in totaal € 212.000, - (het subsidieplafond) beschikbaar.

Dit plafond is opgesplitst in 2 deelplafonds:

- Subsidieplafond 2019 € 106.000, -
- Subsidieplafond 2020 € 106.000, -

 

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling zorgvuldig door.

 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden:

De provincie geeft géén subsidie als:
• Er minder dan 3 gemeenten of 3 culturele instellingen samenwerken.
• De activiteit is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen.
• Op het tijdstip van indiening van de subsidieaanvraag het een bestaande samenwerking betreft op het gebied van de activiteit waarvoor de subsidie is aangevraagd.
• Subsidie wordt niet verstrekt voor reguliere bedrijfsvoerings kosten of exploitatiekosten.

Aanpak

Volgorde van ontvangst:
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling:
De regeling staat open tot en met 1 januari 2021. Uw aanvraag moet jaarlijks uiterlijk op 15 oktober ontvangen zijn.

Indienen subsidieaanvraag:
De formulieren staan hiernaast in de rechterkolom.

Bij digitaal indienen:
Bedrijven, gemeenten, organisaties en andere niet-privépersonen gebruiken hun eHerkenning-account. Zie ‘Toelichting (digitaal) aanvragen subsidie’.

Verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag:

• Formulier Projectinformatie van deze regeling (zie onder ‘Formulieren’)

• Kopie bankafschrift met naam, adres en woonplaats (verplicht als u de afgelopen 2 jaar geen subsidie van de provincie heeft ontvangen)

• De-minimisverklaring

• Locatieaanduiding op de kaart

• Machtigingsverklaring (verplicht als uw aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend)

• Een samenwerkingsverklaring van de gemeenten of culturele instellingen

• De regionale visie op het gebied van cultuur van de betrokken gemeenten indien subsidie wordt aangevraagd voor het opstellen van een cultureel actieplan

• Het regionale culturele actieplan van de betroken gemeenten indien subsidie wordt aangevraagd voor de uitvoering van een cultureel actieplan

 

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Het is aan te raden om, voordat u tot een aanvraag overgaat, uw projectplan met ons te bespreken. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw I. Jansen (tel. 023-5143711) of met mevrouw E. Koning-Vereecken (tel. 023-5143612). 

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.