Voedselvisie Noord-Holland, subsidie

De indieningstermijn voor de Uitvoeringsregeling subsidie Voedselvisie Noord-Holland 2022 is gesloten. Het is niet meer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen.

Doel
In de Voedselvisie 2020-2030 staan kansen en uitdagingen om te komen tot een duurzaam voedselsysteem. Noord-Holland streeft naar een schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Met deze uitvoeringsregeling kan subsidie worden verstrekt voor projecten die bijdragen aan doelen uit onze voedselvisie in het kader van ontwikkeling van regeneratieve landbouw en/of kringlooplandbouw eventueel gecombineerd met een korte keten. De selectiecriteria richten zich op een zo groot mogelijke impact van de projecten.

Doelgroep
Samenwerkingsverband van drie of meer deelnemers waarvan ten minste één deelnemer een onderneming betreft die actief is binnen de grondgebonden landbouw in Noord-Holland.

Uitgesloten zijn sier- of bollenteelt bedrijven.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor het voorbereiden en uitvoeren van een project dat bijdraagt aan minimaal één van de volgende onderdelen van de Voedselvisie:

  1. Regeneratieve landbouw;
  2. Kringlooplandbouw;
  3. Korte keten;

Er wordt geen subsidie verstrekt voor projecten die uitsluitend bijdragen aan het onderdeel Korte keten van de Voedselvisie.

Berekening subsidie
De berekening van de subsidie is afhankelijk van de soort kosten/investeringen. Zie hiervoor artikel 11 van de Uitvoeringsregeling.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 500.000 (het subsidieplafond) beschikbaar.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de Uitvoeringsregeling door.

Voorwaarden

Belangrijkste weigeringsgronden
De provincie geeft géén subsidie als:   

  • voor hetzelfde project of dezelfde kosten reeds subsidie is verstrekt door Gedeputeerde Staten of door derden;
  • het project niet financieel haalbaar is;
  • de aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert;
  • tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Aanpak

Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Openstelling
De regeling staat open van 1 maart 2023 om 09.00 tot en met 1 juni 2023 om 17.00.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount.

De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

Nodig:
E-Herkenning
Dienst: Digitaal Loket van de provincie Noord-Holland
Beveiligingsniveau: EH2+

Let op: per 1 februari 2022 ketenmachtiging verplicht voor intermediairs bij gebruik online diensten
Bent u intermediair en wilt u namens een andere organisatie digitaal een aanvraag voor subsidie indienen? Per 1 februari 2022 kunt u geen gebruik meer maken van een machtigingsformulier als bijlage bij de aanvraag. In plaats daarvan regelt u ketenmachtiging waarmee u via eHerkenning inlogt. 

Meer informatie over het gebruik van eHerkenning en ketenmachtiging staat in de Handreiking DigiD en e-Herkenning.

PER POST/AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 16 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.