Versterken bestuurskracht Noord-Holland, subsidie

STAP 1: Maak eerst de BIJLAGEN gereed: 
bijlage 1 subsidieaanvraagformulier Let op: Sla het formulier op, open het in Adobe Acrobat Reader en vul het daarna pas in.
bijlage 2 kopie bankafschrift
bijlage 3 machtigingsverklaring(en)
bijlage 4 planning werkzaamheden
bijlage 5 begroting en financiersplan
bijlage 6 offerte(s)
bijlage 7 kasritme t.b.v. voorschot
bijlage 8 andere bijlage(n)

STAP 2:
Log in op het formulier met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

LET OP: Heeft u al een eHerkenningsaccount voor de provincie? Dit is veranderd.
Uw E-Herkenningsaccount moet nu gemachtigd zijn voor de dienst 'Digitaal Loket' van de dienstverlener provincie Noord-Holland. Vraag zo nodig de beheerder van uw account de machtiging voor deze dienst toe te voegen.

PER POST: U kunt het indieningsformulier (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen.

Doel
Versterking van de bestuurskracht van Noord-Hollandse gemeenten en regio’s.

Voor wie
Gemeenten in Noord-Holland

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:
a. uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek;
b. uitvoeren van een regionaal bestuurskrachtonderzoek;
c. uitvoeren van een onderzoek naar de gewenste vorm of samenwerkingspartner in verband met gemeentelijke herindeling of samenwerking;
d. organiseren van regionale bijeenkomsten met raadsleden ten behoeve van het bevorderen van de regionale samenwerking;
e. opstellen van een regionale samenwerkingsagenda;
f. opstellen van een regionale visie op de toekomstige bestuurlijke organisatie.

Berekening subsidie
De berekening van de subsidie verschilt per activiteit. In artikel 11 van de uitvoeringsregeling staan subsidiepercentages en maximale subsidiebedragen.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 150.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

 

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:
a) de activiteit financieel niet haalbaar is;
b) De activiteit volledig is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen;
c) De beoogde activiteit niet bijdraagt aan een zorgvuldige afweging van mogelijkheden om een bestuurskrachtversterking te realiseren of in strijd zijn met een ander provinciaal beleidsdoel;
d) Reeds aan één of meer betrokken gemeenten een subsidie voor dezelfde activiteiten is verleend;
e) aan de aanvrager subsidie is verleend voor een andere activiteit, genoemd in artikel 4 van de regeling, onderdeel a, b ,c, e of f, die nog niet is afgerond;
f) de activiteit niet verenigbaar is met een reeds ingezet herindelingsontwerp, herindelingsadvies of een herindelingsregeling als bedoeld in de Wet Algemene regels herindeling. 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 januari 2020 tot en met 1 november 2020, 17:00 uur. 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, directie Concernzaken, sector Subsidies en Inkoop

Bezoekadres

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Postadres

Postbus: 3007

2001 DA Haarlem

Contactinformatie

Telefoon: 0800 0200600 (gratis)

servicepunt@noord-holland.nl

https://www.noord-holland.nl