Versterken bestuurskracht Noord-Holland, subsidie

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten

Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

Doel
Versterking van de bestuurskracht van Noord-Hollandse gemeenten en regio’s.

Voor wie
Gemeenten in Noord-Holland

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

  • a. uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek;
  • b. uitvoeren van een regionaal bestuurskrachtonderzoek;
  • c. uitvoeren van een onderzoek naar de gewenste vorm of samenwerkingspartner in verband met gemeentelijke herindeling of samenwerking;
  • d. organiseren van regionale bijeenkomsten met raadsleden ten behoeve van het bevorderen van de regionale samenwerking;
  • e. opstellen van een regionale samenwerkingsagenda;
  • f. opstellen van een regionale visie op de toekomstige bestuurlijke organisatie.

Berekening subsidie
De berekening van de subsidie verschilt per activiteit. In artikel 11 van de uitvoeringsregeling staan subsidiepercentages en maximale subsidiebedragen.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 150.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:
a) de activiteit financieel niet haalbaar is;
b) De activiteit volledig is afgerond voordat de aanvraag is ontvangen;
c) De beoogde activiteit niet bijdraagt aan een zorgvuldige afweging van mogelijkheden om een bestuurskrachtversterking te realiseren of in strijd zijn met een ander provinciaal beleidsdoel;
d) Reeds aan één of meer betrokken gemeenten een subsidie voor dezelfde activiteiten is verleend;
e) aan de aanvrager subsidie is verleend voor een andere activiteit, genoemd in artikel 4 van de regeling, onderdeel a, b, c, e of f, die nog niet is afgerond;
f) de activiteit niet verenigbaar is met een reeds ingezet herindelingsontwerp, herindelingsadvies of een herindelingsregeling als bedoeld in de Wet Algemene regels herindeling. 

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 6 april 2022 tot en met 1 november 2022, 17:00 uur.


Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.
De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland (deze dienst is sinds december 2019 gewijzigd in ‘digitaal loket’)
Beveiligingsniveau: EH2+

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

 

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.