Verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 2021, subsidie

Deze subsidieregeling is per 25 februari 2021 om 17:00 uur gesloten voor aanvragen.

Doel
De provincie Noord-Holland wil het openbaar vervoer toegankelijker maken voor mindervalide reizigers door subsidie te verstrekken aan wegbeheerders om bestaande haltes op hun grondgebied te upgraden naar de vereiste toegankelijkheidseisen conform de CROW publicatie nr. 337, Richtlijn Toegankelijkheid uit 2014. Tevens komen de aanleg van nieuwe haltes in het kader van de in 2021 nieuw te starten concessie Gooi en Vechtstreek of als gevolg van de andere vervoerplannen van Connexxion in aanmerking voor subsidie.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan:

a. gemeenten in Noord-Holland, met uitzondering van de gemeenten die de Vervoerregio Amsterdam vormen;
b. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
c. Rijkswaterstaat.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de aanpassing van bestaande bushaltes en de aanleg van nieuwe bushaltes in Noord-Holland conform de toegankelijkheidseisen genoemd in de CROW publicatie nr. 337, Richtlijn Toegankelijkheid uit 2014, waardoor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Noord-Holland voor minder valide reizigers wordt verbeterd.

Berekening subsidie
100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 30.000,- per eenzijdige bushalte locatie.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 2.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina én de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

a. voor dezelfde activiteit reeds subsidie is ontvangen van Gedeputeerde Staten;
b. de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

Aanpak

Indien er geen weigeringsgronden van toepassing zijn op de aanvraag, kunnen in principe alle aanvragen gehonoreerd worden. Alleen in het geval wanneer het subsidieplafond wordt overschreden, worden aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, gerangschikt op een prioriteitenlijst. De rangschikking vindt dan vervolgens als volgt plaats:

a. aanvragen die betrekking hebben op de aanleg van nieuwe bushaltes in het kader van de in 2021 nieuw te starten concessie Gooi en Vechtstreek of als gevolg van de andere vervoerplannen van Connexxion worden als eerste op de prioriteitenlijst geplaatst;

b. aanvragen die betrekking hebben op bestaande bushaltes met gemiddeld meer dan 20 in- en uitstappers op een werkdag in 2019 worden als tweede op de prioriteitenlijst geplaatst;

c. aanvragen die betrekking hebben op bestaande bushaltes met minder dan 20 in- en uitstappers op een werkdag in 2019 worden als derde op de prioriteitenlijst geplaatst.

Aanvragen worden tegelijkertijd beoordeeld en geprioriteerd. De aanvragen worden gehonoreerd naar de volgorde op de prioriteitenlijst. Lager scorende aanvragen worden geweigerd bij het bereiken van het subsidieplafond.

Indien meerdere aanvragen op dezelfde plaats op de prioriteitenlijst worden gerangschikt en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met het hoogste aantal in- en uitstappers als eerste gehonoreerd.

Openstelling
De regeling staat open van 4 januari 2021 om 9.00 uur tot en met 25 februari 2021 vóór 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze geweigerd. 

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

  • E-Herkenning
  • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
  • Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem. 

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken na 25 februari 2021 de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstanties

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Postadres

Postbus: 123

2000 MD Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 023 5143 143