Uitweg provinciale weg

Als eigenaar of belanghebbende van een perceel, kunt u vanaf uw land een uitweg laten aanleggen naar een provinciale weg. Vanwege het gevaar, zijn uitwegen op stroomwegen niet toegestaan. Op gebiedsontsluitingswegen zijn uitwegen in uitzonderlijke gevallen wel toegestaan. De voorkeur gaat uit naar alternatieve oplossingen, zoals ontsluiting via het wegennet van een lager orde c.q. parallelvoorziening of een gemeenschappelijk uitweg. Op Erftoegangswegen worden uitwegen voor zover deze noodzakelijk zijn voor ontsluitingen, in het algemeen wel toegestaan. 

Als eigenaar of direct betrokkene van een terrein, kunt u het nodig vinden dat uw grond via een uitweg aangesloten wordt op een provinciale weg. U moet dan eerst een omgevingsvergunning aanvragen.

Een ander criterium dat van invloed is, is het karakter van de weg.

Voorwaarden

  • Een omgevingsvergunning voor een nieuwe uitweg of wijziging van een uitweg of het gebruik daarvan wordt niet verleend, tenzij sprake is van een groot maatschappelijk belang of dringende noodzaak gelet op de veiligheid van de weg of de bereikbaarheid van een perceel, en indien is aangetoond dat er geen alternatieven zijn.
  • Een omgevingsvergunning voor een nieuwe uitweg wordt ook niet verleend als de aanvrager of diens rechtsvoorganger voorafgaand aan de aanvraag de beschikking heeft of had over een andere uitweg, al dan niet op grond van een zakelijk of persoonlijk recht van gebruik.
  • Een omgevingsvergunning kan worden verleend voor een verplaatsing van een bestaande uitweg als door verplaatsing van de uitweg de verkeersveiligheid wordt bevorderd.
  • Voor uitwegen die aan een erftoegangsweg zijn gelegen kan vergunning wordt verleend indien een nieuwe uitweg of wijziging van een uitweg geen negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid van de weg.
  • Een omgevingsvergunning voor een nieuwe uitweg of wijziging van een uitweg of het gebruik daarvan wordt slechts verleend onder de voorwaarden dat het zicht op en vanaf de uitweg niet wordt belemmerd en er voldoende ruimte is om de uitweg vooruit rijdend en zonder onderbrekingen op en af te rijden.

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Wet- en regelgeving

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitweg aan via het Omgevingsloket online.

Gemeenten
Soms kunt u de vergunning bij de gemeente aanvragen. Ook al gaat het om een provinciale weg. De gemeente vraagt dan advies aan Gedeputeerde Staten. Hiervoor moet de gemeente een formulier gebruiken.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Netwerkmanagement

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)