Vaststellen hogere grenswaarde geluidsbelasting

In Nederland zijn er normen voor maximale geluidsbelasting. De provincie en in sommige gevallen de gemeente en rijksoverheid mogen een hogere grenswaarde voor de geluidsbelasting vaststellen.

Er zijn regels voor hoeveel geluid bijvoorbeeld het verkeer, treinen en industriegebieden mogen maken. Dat noemen we de geluidsbelasting.

De provincie kan in specifieke gevallen een hogere grenswaarde voor geluidsbelasting vaststellen bij:

 • grote industriegebieden waarvoor de provincie de geluidsregels vaststelt
 • provinciale wegen
 • lokale spoorwegen

De provincie kan soms ook een hogere waarde vaststellen als u dat vraagt. Dit kan alleen als er echt geen andere mogelijkheid is.

Voorwaarden

De provincie kan de grenswaarden voor geluid alleen verhogen in deze situaties:

 • Maatregelen om onder de bestaande grenswaarden te blijven zijn:
  • technisch onmogelijk
  • financieel onmogelijk
 • U gaat er alles aan doen om geluidsoverlast zoveel mogelijk tegen te gaan.
 • De geluidsoverlast blijft bij geluidgevoelige gebouwen (bijv. ziekenhuizen, scholen, verzorgingshuizen etc.) onder de wettelijk grenswaarden.
De vaststelling van hogere grenswaarden is een besluit waarop de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) van toepassing is.

Aanpak

U dient het verzoek in bij de omgevingsdienst met in ieder geval de volgende gegevens:

 • de gevraagde hogere grenswaarde
 • de redenen van het verzoek
 • de resultaten van het akoestisch onderzoek
 • een verklaring dat maatregelen zullen worden getroffen als de geluidsbelasting:
  - van het industrieterrein, of
  - van de weg, of
  - van de spoorweg, of
  - binnen de woning of andere geluidsgevoelige gebouwen bij gesloten ramen meer bedraagt dan de toegestane binnenwaarde.
 • een of meer duidelijke kaarten

Termijn

De omgevingsdienst neemt binnen 6 maanden een besluit op uw aanvraag. De omgevingsdienst neemt eerst een ontwerpbesluit, dat 6 weken ter inzage ligt. In die periode kunt u op het ontwerpbesluit reageren als u er belang bij heeft. Hierna neemt de omgevingsdienst een definitief besluit.

De beslistermijn van 6 maanden kan worden verlengd als aanvullende gegevens nodig zijn. Bij zeer ingewikkelde aanvragen kan de omgevingsdienst de beslistermijn verlengen met een redelijke termijn. 

Wet- en regelgeving

Contact

De aanvraag moet worden gedaan bij de omgevingsdienst waarin de geluidszone gelegen is.

NB. Op basis van de wijziging van de Wet geluidhinder per 1 januari 2007 worden gemeenten in het algemeen verantwoordelijk voor de hogere waarden verlening ten aanzien van rijkswegen en provinciale wegen en industrieterreinen van regionaal belang, die zijn aangewezen in de Provinciale Milieuverordening.

Bezwaar & beroep

Als de omgevingsdienst het definitieve besluit genomen heeft, dan ligt het besluit 6 weken ter inzage. Dit gebeurt als het besluit onderdeel is van een bestemmingsplan. Ook gebeurt het als het besluit hoort bij een omgevingsvergunning waarvan de motivering goed ruimtelijk onderbouwd moet worden. Bent u het niet eens met het definitieve besluit en heeft u belang bij het besluit? Dan kunt u beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De voorwaarden hiervoor zijn dat u

 • op tijd een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of
 • buiten uw schuld niet op tijd een zienswijze heeft ingediend of
 • het oneens bent met onderdelen van het besluit die de omgevingsdienst gewijzigd heeft ten opzichte van het ontwerpbesluit

Als de omgevingsdienst het besluit vaststelling hogere grenswaarde heeft genomen in het kader van een omgevingsvergunning, dan kunt u in sommige gevallen bezwaar maken bij de omgevingsdienst.  Dit doet u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Teken dan binnen 6 weken beroep aan bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State.