Versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland, subsidie

De nieuwe openstellingperiode is van 1 juni 2021, 9:00 uur tot uiterlijk 1 oktober 2024, vóór 17.00 uur.

LET OP: de regeling is met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 als volgt gewijzigd:

Aan artikel 9 wordt onder wijziging van de punt aan het eind van onderdeel d in een puntkomma een onderdeel e toegevoegd. Luidende:

Subsidie wordt geweigerd indien:
e. er in het kalenderjaar reeds subsidie is aangevraagd en verleend voor het woningbouwproject.

Na artikel 9 wordt een artikel 9a toegevoegd, luidende:

In afwijking van artikel 9, onderdeel c, wordt subsidie niet geweigerd, indien de aanvraag om subsidie is ingediend in 2023 of 2024 en de start bouw binnen drie jaar na de datum van subsidieaanvraag zal aanvangen.

 

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Doel
Uitbreiding van tijdelijke ambtelijke capaciteit binnen gemeenten in Noord-Holland om de versnelling van woningbouw binnen een gemeente te bevorderen.

Doelgroep
Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten in Noord-Holland, met uitzondering van de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad, Hilversum en Heerhugowaard.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor de tijdelijke inhuur door de gemeente van ambtelijk personeel voor het uitvoeren van de versnelling van een woningbouwproject binnen bestaand stedelijk gebied.

Berekening subsidie

  • 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000,-.
  • 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000,-, indien de versnelling van het betreffende woningbouwproject voor minimaal 50% bestaat uit betaalbare woningen.

De subsidie per gemeente bedraagt maximaal € 200.000,- per kalenderjaar.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 2.500.000,- (het subsidieplafond) voor de duur van deze uitvoeringsregeling beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden

De provincie geeft géén subsidie als:

  • het woningbouwproject niet is opgenomen in regionale afspraken, bedoeld in de Omgevingsverordening NH2020 en de Omgevingsregeling NH2020;
  • de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd naar het oordeel van Gedeputeerde Statenons niet zal bijdragen aan de versnelling van de woningbouw binnen een gemeente;
  • de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet zal leiden tot een start van de bouw van het woningbouwproject voor 1 januari 2025;
  • het woningbouwproject niet in overeenstemming is met het provinciaal beleid.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
Uw aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 juni 2021, 9:00 uur tot uiterlijk 1 oktober 2024, vóór 17.00 uur door de provincie is ontvangen.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:

  • E-Herkenning
  • Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
  • Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.