Verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland, subsidie

Let op: in 2024 verstrekt provincie Noord-Holland alleen subsidie aan de gemeenten in de regio Noord-Holland Noord waar vanwege de start van het nieuwe Vervoerplan in juli 2024 er nieuwe bushaltes moeten worden gerealiseerd.

Let op: de uitvoeringsregeling is op 27 mei 2024 op de volgende punten aangepast:

 • Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 februari 2024 tot en met 30 juni 2024, vóór 17:00 uur is ontvangen. Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze geweigerd.
 • In artikel 6 wordt ‘€ 1.000.000,-‘ vervangen door: ‘€ 1.330.000,-‘
 • In artikel 10, eerste lid, wordt ‘€ 50.000,-‘ vervangen door: ‘€ 120.000,-‘
 • Na artikel 12 wordt een artikel 12a ingevoegd, luidende:

  Artikel 12a
  Een vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit op grond van deze regeling ingediende aanvraag om subsidie wordt aangemerkt als een aanvraag om subsidie op grond van deze regeling.

Doel
De provincie Noord-Holland wil het openbaar vervoer toegankelijker maken voor mindervalide reizigers door subsidie te verstrekken aan wegbeheerders om nieuwe haltes aan te leggen in Noord-Holland Noord, rekening houdend met de vereiste toegankelijkheidseisen conform de CROW publicatie nr. 337, Richtlijn Toegankelijkheid uit 2014.

Doelgroep
Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten in de regio Noord-Holland Noord waar vanwege de start van het nieuwe Vervoerplan in juli 2024 er nieuwe bushaltes moeten worden gerealiseerd.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de aanleg van nieuwe bushaltes in Noord-Holland Noord conform de toegankelijkheidseisen genoemd in de CROW publicatie nr. 337, Richtlijn Toegankelijkheid uit 2014, waardoor de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Noord-Holland voor minder valide reizigers wordt verbeterd.

Berekening subsidie
100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 120.000,- per eenzijdige bushalte locatie.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 1.330.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina én de volledige tekst van de uitvoeringsregeling (zie wet- en regelgeving) goed door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

 • a. voor dezelfde activiteit reeds subsidie is ontvangen van Gedeputeerde Staten;
 • b. de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen.

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden.

Aanpak

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Indien er geen weigeringsgronden van toepassing zijn op de aanvraag, kunnen in principe alle aanvragen gehonoreerd worden. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen. 

 

Openstelling
De regeling staat open van 1 februari 2024 tot en met 30 juni 2024 vóór 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze geweigerd. 

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

 • E-Herkenning
 • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
 • Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN:
U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem. 

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.